IBM Online Privacyverklaring

Deze Verklaring is van kracht met ingang van 1 maart 2013. De vorige versie van deze verklaring is hier beschikbaar.

Uw privacy is belangrijk voor IBM; uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang.

In deze Verklaring maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren voor de websites van IBM en onze gelieerde ondernemingen, inclusief het soort informatie dat we verzamelen en bijhouden, de manier waarop die informatie wordt gebruikt, en aan wie die informatie beschikbaar wordt gesteld. Tevens wordt beschreven hoe we omgaan met cookies, webbeacons en andere technieken die mogelijkerwijs worden gebruikt in onze SaaS- (Software-as-a-Service) en softwareproducten.

Deze Verklaring geldt voor IBM-websites die links naar deze Verklaring bevatten, maar geldt niet voor die IBM-websites die een eigen Privacyverklaring hebben. Bovendien geldt deze Verklaring niet in gevallen waarin wij niets anders doen dan gegevens verwerken namens en ten behoeve van cliënten, bijvoorbeeld wanneer wij optreden als webhosting service provider.

Wij kunnen deze Verklaring van tijd tot tijd aanvullen met extra informatie ten aanzien van een bepaalde interactie die we met u hebben.

IBM is onderscheiden met het Privacy Seal van TRUSTe. Dit betekent dat TRUSTe heeft gecontroleerd of deze privacyverklaring en onze werkwijzen inzake privacy voldoen aan de programmavereisten van TRUSTe inzake transparantie, verantwoordelijkheid en keuze met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie. Het TRUSTe-programma heeft alleen betrekking op informatie die via www.ibm.com is verzameld, niet op informatie die mogelijkerwijs wordt verzameld via software die kan worden gedownload, SaaS-producten of mobiele applicaties. Als onafhankelijke derde stelt TRUSTe zich ten doel het vertrouwen tussen consumenten en organisaties op internet wereldwijd te verbeteren middels het bekende privacy trustmark van TRUSTe en innovatieve oplossingen ter bevordering van het vertrouwen. Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot ons beleid of onze werkwijzen inzake privacy, neem dan contact op met de websitecoördinator van IBM. Bent u niet tevreden over ons antwoord, dan kunt u contact opnemen met TRUSTe, mits de zaak betrekking heeft op onze Amerikaanse websites. TRUSTe zal dan optreden als tussenpersoon om uw vragen op te lossen.

International Business Machines Corporation houdt zich aan het Amerikaans-Europese en het Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor framework, zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel, met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland. International Business Machines Corporation heeft officieel verklaard zich te houden aan de Safe Harbor Privacy Principles inzake kennisgeving, keuze, doorzending, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en voor de officiële verklaring van International Business Machines Corporation kunt u terecht op http://www.export.gov/safeharbor/.

Het verzamelen van persoonlijke gegevens


U kunt er in tal van situaties voor kiezen om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Zo kunt u ons uw naam en contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u wordt verwerkt, als u zich inschrijft voor een bepaalde dienst, als u een abonnement bij ons afsluit of, indien u een leverancier of business partner bent, als u zaken met ons wilt doen. Wilt u iets van ons kopen, dan verstrekt u ons wellicht ook uw creditcardgegevens en als u solliciteert op een vacature bij IBM, dan geeft u ons misschien een beschrijving van uw opleiding en uw werkervaring. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites en SaaS-producten. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als u een van onze websites bezoekt of een SaaS-product gebruikt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door uw browser wordt toegezonden, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de taal daarvan, de tijd van uw bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die u op onze sites bekijkt en over andere handelingen die u tijdens uw bezoek uitvoert. Daarnaast zijn sommige van onze softwareproducten uitgerust met technologie die het voor IBM mogelijk maakt om bepaalde informatie over het gebruik van dat product te verzamelen. Voorts kunnen we gebruikmaken van technieken om vast te stellen of u een e-mail hebt geopend en of u op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik van onze websites en onze software- en SaaS-producten, en kunnen we onze contacten met u toespitsen op uw persoon. Meer informatie over de technieken die we gebruiken, vindt u hieronder in Cookies, webbeacons en andere technieken.

Af en toe kunnen we ook via andere bronnen, zoals leveranciers van lijsten, informatie verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende leveranciers te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

De informatie die we verzamelen, rechtstreeks of indirect, kan worden samengevoegd om ons te helpen de algehele nauwkeurigheid en volledigheid ervan te verbeteren en onze contacten met u beter op u af te stemmen.

Gebruik van persoonlijke gegevens


In de volgende alinea's wordt meer gedetailleerd beschreven op welke manier IBM uw persoonlijke gegevens kan gebruiken.

Afhandeling van uw transactieaanvragen

Als u iets bij IBM aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, bepaald marketingmateriaal, of dat u wordt teruggebeld, dan gebruiken we de informatie die u verstrekt voor het afhandelen van uw aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld business partners van IBM, financiële instellingen, transport- en postbedrijven, of overheidsinstanties, zoals de douane. In verband met een transactie kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personalisering van onze websites

De informatie die we over u verzamelen, kunnen we gebruiken om u op een persoonlijke manier met onze websites te laten werken. Zo kunnen we u bijvoorbeeld content aanbieden waar u belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze sites voor u eenvoudiger maken.

Het bieden van ondersteuning

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die u van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld informeren over een update of fix van een bepaald product.

Daarnaast bieden we op onze websites "Live Chat"-sessies aan om u te helpen terwijl u op onze sites navigeert. De persoonlijke gegevens die u ons via deze sessies verstrekt, behandelen we overeenkomstig deze Privacyverklaring.

Wanneer we u technische ondersteuning verlenen, krijgen we daarbij soms toegang tot gegevens die u aan ons beschikbaar hebt gesteld of gegevens die zich op uw systeem bevinden. Deze gegevens kunnen informatie bevatten over u zelf of over de werknemers, klanten, partners of leveranciers van uw organisatie. Deze Privacyverklaring geldt niet voor gevallen waarin we toegang hebben tot deze informatie; de voorwaarden met betrekking tot de afhandeling en verwerking van dergelijke gegevens vallen onder de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten tussen u en IBM, zoals de Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

Marketing

Net als de informatie die we indirect over u hebben verzameld, kan de informatie die u IBM hebt verstrekt door IBM worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Voordat we dat echter doen, stellen we u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die zijn opgenomen in elke e-mail die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer we u bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op (zie "Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens", hieronder).

Sommige van onze producten worden gezamenlijk door IBM en een derde aangeboden ("co-branding"). Als u zich inschrijft voor deze producten, houd er dan rekening mee dat uw gegevens ook kunnen worden verzameld door derden, of aan derden ter beschikking kunnen worden gesteld. We raden u aan te informeren naar het privacybeleid van de desbetreffende derden, om inzicht te krijgen in de manier waarop zij met de gegevens over u omgaan.

Als u "Deze pagina e-mailen" kiest om een pagina door te sturen naar een bekende of een collega, vragen we naar de naam en het e-mailadres van die bekende of collega. We verzenden dan automatisch eenmalig een e-mail met daarin de pagina die u hebt aangegeven, maar gebruiken de door u verstrekte gegevens niet voor andere doeleinden.

Werving

Als u bij IBM solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op een website van IBM is geplaatst, kunt u ons informatie over uzelf verstrekken, zoals u cv. Wij kunnen die informatie overal binnen IBM gebruiken om uw sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden.

Monitoring of opname van gesprekken, chats en andere contacten

Bij bepaalde internettransacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen. Wees u ervan bewust dat het bij IBM algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

Mobiele applicaties en gebruik van informatie in de social computing-omgeving

IBM stelt mobiele applicaties beschikbaar die vanuit diverse mobiele-applicatiemarkten kunnen worden gedownload. Bovendien biedt IBM op een aantal van haar websites tools op het gebied van social computing aan, om online gegevensuitwisseling en samenwerking mogelijk te maken voor personen die zich hebben geregistreerd voor het gebruik van die tools. Hiertoe behoren forums, wiki's, blogs en andere platforms voor sociale media.

Als u deze applicaties downloadt en gebruikt of als u zich registreert voor gebruik van deze tools voor sociale media, kan IBM u vragen bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze Privacyverklaring is van toepassing op registratiegegevens en dergelijke gegevens worden overeenkomstig deze Privacyverklaring beschermd, met uitzondering van de informatie die als onderdeel van uw profiel automatisch beschikbaar wordt gesteld aan andere deelnemers. Deze applicaties en tools kunnen eigen, aanvullende privacyverklaringen hebben met specifieke informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens. Lees dergelijke aanvullende verklaringen altijd door, zodat u op de hoogte bent van datgene wat deze tools en applicaties kunnen doen.

Op alle andere content die u beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die u kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van die applicaties of platforms van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee u uw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als u meer wilt weten over de rechten en plichten van u, van IBM en van andere partijen met betrekking tot dergelijke content. Houd er rekening mee dat de content die u op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten IBM.

Bescherming van rechten en eigendommen van IBM en anderen

Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van IBM, onze business partners, leveranciers, cliënten of anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor uw persoonlijke gegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure inzake onze websites.

Informatie voor business partners

Indien u een IBM business partner vertegenwoordigt, kunt u websites van IBM bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor IBM business partners. Informatie die u op een dergelijke site verstrekt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de business partner die u vertegenwoordigt en met IBM business partners in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij uw informatie gebruiken om u gegevens toe te sturen omtrent programma's voor IBM business partners. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere business partners (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten of mogelijke klanten van IBM. In verband met een bepaalde transactie of een bepaald programma kunnen we ook contact met u opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Informatie voor leveranciers

Indien u een leverancier van IBM vertegenwoordigt, kunt u websites van IBM bezoeken die specifiek bedoeld zijn voor leveranciers van IBM. De informatie die u op dergelijke sites verstrekt, kunnen wij gebruiken om een transactie met u aan te gaan of uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we informatie beschikbaar stellen aan andere onderdelen van IBM, aan business partners en klanten van IBM, transport- en postbedrijven, financiële instellingen, of overheidsinstanties die betrokken zijn bij de afhandeling. Uw informatie kan ook worden gebruikt voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met u, met de leverancier die u vertegenwoordigt en met andere IBM-leveranciers in het algemeen.

Uitwisseling van persoonlijke gegevens en overdracht naar het buitenland


IBM is een wereldwijde organisatie met bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grenzen overschrijden. Als zodanig kunnen wij informatie over u binnen IBM uitwisselen en die informatie overbrengen naar andere landen ter wereld waar we zaken doen. Dergelijke uitwisseling vindt plaats in samenhang met het boven vermelde gebruik en in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Ons privacybeleid is gericht op de best mogelijke bescherming van uw persoonlijke gegevens, waar ook ter wereld. Dit betekent dat ook in landen waar uw informatie minder goed wordt beschermd door de wet, IBM uw informatie desondanks op de hier beschreven manier zal behandelen.

In sommige gevallen maakt IBM voor het verzamelen, gebruiken, analyseren en anderszins verwerken van informatie gebruik van leveranciers die in andere landen zijn gevestigd. Het is gebruikelijk dat IBM van dergelijke leveranciers verlangt dat ze informatie behandelen op een wijze die strookt met het beleid van IBM.

Van tijd tot tijd kunnen wij informatie die op uw persoon terug te voeren is en die we op onze websites hebben verzameld, onthullen aan niet-IBM-entiteiten die optreden als onze leveranciers, zoals onze business partners. Met uitzondering van hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven, zullen we dit uitsluitend doen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Dergelijke informatie zullen we echter niet verkopen of in lease geven.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin IBM, om strategische of andere zakelijke redenen, besluit om bedrijven in bepaalde landen te verkopen, te kopen, te laten fuseren of anderszins te reorganiseren. Een dergelijke transactie kan met zich meebrengen dat er persoonlijke gegevens worden onthuld aan mogelijke of feitelijke kopers, of dat dergelijke gegevens worden ontvangen van verkopers. Het is gebruikelijk dat IBM bij zulke transacties passende bescherming van gegevens nastreeft.

Wees u ervan bewust dat persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden ingevolge een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure onthuld dienen te worden aan overheidsinstanties. Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van IBM, onze business partners, leveranciers of cliënten en anderen in het geding zijn, kunnen wij uw informatie ook beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen.

Beveiliging en nauwkeurigheid van informatie


Wij willen uw persoonlijke gegevens beschermen en de nauwkeurigheid ervan handhaven. IBM implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling. Zo versleutelen wij bijvoorbeeld bepaalde gevoelige persoonlijke gegevens, zoals creditcardgegevens, wanneer we die gegevens via internet verzenden. Ook van onze leveranciers verlangen we dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik en onbevoegde onthulling.

Retentie


Wij bewaren uw registratiegegevens zo lang uw account actief is of voor zover nodig om u diensten te verlenen. Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op NETSUPP@us.ibm.com. We zullen uw registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Cookies, webbeacons en andere technieken


Zoals boven vermeld, leggen we informatie inzake uw bezoek aan onze websites en uw gebruik van onze SaaS- en softwareproducten vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid, en om uw beleving en onze contacten met u toe te spitsen op uw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder een techniek genaamd "cookies". Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens op uw computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee uw computer wordt geïdentificeerd. Cookies worden weliswaar vaak alleen gebruikt voor het meten van het gebruik van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van elk bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben) en voor het vereenvoudigen van de navigatie en de werking van websites, en worden als zodanig niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens van welke aard dan ook, maar ze worden soms ook gebruikt om de werking van een website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, middels koppeling aan een profiel en aan gebruikersvoorkeuren. Na verloop van tijd verschaft deze informatie waardevol inzicht dat ertoe kan bijdragen de gebruikerservaring te verbeteren.

Bij cookies wordt er gewoonlijk onderscheid gemaakt tussen "sessiecookies" en "persistente cookies". Sessiecookies helpen u op een efficiënte manier door de website te navigeren en houden bij wat u op de verschillende pagina's hebt gedaan, zodat u niet om informatie wordt gevraagd die u tijdens uw huidige bezoek al eerder had verstrekt. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt afgesloten. Met persistente cookies, daarentegen, worden er gebruikersvoorkeuren opgeslagen voor het huidige bezoek en eventuele volgende bezoekjes. Ze worden weggeschreven op de vaste schijf en zijn nog steeds geldig nadat u uw browser opnieuw hebt gestart. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van persistente cookies om de door u gekozen taal en uw land vast te leggen.

De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies automatisch toelaten, maar bieden u tevens de mogelijkheid om het merendeel van de cookies zelf te besturen, bijvoorbeeld of u ze al dan niet accepteert en hoe u ze kunt verwijderen. Voor informatie over het besturen van cookies kunt u terecht onder het kopje "Tools" of "Extra" (of iets vergelijkbaars) in uw specifieke browser. In de meeste gevallen kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. U hebt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. U kunt uw browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Cookies in onze softwareproducten kunnen in het product zelf worden uitgeschakeld. Omdat u met cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites of functies van onze software- en SaaS-producten, adviseren wij u het gebruik van cookies ingeschakeld te houden. Als u cookies blokkeert, uitschakelt of op een andere manier niet accepteert, worden bepaalde webpagina's wellicht niet correct afgebeeld en kunt u bijvoorbeeld geen artikelen in uw winkelwagentje plaatsen, kunt u niet afrekenen en kunt u op de websites geen gebruik maken van diensten waarvoor u moet inloggen. Sommige websites en SaaS- en softwareproducten van IBM maken gebruik van webbeacons of andere technieken om die sites op maat te maken voor de bezoeker en op die manier betere dienstverlening aan de klant mogelijk te maken. Deze technieken zijn in gebruik op een aantal pagina's verspreid over de websites van IBM. Als een bezoeker deze pagina's opent, wordt er een niet op de persoon terug te voeren bericht van dat bezoek gegenereerd. Dit kan door ons of onze leveranciers worden verwerkt. Webbeacons werken meestal in combinatie met cookies. Als u niet wilt dat uw cookiegegevens worden gekoppeld aan uw bezoekjes aan deze pagina's of uw gebruik van deze producten, kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser of in het product zelf. Doet u dit, dan worden deze bezoekjes nog steeds gedetecteerd door webbeacons en andere technieken, maar worden ze niet meer gekoppeld aan informatie die anders zou zijn opgeslagen in cookies.

Voor meer informatie over de technieken die in onze SaaS- en softwareproducten worden gebruikt en de manier waarop u deze technieken kunt uitschakelen, raadpleegt u de gebruikershandleiding van het specifieke software- of SaaS-product dat u gebruikt. Voor informatie over de manier waarop klanten van IBM in hun eigen implementatie van IBM software- en SaaS-producten gebruik kunnen maken van cookies en andere technieken, klikt u hier.

We kunnen ook webbeacons opnemen in marketing-e-mails of nieuwsbrieven. Op die manier kunnen we nagaan of die berichten zijn geopend en of er op de daarin aanwezige links is geklikt.

Sommige van onze business partners stellen webbeacons en cookies in op onze site. Bovendien kan er bij gebruik van knoppen voor social media van derden bepaalde informatie worden vastgelegd, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de toegangstijd en het adres van de website waar u vandaan komt, en als u op de sites van dergelijke social media bent aangemeld, kunnen ze de verzamelde informatie tevens koppelen aan uw profiel op die site. Wij hebben geen toegang tot deze trackingtechnieken van derden. Houd er rekening mee dat het domein "s81c.com", dat op een aantal van onze sites wordt gebruikt voor het aanleveren van statische content, door IBM wordt beheerd, en dus niet door een derde.

Advertenties op internet


IBM plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent uw internetgebruik. IBM verstrekt website-exploitanten en netwerkadverteerders geen informatie over uw gebruik van websites van IBM. Sommige reclamenetwerken zijn wellicht lid van het Network Advertising Initiative (NAI). Door een bezoek te brengen aan www.networkadvertising.org kunnen personen aangeven dat ze geen prijs stellen op gerichte reclame van NAI-leden.

We hebben ook bepaalde externe partijen gecontracteerd om onze advertenties op andere sites af te handelen. Deze externe partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie (zoals uw IP-adres) over uw activiteiten op websites van IBM en van anderen, teneinde u op basis van uw interesses gericht advertenties van IBM aan te bieden. In de VS worden dergelijke advertenties van IBM die specifiek op u gericht zijn, aangegeven met het DAA-pictogram. U kunt op het pictogram in de advertentie zelf klikken om uw voorkeursinstellingen te beheren. Of, als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt om u van gerichte advertenties te voorzien, dan kunt u uw goedkeuring intrekken ("opt-out") door hier te klikken. Houd er rekening mee dat uw goedkeuring voor niet-gerichte advertenties hiermee niet wordt ingetrokken. Algemene, niet-gerichte advertenties blijft u ontvangen.

Links naar niet-IBM-websites en naar applicaties van derden


Om het voor u mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop u wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden inbedden zodat u zich vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan community's.

Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-IBM-websites aanbieden.

Op uw gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en u dient zich op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie alvorens de links of applicaties te gebruiken.

IBM is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

Bericht van wijzigingen


Wanneer er wezenlijke veranderingen of updates worden aangebracht in deze Privacyverklaring, zullen we gedurende 30 dagen bovenaan deze pagina een bericht plaatsen waarmee we gebruikers op deze veranderingen of updates wijzen. Indien wij uw persoonlijke gegevens willen gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de manier die gold op het moment dat de gegevens werden verzameld, stellen we u daarvan in kennis en krijgt u de mogelijkheid om aan te geven of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet op die nieuwe manier mogen gebruiken.

Vragen over privacy en toegang tot uw gegevens


Als u een vraag hebt over deze Privacyverklaring of over de behandeling van uw gegevens door IBM, kunt u een e-mail sturen naar de sitecoördinator van de IBM-website. U kunt ook contact met ons opnemen op:

IBM's Corporate Privacy Office
1 New Orchard Road
Armonk, NY 10540
U.S.A.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om uw persoonlijke gegevens via internet te bekijken of te wijzigen. Als uw gegevens niet via internet toegankelijk zijn en u een kopie wilt hebben van bepaalde gegevens die u aan IBM hebt verstrekt, of als u merkt dat de gegevens onjuist zijn en u wilt dat wij deze corrigeren, neem dan contact met ons op.

Voordat IBM gegevens aan u kan doorgeven of onjuistheden kan corrigeren, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

Als u geen marketing-e-mails meer wenst te ontvangen van IBM, stuur dan een e-mail naar NETSUPP@us.ibm.com of volg de uitschrijvingsinstructies ("unsubscribe") die in elke marketing-e-mail zijn opgenomen.