Publiek- privaat consortium kondigt de start van de Digitale Delta aan; een grootschalig onderzoeksproject naar slimmer waterbeheer

Den Haag, 25 juni 2013 - Rijkswaterstaat, IBM, Waterschap Delfland, TU Delft en Deltares kondigen vandaag de start van de Digitale Delta aan. Gedurende 12 maanden gaan deze partijen samen onderzoeken hoe met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT toepassingen het waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden en tegelijkertijd de economische positie van de Nederlandse watersector in het buitenland kan worden vergroot.

Nederland heeft wereldwijd het best functionerende watermanagementsysteem maar door ondermeer snel veranderende weersomstandigheden stijgen de kosten voor waterbeheer in Nederland jaarlijks Volgens het Bestuursakkoord Water geeft de Nederlandse overheid jaarlijks 7 miljard Euro uit aan waterbeheer en die kosten zullen zonder ingrijpen de komende 7 jaar stijgen met 1 tot 2 miljard Euro. Gebleken is dat partijen in de watersector beter kunnen samenwerken en beschikbare informatie op grotere schaal kunnen delen.

Het project Digitale Delta wil de gegevens van verschillende waterprojecten daarom samenvoegen en eenvoudig beschikbaar maken. Dit kunnen gegevens zijn over regenval, waterstanden, waterkwaliteit, dijksensoren, maar ook radardata, voorspellingsmodellen en gegevens van sluizen, gemalen en dammen.

Beter analyseren en benutten van data
Na het samenvoegen wordt er gekeken hoe ICT-toepassingen helpen bij het analyseren van al die gegevens om risico´s op overstroming, droogte en waterkwaliteit beter te kunnen voorspellen. Door het beter analyseren en door het benutten van de grote hoeveelheden beschikbare data biedt Digitale Delta straks mogelijkheden om een antwoord te formuleren op de toenemende uitdagingen van wateroverlast en –tekort.

Onderzoek en nieuwe oplossingen stimuleren
De betrokken partijen willen met de Digitale Delta het onderzoek naar waterbeheer stimuleren en de werkgelegenheid in deze sector een impuls geven. Het project maakt data openbaar en leesbaar, waardoor allerlei relevante partijen in het waterbeheer tot nieuwe oplossingen kunnen komen én onderzoeken sneller en goedkoper kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt niet alleen voor waterschappen en Rijkswaterstaat, maar ook voor waterexperts en onderzoekers. Bovendien kan de Digitale Delta door Nederlandse onderzoekers en ondernemers ook in andere delen van de wereld ingezet worden om mensen tegen het water te beschermen.

Betrokken projecten
Digitale Delta richt zich in eerste instantie op waterprojecten binnen de regio van Hoogheemraadschap Delfland en van Rijkswaterstaat. Als de proef succesvol is, wordt overwogen om op landelijk niveau informatiedeling binnen de watersector te optimaliseren. Een aantal voorbeelden:

· Voorspellen van waterhoeveelheden
Rijkswaterstaat en waterschappen zullen in het kader van Digitale Delta de gegevens over waterstanden gaan optimaliseren. Momenteel bestaat er geen centraal informatiesysteem voor waterstanden in Nederland. Informatie wordt vaak nog doorgebeld of gemaild. Via één centraal IT platform zullen die gegevens eenvoudiger op te vragen zijn. Voorspellingsmodellen zullen dankzij het real-time delen van gegevens accurater worden, waardoor sneller kan worden ingegrepen bij te hoge of te lage waterstanden. Hoog water zal op een zo optimaal mogelijke manier afgevoerd kunnen worden, terwijl water bij lange droogtes langer vastgehouden wordt om verzilting en schade aan de landbouw te voorkomen

· Sneller handelen
Binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland werken partijen actief samen aan het realiseren van een gebruiksituatie die is toegespitst op het regionale waterbeheer. Hierin wordt met ondernemingen als Hydrologic en IBM gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw waarschuwingssysteem voor overstromingen. Door grote hoeveelheden real-time data van waterafvoersystemen en waterstanden te combineren met meteorologische data en simulatiemodellen, zijn watermanagers beter in staat zijn om de beschikbare capaciteit van wateropslag te monitoren. Hierdoor kan in geval van een naderende overstroming sneller worden gehandeld. Daarnaast zullen deze gegevens via het digitale platform beschikbaar worden gesteld voor andere partijen die met behulp hiervan hun eigen waterprojecten kunnen starten. Om dit te realiseren heeft Delfland haar beheergebied als experimenteergebied ter beschikking gesteld.

· Meetnet Campus TU Delft
De afdeling WaterManagement van de TU Delft is gestart met een project om een gemakkelijk uit te breiden meetnet op de campus in te richten. Bijdragen aan en flexibel kunnen inspelen op de ontwikkelingen op sensorgebied zijn daarbij van groot belang, waarbij de Digitale Delta een grote rol gaat spelen. Daarnaast is het enthousiasmeren van studenten voor meten een belangrijk doel van het opzetten van dit meetnet als demonstrator.
Digital delta. Using big data to transform management of the dutch water system and help keep the country safe. IBM.