Warunki korzystania z Serwisu WWW

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i IBM. Korzystanie z dostępu do niniejszego serwisu WWW (określanego dalej jako "Serwis WWW"), przeglądanie go lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać, jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na niniejsze warunki, NIE może korzystać z Serwisu WWW. Wszystkie zastrzeżenia IBM, w tym ograniczenie odpowiedzialności, określone w warunkach umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i IBM, obowiązują o ile są zgodne z obowiązującym prawem.

IBM ma prawo zmienić dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika, niniejsze Warunki korzystania z Serwisu WWW, jak również inne informacje w nim zawarte, dokonując stosownych aktualizacji. IBM zastrzega sobie również prawo do wprowadzania ulepszeń i/lub zmian w produktach, usługach lub programach opisanych w Serwisie WWW w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.

Postanowienia ogólne

W treści Serwisu WWW zawarte zostały zastrzeżenia dotyczące praw własności i praw autorskich, których należy przestrzegać. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w zakładce "Informacje dotyczące praw autorskich i znaków towarowych".

Kopiowanie, powielanie, ponowne publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, a także korzystanie z Serwisu WWW oraz z wszelkich treści w nim zawartych do tworzenia prac pochodnych bez wcześniejszej zgody IBM jest zabronione. IBM udziela Użytkownikowi niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego zezwolenia na korzystanie z dostępu do Serwisu WWW i wyświetlanie treści w nim zawartych, wyłącznie na własnym komputerze oraz w ramach niekomercyjnego korzystania z niniejszego serwisu. Zezwolenie takie udzielane jest pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie modyfikować treści zawartych w Serwisie WWW, pozostawi bez zmian zastrzeżenia dotyczące praw własności, w tym praw autorskich i znaków towarowych, oraz zaakceptuje wszelkie warunki i uwagi dołączone do treści Serwisu WWW lub w inny sposób w nim zawarte. Bez względu na powyższe postanowienia, całe oprogramowanie i inne materiały dostępne do pobrania lub wykorzystania za pośrednictwem Serwisu WWW, objęte odrębnymi warunkami licencji, warunkami korzystania lub zastrzeżeniami będą podlegać takim licencjom, warunkom i zastrzeżeniom.

Nieprzestrzeganie warunków i zastrzeżeń zawartych w Serwisie WWW spowoduje automatyczne i natychmiastowe cofnięcie udzielonych Użytkownikowi uprawnień, bez wcześniejszego powiadomienia. W takiej sytuacji Użytkownik będzie zobowiązany do natychmiastowego zniszczenia wszelkich kopii pobranych materiałów znajdujących się w jego posiadaniu lub przez niego kontrolowanych. Z wyjątkiem ograniczonego zezwolenia udzielonego w poprzednim akapicie, IBM nie udziela Użytkownikowi jakichkolwiek wyraźnych czy domniemanych praw ani licencji w zakresie jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, praw autorskich czy innych praw dotyczących własności intelektualnej. Użytkownik nie może przenosić treści zawartych w Serwisie WWW do innych serwisów internetowych ani też na inne nośniki informacji.

Zastrzeżenia

IBM nie składa jakichkolwiek przyrzeczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji co do poprawności, aktualności i kompletności informacji zawartych w Serwisie WWW. W serwisie tym mogą pojawić się nieścisłości techniczne i błędy typograficzne. IBM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualizowanie informacji zawartych w Serwisie WWW, w tym za dokładność i kompletność rozpowszechnianych w nim informacji. Użytkownik powinien potwierdzić dokładność i kompletność wszelkich takich informacji przed podjęciem decyzji co do usług, produktów czy innych kwestii opisanych w niniejszym serwisie.

IBM nie gwarantuje, że rozwiąże jakikolwiek zgłoszony problem, nawet jeśli zdecyduje się na dostarczenie informacji w celu jego rozwiązania.

Informacje poufne

IBM zastrzega, że Serwis WWW nie służy do przekazywania informacji poufnych i prawnie zastrzeżonych do IBM. Z tego względu wszelkie informacje lub materiały przesłane do IBM będą traktowane jako niepoufne. Przesyłając do IBM informacje lub materiały, Użytkownik udziela IBM nieograniczonej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, powielanie, publikowanie, umieszczanie na serwerze, rozpowszechnianie, przesyłanie, umieszczanie na stronach internetowych, publiczne wyświetlanie, wykonywanie, modyfikowanie tychże informacji oraz materiałów, a także na tworzenia z nich prac pochodnych lub inne swobodne ich wykorzystywanie. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez IBM z pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik, przesłanych do IBM, niezależnie od celu, dla którego materiały zawierające takie pomysły, koncepcje, know-how i techniki zostały przesłane. Jednakże IBM nie ujawni imienia i nazwiska Użytkownika ani faktu udostępnienia przez Użytkownika materiałów ani innych informacji, chyba że: (a) IBM uzyska zgodę Użytkownika na używanie jego imienia i nazwiska; (b) IBM uprzednio poinformuje Użytkownika, że materiały lub inne informacje przekazane przez Użytkownika zostaną opublikowane lub imię i nazwisko Użytkownika zostaną wykorzystane w inny sposób; lub (c) IBM zostanie zmuszony do takiego ujawnienia z mocy przepisów prawa. Informacje identyfikowane jako dane osobowe przekazywane przez Użytkownika do IBM w celu otrzymywania produktów lub usług będą traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Więcej informacji na temat obowiązywania tychże zasad w IBM zawiera zakładka "Ochrona prywatności".

Ograniczone prawa na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych

Oprogramowanie do pobrania z Serwisu WWW jest udostępniane przez IBM użytkownikom w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych zgodnie z "OGRANICZONYMI PRAWAMI". Używanie oprogramowania, powielanie go i ujawnianie informacji o nim podlega zastrzeżeniom zawartym w umowie GSA ADP Schedule zawartej z IBM.

Globalna dostępność

Informacje publikowane przez IBM w sieci WWW mogą zawierać odniesienia do produktów, programów i usług, które nie zostały wprowadzone na dany rynek i nie są dostępne w kraju Użytkownika. Odniesienia takie nie oznaczają, że IBM zamierza je na takie rynki wprowadzić lub udostępnić. Informacje o produktach, programach i usługach dostępnych w danym kraju można uzyskać od lokalnego przedstawiciela IBM.

Relacje handlowe

W Serwisie WWW mogą znajdować się odsyłacze i odniesienia do stron lub źródeł dotyczących produktów lub usług stron trzecich. IBM nie składa zapewnień, nie udziela gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań w zakresie serwisów WWW stron trzecich lub zasobów informacyjnych należących do takich stron trzecich (w tym serwisów WWW Lenovo), które mogą być przywoływane lub dostępne za pośrednictwem stron internetowych prowadzonych przez IBM (w tym za pośrednictwem odsyłaczy). Umieszczenie odsyłacza do serwisu WWW strony trzeciej nie oznacza, że IBM popiera zawartość takiego serwisu lub korzystanie z niego ani że udziela poparcia właścicielowi takiego serwisu. Ponadto IBM nie jest stroną w jakichkolwiek transakcjach, które Użytkownik może zawierać z innymi podmiotami, ani też nie ponosi za takie transakcje odpowiedzialności, nawet jeśli Użytkownik uzyskał informacje na temat innych podmiotów lub został do nich odesłany za pośrednictwem stron internetowych IBM. Zgodnie z tymi zasadami Użytkownik, poprzez korzystanie z serwisu WWW, potwierdza i wyraża zgodę na fakt, iż IBM nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak dostępności do takich zewnętrznych stron lub źródeł informacji ani też za ich treść, usługi, produkty oraz inne materiały dostępne za pośrednictwem takich stron.

W momencie uzyskania dostępu do serwisu WWW prowadzonego przez stronę trzecią, Użytkownik winien zdawać sobie sprawę, iż IBM nie kontroluje treści tam zamieszczonych, nawet jeśli serwis taki zawiera logo IBM. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek podjęcia środków ostrożności w celu zabezpieczenia się przed wirusami, robakami, końmi trojańskimi i innymi programami o potencjalnie niszczącym działaniu oraz obowiązek ochrony posiadanych przez siebie informacji w zakresie, jaki Użytkownik uzna za właściwy.

Odsyłacze do Serwisu WWW

Wszystkie odsyłacze do Serwisu WWW muszą zostać zatwierdzone na piśmie przez IBM, z wyjątkiem tych odsyłaczy i stron aktywowanych za pomocą takich odsyłaczy, które (1) nie tworzą ramek, w których wyświetlane są strony Serwisu WWW ani nie wykorzystują innej techniki, która zmienia w jakikolwiek sposób wygląd zewnętrzny zawartości tego serwisu; (2) nie wprowadzają w błąd w kwestii relacji Użytkownika z IBM; (3) nie sugerują, że IBM akceptuje lub popiera Użytkownika, jego serwis WWW czy oferowane przezeń produkty lub usługi; oraz (4) nie stawiają IBM w fałszywym ani mylnym świetle lub w jakikolwiek inny sposób narażają na szwank reputacji (goodwill) IBM związanej z nazwą i/lub znakami towarowymi IBM. Dodatkowym warunkiem jest zgoda Użytkownika na fakt, iż IBM może w dowolnym czasie i według własnego uznania cofnąć Użytkownikowi prawo zamieszczania odsyłacza do Serwisu WWW. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się natychmiast usunąć wszystkie odsyłacze do Serwisu WWW oraz zaprzestać korzystania ze znaków towarowych IBM.

Tłumaczenia

Niektóre teksty w Serwisie WWW mogą być udostępniane w językach innych niż angielski. Teksty mogą być tłumaczone w programach komputerowych, bez interwencji człowieka i bez weryfikacji. Tłumaczenia takie będą dostarczane dla wygody Użytkownika. IBM nie udziela jakichkolwiek gwarancji i nie podejmuje jakichkolwiek zobowiązań w zakresie dokładności czy kompletności takich tłumaczeń, bez względu na przyjętą metodę tłumaczenia. Dodatkowe warunki znajdują się poniżej, w akapicie "Zastrzeżenia dotyczące gwarancji".

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE GWARANCJI

UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NINIEJSZEGO SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. WSZELKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS"), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, W TYM TAKŻE RĘKOJMI. W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO IBM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), WYRAŹNYCH, DOMNIEMANYCH ANI USTAWOWYCH, NIE DOKONUJE JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ANI GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. IBM NIE UDZIELA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI (W TYM TAKŻE RĘKOJMI), ŻE NINIEJSZY SERWIS WWW BĘDZIE FUNKCJONOWAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY I BEZBŁĘDNY.

UŻYTKOWNIK ZDAJE SOBIE SPRAWĘ I ZGADZA SIĘ Z TYM, ŻE POBIERAJĄC MATERIAŁY, INFORMACJE, PRODUKTY, OPROGRAMOWANIE, PROGRAMY I KORZYSTAJĄC Z USŁUG NINIEJSZEGO SERWISU WWW CZYNI TO WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY, KTÓRE W ZWIĄZKU Z TYM MOGĄ POWSTAĆ, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH LUB USZKODZENIE WŁASNEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.

USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE DOPUSZCZAJĄ WYŁĄCZENIA GWARANCJI. W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO NIEKTÓRYCH UŻYTKOWNIKÓW.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM PRZYPADKU IBM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY (W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, SZCZEGÓLNE, POWODUJĄCE NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH ORAZ ZA SZKODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ PRZY ZAWIERANIU UMOWY), MAJĄCE ZWIĄZEK LUB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU WWW LUB Z INNYCH SERWISÓW BĄDŹ ZASOBÓW DOSTĘPNYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM LUB W NIM PRZYWOŁANYCH, ZA UŻYWANIE, POBIERANIE CZY KORZYSTANIE Z DOSTĘPU DO JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, INFORMACJI, PRODUKTÓW CZY USŁUG. W SZCZEGÓLNOŚCI IBM NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH, NAWET JEŚLI IBM ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH STRAT LUB SZKÓD. ZASTRZEŻENIE TO I ZRZECZENIE SIĘ ODSZKODOWANIA MA ZASTOSOWANIE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ, BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY WYNIKAJĄ ONE Z WARUNKÓW UMOWY, GWARANCJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY INNYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH.

Do szczególnych materiałów, produktów, oprogramowania i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu WWW mogą mieć zastosowanie dodatkowe lub odmienne warunki i uwagi. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności, warunki i uwagi dodatkowe lub odmienne będą mieć znaczenie rozstrzygające nad niniejszymi Warunkami korzystania z Serwisu WWW. Więcej informacji znajduje się w odpowiedniej umowie lub uwagach.