Uslovi korišćenja

Datum: 15. avgust 2015. godine

 

Pregled

U nastavku su dati uslovi sporazuma između vas i kompanije IBM. Ulaskom na ovaj sajt ili njegovim korišćenjem prihvatate da ste pročitali, razumeli i da se saglasni da budete obavezani ovim uslovima i da poštujete sve važeće zakone i propise, uključujući zakone i propise koji regulišu izvoz i ponovni izvoz. Ukoliko niste saglasni sa ovim uslovima, molimo da ne koristite ovaj sajt.

Kompanija IBM može u bilo kom trenutku, bez obaveze da vas o tome obavesti, revidirati ove Uslove korišćenja i bilo koje informacije sadržane na ovom veb sajtu. Kompanija IBM takođe može uneti poboljšanja ili promene na proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovom sajtu u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštavanja o tome.

Opšti uslovi

Ovaj veb sajt sadrži obaveštenja sa vlasničkim informacijama kao i informacije koje podležu autorskom pravu čiji se uslovi moraju poštovati. Molimo da za više informacija o tome pogledate tab pod nazivom "Informacije o autorskim pravima i zaštitnim znakovima".

IBM vam ustupa neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu dozvolu da pristupate ovom veb sajtu i prikazujete na njemu internet stranice kao klijent ili potencijalni klijent kompanije IBM pod uslovom da se pridržavate ovih Uslova korišćenja, a sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga obaveštenja sa vlasničkim inforamcijama ostaju nepromenjena. Možete koristiti isključivo "crawler" za pretraživanje ovog veb sajta na način na koji to dozvoljava robots.txt protokol ovog sajta a IBM može blokirati bilo koji "crawler" po sopstvenom diskrecionom pravu. Korišćenje na osnovu ovog sporazuma je nekomercijalne prirode, npr: ne možete prodavati sadržaj kome pristupite na ovom veb sajtu ili preko njega). Svaki drugi vid korišćenja ovog sajta za zabranjen.

Osim u pogledu ograničene dozvole iz prethodnog stava, IBM vam ne garantuje nikakva izričita ili prećutna prava ili licence po osnovu bilo kog patetnog prava, žiga, autorskih prava ili drugih prava vlasničke ili intelektualne svojine. Isti sadržaj sa ovog sajta ne smete stavljati na drugi veb sajt ili druge medije. Svi softveri i drugi materijali koji su na raspolaganju za preuzimanje, pristupanje ili drugi vid korišćenja sa ovog sajta, sa njihovim uslovima licenciranja, biće regulisani uslovima i obaveštenjima. Propust da postupate u skladu sa takvim uslovima ili uslovima ovog sajta imaće za posledicu automatski prekid prava koja su vam ustupljena, bez prethodnog obaveštavanja, i obavezni ste da smesta uništite sve primerke preuzetog materijala koji se nalazi u vašem posedu, na čuvanju je kod vas ili je pod vašom kontrolom.

Odricanje od odgovornosti

S vremena na vreme, ovaj veb sajt može sadržati netačne tehničke podatke ili štamparske greške te ne garantujemo tačnost bilo kojih objavljenih informacija. Molimo da proverite da li koristite najažuriranije stranice sa ovog veb sajta i da proverite tačnost i potpunost informacija pre njihovog korišćenja u donošenju odluka koje se tiču usluga, proizvoda ili drugih pitanja opisanih na ovom veb sajtu.

Ukoliko bilo koji uslov iz ovih Uslova korišćenja nadležni sud oglasi neizvršivim u bilo kom pogledu, važenje preostalih odredbi ovih Uslova korišćenja ostaje nepromenjeno, pod uslovom da takva neizvršivost ne utiče bitno na prava ugovornih strana po osnovu ovih Uslova korišćenja.

Otpimistične i oprezne izjave

Osim u pogledu istorijskih informacija i diskusija, izjave navedene na ovom veb sajtu predstavljaju otpimistične izjave u okviru značenja Zakona o reformi suđenja u vezi sa hartijama od vrednosti u privatnom vlasništvu iz 1995. godine ili drugih primenljivih zakona. Ove izjave podrazumevaju brojne rizike, neizvesnosti i druge činioce koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati bitno razlikuju, kao što se vodila rasprava u podnescima kompanije 'dostavljenih američkoj Komisiji za hartije od vrednosti. Pogledajte tab "podnesci SEC-u” u okviru "Investicijskih odnosa" na ovom veb sajtu kako biste dobili primerke takvih podnesaka.

Poverljive informacije

IBM ne želi da preko svog veb sajta prima vaše poverljive ili vlasničke informacije. Napominjemo da se informacije ili materijal koji budu dostavljeni kompaniji IBM NEĆE smatrati poverljivim. Slanjem bilo kakvih informacija ili materijala, vi ustupate kompaniji IBM neograničenu, neopozivu licencu da kopira, umnožava, objavljuje, učitava, postuje, prenosi, distribuira, javno prikazuje, izvodi, menja, kreira derivativne radove iz tih materijala i informacija ili da na drugi način slobodno koristi iste. Takođe ste saglasni da IBM ima pravo da koristi sve ideje, koncepte, znanja i tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Ipak, nećemo objavljivati vaše ime niti na bilo koji drugi način javno stavljati do znanja činjenicu da ste nam dostavili materijal ili druge informacije osim: (a) ukoliko pribavimo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) ukoliko vas prvo obavestimo da će materijali ili druge informacije koje ste postavili na bilo koji deo ovog sajta biti objavljene ili na drugi način korišćeni uz vaše ime; ili (v) ukoliko smo zakonom obavezani da to činimo. Prepoznatljivim informacijma o ličnosti koje dostavite kompaniji IBM u svrhu pribavljanja proizvoda ili usluga postupaće se u skladu sa politikom o privatnosti podataka.Molimo da za više informacija o politici privatnosti podatka kompanije IBM pogledate tab pod nazivom "Privatnost".

Ograničena prava američke vlade

IBM obezbeđuje softver koji sa ovog sajta preuzimaju korisnici iz američke vlade koji uživaju "OGRANIČENA PRAVA". " Korišćenje, reprodukcija ili obelodanjivanje podleže ograničenjima utvrđenim u GSA ADP Schedule ugovoru koji je sklopila kompanija IBM.

Globalna dostupnost

Informacije koje IBM objavljuje na internetu mogu sadržati preporuke ili upućivati na IBM proizvode, programe ili usluge koje nisu objavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Takva upućivanja ne znače da IBM namerava da objavi ili učini dostupnim takve proizvode, programe ili usluge u vašoj zemlji. Za više informacija o proizvodima, programima i uslugama koje su vam dostupne, obratite se svom lokalnom poslovnom kontaktu iz kompanije IBM.

Poslovni odnosi

Ovaj veb sajt može nuditi linkove ili upućivati na ne-IBM veb sajtove ili sredstva. Kompanija IBM ne daje izjave, garancije niti se na drugi način obavezuje u pogledu ne-IBM veb sajtova ili sredstava trećih lica (uključujući veb sajt kompanije Lenovo) koje se mogu pominjati ili se njima može pristupati ili sa njima povezati preko bilo kog IBM veb sajta. Pored toga, kompanija IBM nije ugovorna strana u bilo kojoj transakciji niti je odgovorna za bilo koju transakciju koju vi možete izvršiti sa trećim licima, čak i ukoliko ste za takva lica saznali na IBM veb sajtu (ili koristili link do takvih lica). Kada pristupate ne-IBM veb sajtu, čak i onome koji sadrži IBM logotip, molimo da imate u vidu da je on nezavistan od kompanije IBM i da IBM ne kontroliše sadržaj na takvom veb sajtu. Vaša je dužnost da preuzmete mere predostrožnosti kako biste se zaštitili od virusa, crva, trojanaca i drugih potencijalno desktruktivnih programa i kako biste zaštitili svoje informacije.

Povezivanje sa ovim sajtom

IBM daje saglasnost samo za linkove do ovog veb sajta ukoliko takav link ili stranica koja se aktivira takvim linkom: (a) ne kreiraju okvire oko stranica ovog veb sajta niti koriste tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelni prikaz ili prezentaciju sadržaja na ovom sajtu; (b) ne predstavljaju pogrešno vaš odnos sa kompanijom IBM; (v) ne daju utisak koji je lažan ili zbunjujući o kompaniji IBM niti na drugi način nanose štetu gudvilu koji prati ime IBM i njene zaštitne znakove. Kao dalji uslov za posedovanje dozvole za povezivanje na ovaj veb sajtu, saglasni ste da kompanija IBM može, u bilo kom trenutku, po sopstvenom diskrecionom pravu, prekinuti dozvolu za povezivanje na ovaj veb sajt. U tom slučaju, saglasni ste da smesta uklonite sve linkove do ovog veb sajta i prestanite dalje da koristite IBM žigove na bilo koji način.

ODRICANJE OD GARANCIJE

OVAJ KORIŠĆENJE OVOG SAJTA JE ISKLJUČIVO VAŠA ODGOVORNOST. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVERI, PROGRAMI I USLUGE SE DOSTAVLJAJU U "VIĐENOM STANJU," BEZ IKAKVIH GARANCIJA. IBM IZRIČITO NE PRIZNAJE, U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, SVE IZRIČITE, PREĆUTNE, ZAKONSKE ILI DRUGE GARANCIJE ILI IZJAVE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE U POGLEDU UTRŽIVOSTI, PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJE TUĐIH PRAVA VLASNIŠTVA I INTELEKTUALNE SVOJINE. BEZ OGRANIČAVANJA NAVEDENOG, IBM NE DAJE GARANCIJE DA ĆE OVAJ SAJT RADITI BEZ PREKIDA, BLAGOVREMENO, BEZBEDNO I BEZ GREŠKE.

RAZUMETE I SAGLASNI STE DA, UKOLIKO PREUZMATE ILI NA DRUGI NAČIN PRIBAVLJATE MATERIJALE, INFORAMCIJE, PROIZVODE, PROGRAME ILI USLUGE SA OVOG SAJTA, TO ČINITE PREMA SOPSTVENOM DISKRECIONOM PRAVU I NA SVOJ RIZIK I VI ĆETE ISKLJUČIVO SNOSITI ODGOVORNOST ZA SVAKU ŠTETU KOJA MOŽE PROISTEĆI, UKLJUČUJUĆI GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU. U NEKIM NADLEŽNOSTIMA NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE GARANCIJA, TE GORENAVEDENI IZUZECI MOGU BITI NEPRIMENLJIVI NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, IBM NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSEBNU, PRIMERNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE PRIRODE KOJA JE POVEZANA SA OVIM VEB SAJTOM ILI U PROISTEKLA IZ NJEGA ILI BILO KOG SREDSTVA KOJI JE POVEZANO SA OVIM SAJTOM, NA KOJI OVAJ SAJT UPUĆUJE ILI KOME SE SA ISTOG PRISTUPA, ILI ZA KORIŠĆENJE ILI PREUZIMANJE ILI PRISTUP BILO KOJIM MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZMAKLU DOBIT, PREKID U POSLOVANJU, IZGUBLJENU UŠTEDU ILI GUBITAK PROGRAMA I DRUGIH PODATAKA, ČAK I UKOLIKO JE KOMPANIJA IBM IZRIČITO UPOZORAVANA NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. OVI IZUZECI I ODRICANJE ODGOVORNOSTI PRIMENLJIVI SU NA SVE POVODE ZA TUŽBE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRIČINJENOJ ŠTETI ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.