Šiuo metu išeinate iš IBM svetainės

Pastaba

Nuoroda, kurios praðëte ar á kurià jus nukreipë, yra ---
https://secure2.iolportal.com/IBMIOLEMEA/EBPP/

Šiuo metu išeinate iš IBM svetainės. IBM neatstovauja jokioms kitoms svetainėms, kurias galima pasiekti lankantis šioje svetainėje, ir neteikia jokių su jomis susijusių garantijų. Kai lankotės ne IBM svetainėse (net jei jose vaizduojamas IBM logotipas ir pateikiama informacija, susijusi su IBM produktais ir paslaugomis), jos yra nepriklausomos nuo IBM, todėl IBM negali valdyti tokių ne IBM svetainių veikimo. Be to, saitas su ne IBM svetaine nereiškia, kad IBM remia tokią svetainę ar prisiima su jos naudojimu susijusius įsipareigojimus.