IBMs erklæring om personvern på nettet

Ditt personvern er viktig for IBM, og det er av stor betydning at du har tillit til oss.

Denne erklæringen gjør rede for

IBMs og IBMs tilknyttede selskapers praksis i forbindelse med informasjon på våre nettsteder, blant

annet hvilken type informasjon som samles inn og spores, hvordan

informasjonen blir brukt, og hvem informasjonen deles med.

Denne erklæringen gjelder for IBMs nettsteder som har en link til erklæringen, men gjelder ikke for IBMs nettsteder som har egne erklæringer om personvern. Den gjelder heller ikke for situasjoner der vi utelukkende behandler data på vegne av kunder, for eksempel når vi fungerer som en leverandør av vertstjenester på nettet.

Vi kan fra tid til annen supplere denne erklæringen med tilleggsopplysninger knyttet til en bestemt kontakt vi har med deg.

IBM er medlem av TRUSTe (www.truste.com) i USA, og vi har derved akseptert at prinsippene om personvern på IBMs nettsteder vurderes av TRUSTe. TRUSTe er en uavhengig organisasjon som har som oppgave å styrke sikkerheten og brukernes tillit til Internett, og hjelpe dem med å finne nettsteder som beskytter deres personopplysninger. TRUSTe-programmet dekker kun informasjon som samles inn via våre nettsteder, og dekker ikke informasjon som kan være samlet inn gjennom programvare som er lastet ned fra våre nettsteder.

International Business Machines Corporation retter seg etter Safe

Harbor Framework slik det er angitt av United States Department of

Commerce vedrørende innsamling, bruk og oppbevaring av informasjon

samlet inn fra EU av et IBM-nettsted.

Innsamling av personopplysninger

Du kan velge å oppgi personopplysninger direkte i en rekke situasjoner. Du kan for eksempel ønske å gi oss navn og kontaktopplysninger

slik at vi kan kommunisere med deg,

behandle en bestilling eller levere deg et abonnement eller en tjeneste, eller i situasjoner av forretningsmessig art hvis du er leverandør eller Business Partner. Du kan også gi oss kredittkortopplysninger hvis du ønsker å kjøpe noe fra

oss, eller gi oss en beskrivelse av utdanning og arbeidserfaring i

forbindelse med en ledig jobb hos IBM som du ønsker å søke på. Dersom du oppgir at du ikke ønsker at vi skal

bruke denne informasjonen for å ta ytterligere kontakt med deg,

utover det å ferdigbehandle din forespørsel, respekterer vi det.

Vi kan dessuten samle inn informasjon om din bruk av våre nettsteder ved hjelp av ulike teknologier. Når du besøker våre nettsteder, kan vi for eksempel logge bestemt informasjon som nettleseren sender oss, som IP-adresse, nettlesertype og -språk, tid for tilgang og henvisende nettstedsadresser. Vi kan også samle inn informasjon om hvilke sider du besøker på nettstedene og andre handlinger du utfører når du besøker oss. I tillegg kan vi bruke disse teknologiene til å avgjøre om du har åpnet en e-postmelding eller klikket på en link i en e-postmelding. Når vi samler inn informasjon på denne måten, kan vi utarbeide statistikk over bruken av våre nettsider og hvor effektive de er, persontilpasse opplevelsen når du besøker våre nettsteder, og skreddersy vår kontakt med deg. For nærmere opplysninger om teknologiene vi benytter, se "Cookies, web-varsler og annen teknologi" nedenfor.

Vi kan også fra tid til annen samle inn informasjon som gjelder deg, indirekte gjennom andre kilder, for eksempel fra leverandører. Når vi gjør det, ber vi alltid leverandørene bekrefte at informasjonen er rettmessig anskaffet av tredjepart, og at vi har rett til å innhente den fra dem og bruke den.

Informasjonen vi samler inn direkte eller indirekte, kan kombineres slik at den blir så fullstendig og nøyaktig som mulig, og slik at vi kan skreddersy vår kontakt med deg.

Bruk av personopplysninger

Avsnittene nedenfor gir en mer detaljert beskrivelse av hvordan IBM

kan komme til å bruke dine personopplysninger.

Ferdigbehandle en transaksjonsforespørsel

Hvis du bestiller noe fra IBM, for eksempel et produkt

eller en tjeneste, en tilbakeringing eller bestemte brosjyrer,

bruker vi opplysningene dine til å ferdigbehandle forespørselen. For å kunne gjøre dette er det mulig vi må dele opplysningene med

andre, for eksempel med IBMs Business Partnere, finansinstitusjoner, shippingselskaper, postvesenet eller offentlige

myndigheter, for eksempel tollmyndighetene, som er involvert i

ferdigbehandlingen. I tilknytning til en transaksjon er det også mulig at vi kontakter

deg i forbindelse med en av våre spørreundersøkelser om

kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder

Vi kan bruke informasjonen vi samler inn om deg, til å persontilpasse opplevelsen på våre nettsteder for deg, for eksempel vise innhold du kan være interessert i, og gjøre navigeringen enklere.

Gi støtte

Vi kan bruke dine personopplysninger til støtte for produkter eller tjenester du har anskaffet fra oss, som å varsle deg om produktoppdateringer eller rettelser.

Vi kan også ha sesjoner med direkte nettsamtaler på våre nettsteder for å hjelpe deg med navigeringen. Personopplysningene du gir oss gjennom disse sesjonene, blir brukt i henhold til denne erklæringen om personvern.

Når vi gir deg teknisk støtte, kan vi enkelte ganger få tilfeldig tilgang til data du gir oss eller data som finnes på ditt system. Disse dataene kan inneholde opplysninger om deg og din organisasjons ansatte, kunder, partnere og leverandører. Denne erklæringen om personvern gjelder ikke for vår tilgang til eller håndtering av disse opplysningene. Betingelsene for håndtering og behandling av slike data dekkes av de aktuelle bruksbetingelsene eller av andre avtaler mellom deg og IBM, for eksempel Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Markedsføring

Opplysningene du oppgir til IBM, så vel som informasjonen vi indirekte har samlet inn om deg, kan brukes av IBM i forbindelse med markedsføring. Før vi gjør det, gir vi deg imidlertid muligheten til å velge om du

vil at dine opplysninger skal brukes på denne måten eller ikke. Du kan når som helst velge å ikke motta markedsføringsmateriell fra oss ved å følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes i e-postmeldingene du mottar, ved å oppgi dette når vi ringer deg, eller ved å kontakte oss direkte (se "Tilgang og spørsmål om personvern" nedenfor).

Enkelte av våre tilbud kan bygge på varemerkesamarbeid, såkalt "co-branding", og er sponset av både IBM og tredjeparter. Hvis du registrerer deg for slike tilbud, må du være oppmerksom på at dine opplysninger også kan samles inn av og deles med disse tredjepartene. Du bør sette deg inn i deres retningslinjer for personvern slik at du forstår hvordan de vil håndtere informasjonen om deg.

Hvis du velger å sende en side med e-post til en venn eller kollega, ber vi om vedkommendes navn og e-postadresse. Vi sender automatisk en e-post med henvisning til siden du ønsket å dele, men bruker ikke denne informasjonen til andre formål.

Rekruttering

I forbindelse med en jobbsøknad eller -forespørsel, annonsert på et

IBM-nettsted eller på annen måte, oppgir du sannsynligvis

opplysninger om deg selv, for eksempel CVen din. Vi kan bruke disse opplysningene i IBM i

forbindelse med behandlingen av

forespørselen eller vurderingen av søknaden din. Med mindre du oppgir at du ikke ønsker det, kan vi beholde opplysningene

til eventuell senere bruk.

Overvåke eller spille inn telefonsamtaler, nettsamtaler og annen kommunikasjon

Bestemte transaksjoner på nettet kan innebære at du ringer oss eller

at vi ringer deg. De kan også innebære nettsamtaler. Vær oppmerksom på at det er IBMs generelle praksis å overvåke og i

noen tilfeller ta opp slik kommunikasjon for opplæring av personale

eller for kvalitetssikring, eller for å oppbevare bevis på en bestemt transaksjon eller kommunikasjon.

Bruk av informasjon i miljø med sosial databruk

IBM tilbyr verktøy for sosial databruk på noen av sine nettsteder for å muliggjøre deling og samarbeid på nettet blant medlemmer som har registrert seg for å bruke dem. Dette omfatter fora, wikier, blogger og andre medieplattformer for sosial databruk.

Når du registrerer deg for å bruke disse verktøyene, blir du bedt om å oppgi noen personopplysninger. Registreringsinformasjon som ikke automatisk blir gjort tilgjengelig for andre deltakere som en del av profilen din, vil bli behandlet og beskyttet i henhold til denne erklæringen om personvern.

Eventuelt annet innhold du legger ut, for eksempel bilder, informasjon, meninger eller andre typer personlig informasjon som du gjør tilgjengelig for andre deltakere på disse sosiale plattformene, dekkes ikke av denne erklæringen om personvern. Slikt innhold er i stedet underlagt bruksbetingelsene for disse plattformene, og eventuelle andre retningslinjer og informasjon om personvern som er knyttet til bruken av disse. Les disse for å få vite mer om dine, IBMs og andre parters rettigheter og forpliktelser med hensyn til slikt innhold. Du bør være klar over at innholdet du legger ut på slike plattformer for sosial databruk kan bli gjort tilgjengelig for andre både innenfor og utenfor IBM.

Beskyttelse av IBMs og andres rettigheter og eiendom

Vi kan også bruke eller dele dine opplysninger for å beskytte IBMs eller IBMs Business Partneres, leverandørers eller kunders samt andres rettigheter eller eiendom, når vi har rimelig grunn til å anta at slike rettigheter eller eiendom er påvirket eller kan påvirkes. Vi forbeholder oss dessuten rett til å avgi dine personopplysninger når loven krever det og når vi mener at avgivelse er nødvendig for å beskytte våre eller andres rettigheter, eller i forbindelse med en rettsforhandling, rettslig kjennelse eller lovbestemt behandling som gjelder våre nettsteder.

Informasjon for Business Partnere

Hvis du representerer en IBM Business Partner, kan du besøke

IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBM Business Partnere. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet til å

administrere og utvikle vårt forretningsforhold til deg, Business

Partneren du representerer, og IBM Business Partnere generelt. Dette kan for eksempel innebære at vi bruker opplysningene dine til å

sende deg detaljer om IBM Business Partner-programmer. Det kan også innebære deling av opplysninger med andre Business

Partnere (med forbehold om at forpliktelser vedrørende

konfidensialitet er oppfylt), eller IBMs kunder eller potensielle

kunder. I tilknytning til en bestemt transaksjon eller et bestemt program er

det også mulig at vi kontakter deg i forbindelse med en av våre

spørreundersøkelser om kundetilfredshet, eller markedsundersøkelser.

Informasjon for leverandører

Hvis du representerer en av IBMs leverandører, kan du besøke

IBM-nettsteder spesielt beregnet på IBMs leverandører. Vi kan bruke opplysningene oppgitt på dette nettstedet i forbindelse

med at vi går inn i eller utfører en transaksjon med deg. Dette kan for eksempel innebære deling av opplysninger med andre

avdelinger i IBM, IBMs Business Partnere, kunder, shippingselskaper,

finansinstitusjoner, postvesenet eller offentlige myndigheter som er

involvert i ferdigbehandlingen. Opplysningene kan også bli brukt til å administrere og utvikle vårt

forhold til deg, leverandøren du representerer, og andre av IBMs

leverandører generelt.

Deling av personopplysninger og internasjonal overføring

IBM er en global organisasjon, med

forretningsprosesser, administrasjonsstrukturer og tekniske systemer

som krysser landegrenser. Om nødvendig deler vi dine personopplysninger innenfor IBM og

overfører dem til andre land i verden der vi gjør forretninger, i forbindelse med bruk som er identifisert ovenfor, og i henhold til denne erklæringen om personvern. IBMs erklæring om personvern og IBMs praksis er utformet for å gi personopplysninger den samme grad av beskyttelse over hele verden. Det betyr at selv i land der loven gir dårligere beskyttelse av personopplysninger, vil IBM håndtere dine opplysninger slik det er beskrevet her.

Noen ganger bruker IBM leverandører i forskjellige land til å samle inn, bruke, analysere

og på annen måte behandle informasjon på vegne av IBM. Det er IBMs praksis å kreve at slike leverandører behandler

informasjon på en måte som samsvarer med IBMs retningslinjer.

Vi kan fra tid til annen avgi informasjon som identifiserer deg som individ, og som vi har samlet inn på våre nettsteder for andre ikke-IBM-enheter som ikke fungerer som våre leverandører, for eksempel IBMs Business Partnere. Bortsett fra slik det er beskrevet i denne erklæringen om personvern, vil vi bare gjøre det med din forhåndsgodkjennelse. Vi verken selger eller leier ut slik informasjon.

Det kan oppstå situasjoner, av strategiske eller andre

forretningsmessige årsaker, der IBM ønsker å selge, kjøpe, fusjonere

eller på andre måter omorganisere bedrifter i enkelte land. Slike transaksjoner kan føre til at personopplysninger blir lagt frem

for eventuelle eller faktiske kjøpere, eller at vi mottar dem fra

selgere. Det er IBMs praksis å forsøke å beskytte opplysninger i slike typer

transaksjoner på en hensiktsmessig måte.

Vær oppmerksom på at det i visse situasjoner kan kreves at

personopplysninger oppgis til statlige organer i henhold til

rettsforhandlinger, rettslige kjennelser eller lovbestemt behandling. Vi kan også dele dine opplysninger for å beskytte IBMs eller IBMs Business Partneres, leverandørers eller kunders samt andres rettigheter eller eiendom, når vi har rimelig grunn til å anta at slike rettigheter eller eiendom er påvirket eller kan påvirkes.

Sikkerhet og nøyaktighet

Vi ønsker å beskytte personopplysningene dine og opprettholde deres nøyaktighet. IBM setter i verk rimelige fysiske, administrative og tekniske beskyttelsestiltak for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og avsløring. Vi krypterer for eksempel bestemte sensitive personopplysninger som kredittkortinformasjon når vi overfører slike opplysninger over Internett. Vi krever også at våre leverandører beskytter slike opplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og avsløring.

Cookies, web-varsler og annen teknologi

Som nevnt ovenfor samler vi inn informasjon fra dine besøk på våre nettsteder for å utarbeide statistikk over bruken av våre nettsider og hvor effektive de er, persontilpasse opplevelsen når du besøker våre nettsteder, og skreddersy vår kontakt med deg.

Vi gjør dette ved hjelp av ulike typer teknologi, blant annet såkalte "cookies". En cookie er et dataelement som et nettsted kan sende til nettleseren

din, og som deretter kan lagres på datamaskinen din som et

merke som identifiserer datamaskinen. Når cookies ofte kun brukes til å måle bruk og effektivitet på nettsteder og forenkle navigeringen eller bruken av stedene, knyttes de ikke til personopplysninger, men de brukes også enkelte ganger til å persontilpasse opplevelsen for en kjent besøkende på et nettsted ved at de knyttes til profilinformasjon eller brukerpreferanser. Du kan i de fleste tilfeller definere at nettleseren skal varsle deg før du mottar en

cookie, slik at du kan velge om du vil godta den eller ikke. Du kan også deaktivere bruken av cookies i nettleseren. Siden cookies gjør det mulig å dra nytte av enkelte av nettstedenes funksjoner, anbefaler vi at du ikke deaktiverer dem. Hvis du sperrer eller på annen måte avviser cookies, kan du for eksempel ikke legge varer i handlekurven din, gå til kassen eller bruke nettstedstjenester som krever at du logger deg på.

På noen IBM-nettsteder bruker vi også web-varsler ("beacons") eller

andre typer teknologi for å tilpasse disse nettstedene slik at vi kan

yte bedre service til kunden. Disse typene teknologi kan være i bruk på en rekke sider på IBMs

nettsteder. Når noen besøker disse sidene, blir det generert et

ikke-identifiserbart varsel om besøket som kan bli behandlet av oss

eller en av våre leverandører. Disse web-varslene brukes vanligvis sammen med cookies. Hvis du ikke vil at dine besøk på disse sidene skal knyttes til

din cookie-informasjon, kan du definere at nettleseren skal deaktivere

bruken av cookies. Selv om du deaktiverer bruken av cookies, fortsetter teknologien med

web-varsler eller andre typer teknologi å oppdage besøk på disse

sidene, men besøkene kan ikke knyttes til annen informasjon lagret i cookies.

Vi kan også ta med web-varsler i e-postmeldinger eller nyhetsbrev for å kunne avgjøre om meldingene er åpnet og om du har klikket på linker i meldingene.

Enkelte av våre Business Partnere definerer web-varsler og cookies på våre nettsteder. Vi har ingen tilgang til eller kontroll over disse sporingsteknologiene fra tredjeparter.

Markedsføring på nettet

IBM viser ikke reklame for tredjeparter på IBMs nettsteder, men vi har reklame for våre produkter og tjenester på andres nettsteder. I dette arbeidet kan vi samarbeide med nettstedsoperatører og nettverksannonsører. Du bør gjøre deg kjent med disse nettstedsoperatørenes eller nettverksannonsørenes retningslinjer for personvern slik at du forstår deres praksis vedrørende markedsføring, inkludert hvilken type informasjon de kan samle inn om din bruk av Internett. IBM oppgir ingen informasjon om din bruk av IBMs nettsteder til nettstedsoperatører og nettverksannonsører. Enkelte markedsføringsnettverk som vi bruker, kan være medlem i Network Advertising Initiative (NAI). Enkeltpersoner kan stoppe målrettet reklame fra markedsføringsnettverk som er medlemmer av NAI, ved å besøke www.networkadvertising.org.

Linker til andre nettsteder enn de som tilhører IBM

IBM-nettstedene kan inneholde linker til nettsteder som ikke har noen tilknytning til IBM. IBM er ikke ansvarlig for prinsippene om personvern eller innholdet

på disse nettstedene.

Melding om endringer

Vi viser en melding øverst på denne siden i 30 dager når denne erklæringen om personvern er oppdatert eller endret i vesentlig grad. Hvis vi vil bruke dine personopplysninger på en annen måte enn det som ble oppgitt da opplysningene ble samlet inn, varsler vi deg, og du kan velge om personopplysningene kan brukes på en slik måte eller ikke.

Tilgang og spørsmål om personvern

Hvis du har spørsmål til denne erklæringen eller IBMs håndtering av dine opplysninger, kan du sende en e-post til IBMs nettstedkoordinator. Du kan også kontakte oss på adressen

IBM's Corporate Privacy Office
B4/D75
3600 Steeles Ave E.
Markham, ON L3R 9Z7
Canada

I enkelte tilfeller har du mulighet til å se på eller redigere dine personopplysninger på nettet. Hvis opplysningene ikke er tilgjengelige på nettet og du ønsker en kopi av bestemte opplysninger du har oppgitt til IBM, eller hvis du oppdager at opplysningene ikke er riktige og ønsker at vi skal rette dem, kan du kontakte oss.

Før IBM kan gi deg noen opplysninger eller rette eventuelle feil, spør vi deg kanskje om å bekrefte identiteten din og om andre detaljer som kan hjelpe oss med å behandle forespørselen din. Vi kontakter deg innen 30 dager etter forespørselen.

Hvis du har spørsmål til vår erklæring om personvern, bør du først kontakte IBM direkte. Hvis du ikke mottar noen bekreftelse på at spørsmålet er mottatt, eller hvis spørsmålet ikke blir tilfredsstillende besvart, kan du så kontakte TRUSTe på adressen http://watchdog.truste.com/pvr.php?page=complaint hvis spørsmålet gjelder våre nord-amerikanske nettsteder. TRUSTe vil da fungere som kontaktpunkt for å løse problemene dine.

Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring via e-post fra IBM, kan du sende en e-post til NETSUPP@us.ibm.com eller følge instruksjonene for hvordan du sier opp abonnementet, som finnes i e-postmeldingene du mottar.