Uslovi korišćenja

Sledeće su uslovi pravnog sporazuma između vas i IBM-a. Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog veb sajta potvrđujete da ste pročitali i razumeli ove uslove i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima, uključujući i zakone i propise za kontrolu izvoza i reeksporta. Ako se ne slažete s ovim uslovima, molimo vas da ne koristite ovaj veb sajt.

IBM može, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja promeniti ove Uslove korišćenja i bilo koje druge informacije sadržane na ovom veb sajtu tako što će ažurirati stranicu. IBM može takođe u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja, da izvrši poboljšanja ili promene u proizvodima, uslugama ili programima opisanim na ovoj stranici.

Opšte

Ovaj veb sajt sadrži napomene o vlasništvu i informacije o autorskim pravima, čiji se uslovi moraju poštovati. Molimo da radi srodnih informacija pogledate karticu s naslovom "Podaci o autorskim pravima i žigovima".

Ovaj veb sajt i bilo koji njegov sadržaj ne smeju se umnožavati, reprodukovati, ponovo objavljivati, učitavati, postavljati, prenositi, distribuirati ili koristiti za kreiranje izvedenih dela, bez prethodne pismene saglasnosti IBM-a, s obzirom da IBM daje neekskluzivnu, neprenosivu, ograničenu dozvolu za pristup i prikaz veb stranica sa ovog sajta samo na vašem računaru i za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu ovog veb sajta. Ova dozvola je uslovljena time da ne smete menjati sadržaj prikazan na ovim stranicama, da morate zadržati nepromenjene sve napomene o autorskim pravima, žigovima i vlasništvu, i morate da prihvatite sve uslove, rokove i napomene koji se odnose na sadržaj ili su na drugi način ovde predviđeni. Bez obzira na prethodno, sav softver i drugi materijali koji su dostupni za preuzimanje, pristup ili drugo korišćenje na ovim stranicama, a koji imaju svoje uslove, rokove i napomene u vezi sa licencom, biće regulisani na osnovu tih uslova, rokova i napomena.

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje posedujete ili su pod vašom kontrolom. Osim ograničene dozvole iz prethodnog stava, IBM vam ne dodeljuje nikakva druga neposredna ili posredna prava ili dozvole za bilo koje patente, žigove, autorska prava ili druga prava intelektualne svojine. Sadržaj ovih stranica ne smete preslikavati na druge veb sajtove ili na bilo koje druge medije.

Određena izuzeća

Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovom veb sajtu tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške. IBM ne preuzima nikakvu odgovornost (i izričito odbacuje odgovornost) za ažuriranje ovog sajta kako bi informacije koje se na njemu nalaze bile aktuelne, tačne i potpune. Shodno tome, pre donošenja bilo kakvih odluka koje se odnose na usluge, proizvode ili ostali sadržaj opisan na ovom sajtu, potrebno je da potvrdite tačnost i potpunost svih postavljenih informacija.

IBM ne daje nikakve garancije da će rešiti bilo koji prijavljeni problem, čak i ako IBM odluči da obezbedi informacije u cilju rešavanja problema.

Predviđanja i upozorenja

Osim istorijskih podataka i diskusija, navodi koji su postavljeni na ovom veb sajtu mogu predstavljati predviđanja u smislu zakona "Private Securities Litigation Reform Act" iz 1995 godine ili drugih važećih zakona. Takvi navodi podrazumevaju brojne rizike, neizvesnosti i druge faktore koji mogu dovesti do značajnih razlika u ostvarenim rezultatima, kako je to opisano u podnescima ove kompanije Američkoj komisiji za hartije od vrednosti i berzu (U.S. Securities and Exchange Commission), te se na njih ne smete oslanjati pri odlučivanju. Kopije ovih podnesaka možete naći na ovom veb sajtu na kartici "Podnesci Komisiji" ("SEC filings") pod "Odnosi sa investitorima" ("Investor relations").

Poverljive informacije

IBM ne želi da preko ove veb stranice od vas prima poverljive informacije ili informacije koje se tiču vlasništva. Napominjemo da će se sve informacije ili materijali koji budu poslati IBM-u smatrati kao da NISU poverljivi. Slanjem informacija ili materijala IBM-u, vi dajete IBM-u neograničenu i neopozivu dozvolu da umnožava, reprodukuje, objavljuje, učitava, prenosi, distribuira, javno izlaže, izvodi, menja i kreira izvedena dela i da na druge načine slobodno koristi te materijale ili informacije. Takođe ste saglasni da IBM može slobodno da koristi bilo koje ideje, koncepcije, znanja ili tehnike koje nam pošaljete za bilo koje potrebe. Međutim, mi nećemo objaviti vaše ime ili na drugi način objaviti činjenicu da smo te materijale ili druge informacije dobili od vas, osim: (a) ako dobijemo vašu dozvolu da koristimo vaše ime; ili (b) ako vas prvo obavestimo da će materijali ili druge informacije koje ste nam dostavili na određeni deo ovog sajta, biti objavljene ili na neki drugi način korišćene zajedno s vašim imenom; ili (c) ako imamo zakonsku obavezu da to učinimo. Sa ličnim informacijama koje pošaljete IBM-u za potrebe primanja proizvoda ili usluga postupaće se u skladu s našom politikom o privatnosti podataka. Za više informacija o IBM-ovoj politici privatnosti podataka pogledajte karticu pod naslovom "Privatnost podataka".

Ograničena prava Vlade SAD

IBM obezbeđuje softver preuzet sa ovog veb sajta korisnicima iz kruga Vlade SAD uz "OGRANIČENA PRAVA." Korišćenje, reprodukcija ili objavljivanje podležu ograničenjima koja su predviđena u IBM-ovom "GSA ADP Schedule" ugovoru.

Opšta raspoloživost

Informacije koje IBM objavljuje na World Wide Webu mogu sadržati pozivanja ili unakrsna pozivanja na proizvode, programe i usluge IBM-a koji nisu objavljeni ili dostupni u vašoj zemlji. Takva pozivanja ne znače da IBM ima nameru da takve proizvode, programe ili usluge objavi ili učini dostupnim i u vašoj zemlji. Za informacije o proizvodima, programima i uslugama koji su vam dostupni, molimo vas da se obratite svom lokalnom poslovnom partneru za IBM.

Poslovni odnosi

Ovaj veb sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na veb sajtove ili resurse koji ne pripadaju IBM-u. IBM ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa bilo kojim ne-IBM veb sajtovima ili resursima trećih lica (uključujući i bilo koji veb sajt Lenova) na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova na bilo kom veb sajtu IBM-a. Postojanje linka sa veb sajtom koji ne pripada IBM-u ne znači da IBM podržava sadržaj ili korišćenje takvog veb sajta niti njegovog vlasnika. Osim toga, IBM nije strana u bilo kakvom poslu koji eventualno zaključite sa trećim licima niti je za njih odgovoran, čak i ako za ta treća lica doznate (ili upotrebite link do takvih lica) sa nekog sajta IBM-a. Shodno tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da IBM nije odgovoran za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima.

Kad pristupate veb sajtu koji nije IBM-ov, čak i onom koji možda sadrži logotip IBM-a, molimo imajte na umu da je taj sajt nezavistan od IBM-a i da IBM nema kontrolu nad sadržajem na tom veb sajtu. Vaša je obaveza da poduzmete mere predostrožnosti i da se zaštitite od virusa, crva, trojanskih konja i drugih potencijalno destruktivnih programa i da svoje informacije zaštitite na način koji smatrate prikladnim.

Povezivanje na ovu stranicu

IBM mora da odobri u pismenoj formi sve linkove prema ovom veb sajtu, izuzev linkova u kojima link i stranice koje se aktiviraju tim linkom (a) ne kreiraju frejmove oko bilo koje stranice na ovom veb sajtu niti koriste druge tehnike koje na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled sadržaja na tom sajtu; (b) ne daju pogrešnu predstavu o vašem odnosu s IBM-om; (c) ne upućuju na to da IBM odobrava ili podržava vas, vaš veb sajt ili vaše ponude za usluge ili proizvode; i (d) ne daju lažan ili pogrešan utisak o IBM-u ili na drugi način štete reputaciji koja se dovodi u vezu sa nazivom ili žigovima IBM-a. Kao dodatni uslov za dobijanje dozvole za povezivanje sa ovim sajtom, saglasni ste da IBM može u bilo kom trenutku, po vlastitom nahođenju, ukinuti dozvolu za link prema ovom veb sajtu. U tom slučaju, saglasni ste da ćete odmah ukloniti sve linkove prema ovom veb sajtu i da ćete prestati da koristite bilo koji žig IBM-a.

Prevodi

Određeni tekstovi na ovom veb sajtu mogu biti dostupni i na drugim jezicima, izuzev engleskog. Tekst može biti preveden od strane prevodioca ili samo pomoću računarskog softvera, bez intervencije ili pregleda od strane prevodioca. Ti prevodi su dostupni samo radi lakšeg snalaženja i IBM ne daje nikakve obavezujuće izjave niti preuzima obaveze u pogledu tačnosti ili potpunosti prevoda, bez obzira da li su računarski generisani ili ih je izvršila neka osoba. Za dodatne uslove, molimo vidite Izuzeće od garancije.

IZUZEĆE OD GARANCIJE

OVAJ SAJT KORISTITE NA VLASTITI RIZIK. SVI MATERIJALI, INFORMACIJE, PROIZVODI, SOFTVER, PROGRAMI I USLUGE SE PRUŽAJU U VIĐENOM STANJU, BEZ GARANCIJE ILI JEMSTAVA. IBM SE IZRIČITO ODRIČE, U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ ZAKONOM DOZVOLJENOJ MERI, SVIH DIREKTNIH, POSREDNIH, ZAKONSKIH I DRUGIH GARANCIJA ILI OBAVEZA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG I GARANCIJE ZA SVRSISHODNOST, PRIKLADNOST ZA ODREĐENE POTREBE I GARANCIJU U VEZI SA SVOJINSKIM PRAVIMA ILI PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE. IBM NE GARANTUJE ILI JEMČI DA OVAJ VEB SAJT NEĆE BITI U PREKIDU I DA ĆE BITI PRAVOVREMEN, SIGURAN ILI BEZ GREŠAKA.

OVIM POTVRĐUJETE DA STE RAZUMELI I DA STE SAGLASNI SA TIM, DA AKO PREUZMETE SA SAJTA ILI NA DRUGI NAČIN OBEZBEDITE MATERIJALE, INFORMACIJE, PROIZVODE, SOFTVER, PROGRAME I USLUGE, DA TO ČINITE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I NA VLASTITI RIZIK I DA ĆETE SAMO VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU KOJA MOŽE NASTATI, UKLJUČUJUĆI I GUBITAK PODATAKA ILI ŠTETU NA VAŠEM RAČUNARSKOM SISTEMU.

U NEKIM ZEMLJAMA NIJE DOZVOLJENO IZUZEĆE GARANCIJE, PA SE GORE NAVEDENA IZUZEĆA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

IBM NEĆE NI U KOM SLUČAJU BITI ODGOVORAN NIJEDNOJ STRANI, ZA BILO KOJU DIREKTNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EGZEMPLARNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE, A KOJA NASTANE U VEZI SA ILI PROISTEKNE IZ KORIŠĆENJA OVOG VEB SAJTA ILI BILO KOG SAJTA ILI RESURSA NA KOJE JE POVEZAN, KOJE SE POZIVA ILI KOJIMA SE PRISTUPA PREKO OVOG VEB SAJTA, ILI IZ KORIŠĆENJA, PREUZIMANJA PODATAKA ILI PRISTUPANJA BILO KOJIM MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG, GUBITAK DOBITI, PREKID POSLA, GUBITAK UŠTEDA, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, ČAK I AKO JE IBM BIO IZRIČITO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. OVO IZUZEĆE I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI VAŽI ZA TUŽBE PO BILO KOM OSNOVU, BEZ OBZIRA DA LI SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, DELIKTU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ PRAVNOJ TEORIJI.

Za posebne materijale, informacije proizvode, softver i usluge koji se pružaju preko ovog veb sajta mogu da važe dodatni ili drugačiji uslovi, rokovi i napomene. U slučaju neslaganja sa ovim Uslovima korišćenja, važiće ti dodatni ili drukčiji uslovi, rokovi i napomene. Molimo, pogledajte odgovarajući sporazum ili napomenu.