Lietošanas noteikumi

Šie noteikumi ir juridiska vienošanās starp jums un IBM. Piekļūstot šai Tīmekļa vietnei, to pārlūkojot vai izmantojot, jūs atzīstat, ka esat izlasījis, sapratis un piekrītat šiem noteikumiem un apņematies ievērot visus piemērojamos normatīvos aktus, ieskaitot normatīvos aktus, kas regulē datu eksportēšanas un reeksportēšanas kontroli. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet šo Tīmekļa vietni.

IBM bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā var pārskatīt šos Lietošanas Noteikumus un jebkuru citu informāciju, kas ir ietverta šajā Tīmekļa vietnē, un atjaunot šo paziņojumu. IBM ir tiesīgs arī bez brīdinājuma un jebkurā laikā veikt uzlabojumus vai izmaiņas produktos, pakalpojumos vai programmās, kas aprakstītas šajā Tīmekļa vietnē.

Vispārīgi

Šajā Tīmekļa vietnē ir ietverti īpašumtiesību paziņojumi un informācija par autortiesībām, ar kuru noteikumiem ir jāiepazīstas un kuri ir jāievēro. Papildinformāciju skatiet starp kartē “Informācija par autortiesībām un preču zīmēm”.

Šo Tīmekļa vietni un tās saturu nedrīkst kopēt, pavairot, pārpublicēt, augšupielādēt, publiskot, pārsūtīt, izplatīt vai izmantot atvasinātu darbu izveidei bez IBM rakstiskas piekrišanas, izņemot, ja IBM jums piešķirtu neekskluzīvu, tālāk nenododamu, ierobežojošu atļauju piekļūt un izvietot šajā vietnē tīmekļa lappuses, tikai un vienīgi jūsu datorā un jūsu personīgai šīs Tīmekļa vietnes lietošanai nekomerciāliem mērķiem. Šī atļauja tiek piešķirta ar nosacījumu, ka jūs nepārveidojat šīs vietnes saturu, ievērojat visus autortiesību, preču zīmju un citus īpašumtiesību paziņojumus, un piekrītat visiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem, kas attiecas uz saturu vai ir citādi norādīti šajā Tīmekļa vietnē. Neraugoties uz iepriekšminēto, jebkura programmatūra un citi materiāli, kas ir pieejami lejupielādei, piekļuvei vai cita veida lietošanai šajā Tīmekļa vietnē un kuriem ir individuāli licencēšanas noteikumi, nosacījumi un paziņojumi, tiek regulēti atbilstoši šiem noteikumiem, nosacījumiem un paziņojumiem.

Ja jūs neievērosiet šīs Tīmekļa vietnes noteikumus, nosacījumus un paziņojumus, jums bez iepriekšēja brīdinājuma automātiski tiks atņemtas jebkādas piešķirtās tiesības, un jums būs nekavējoties jāiznīcina visas ielādēto materiālu kopijas, kas ir jūsu rīcībā vai kontrolē. Izņemot ierobežojošo atļauju, kas minēta iepriekšējā rindkopā, IBM nepiešķir jums nekādas tiešas vai netiešas tiesības vai licences, kas būtu balstītas uz patentiem, preču zīmēm, autortiesībām vai citām īpašuma vai intelektuālā īpašuma tiesībām. Jūs nedrīkstat atspoguļot neko no šīs Tīmekļa vietnes satura citā tīmekļa vietnē vai jebkurā citā mediju līdzeklī.

Noteiktas atrunas

Netiek apsolīts vai garantēts, ka informācija šajā Tīmekļa vietnē būs pareiza, aktuāla vai pilnīga; šajā vietnē ir iespējamas tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. IBM nav pienākuma (un IBM īpaši atkāpjas no šāda pienākuma) atjaunināt šo vietni, lai informācija būtu aktuāla vai lai nodrošinātu visas tajā publicētās informācijas precizitāti vai pilnīgumu. Attiecīgi jums ir jāapstiprina visas publicētās informācijas precizitāte un pilnīgums, pirms pieņemat jebkādu lēmumu, kas ir saistīts ar kādu no pakalpojumiem, produktiem vai citiem jautājumiem, kas ir aprakstīti šajā Tīmekļa vietnē.

IBM negarantē, ka problēmas, par kurām tiks ziņots, atrisinās IBM, pat ja IBM nolemj nodrošināt informāciju ar mērķi risināt problēmu.

Perspektīvie un brīdinājuma paziņojumi

Šajā Tīmekļa vietnē izteiktie paziņojumi, izņemot vēsturiskus datus un diskusijas, var ietvert perspektīvos paziņojumus, kas ir veidoti saskaņā ar 1995. gada Personiskās drošības tiesvedības reformu aktu (Private Securities Litigation Reform Act) vai citiem piemērojamiem likumiem. Šie paziņojumi ietver risku apjomu, neskaidrības un citus faktorus, kas var izraisīt materiālas izmaiņas reālajos rezultātos, kā tas ir fiksēts uzņēmuma dokumentētajā sarakstē ar ASV Vērtspapīru un biržu komisiju (U.S. Securities and Exchange Commission). Skatiet šīs Tīmekļa vietnes sadaļu “Investor relations” (“Attiecības ar investoriem”) starpkarti “SEC filings” (“SEC dokumentācija”), lai iegūtu šādas dokumentācijas kopijas.

Konfidenciālā informācija

IBM nevēlas no jums saņemt nekādu konfidenciālu vai īpašumtiesības skarošu informāciju, kas varētu tikt nodota Tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura informācija vai materiāls, kas nosūtīts IBM, NETIKS uzskatīts par konfidenciālu. Nosūtot IBM jebkādu informāciju vai materiālu, jūs piešķirat IBM neierobežotas un neatsaucamas tiesības kopēt, pavairot, publicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, izplatīt, publiski parādīt, demonstrēt, pārveidot šo informāciju vai materiālus un veidot no tiem atvasinātus darbus, kā arī tos citādi brīvi izmantot. Jūs arī piekrītat, ka IBM drīkst brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, paņēmienus vai metodes, ko esat mums nosūtījis jebkāda iemesla dēļ. Tomēr mēs neizpaudīsim jūsu vārdu un citādi neinformēsim, ka jūs esat materiālu vai citas informācijas iesniedzējs, izņemot gadījumus, ja: (a) mēs būsim saņēmuši jūsu atļauju izmantot jūsu vārdu; vai (b) mēs pirms tam būsim jūs informējuši, ka Tīmekļa vietnes noteiktai sadaļai jūsu iesniegtie materiāli vai cita informācija tiks publicēti vai citādi izmantoti ar jūsu vārdu; vai (c) no mums šādu rīcību pieprasa likums. Personu identificējoša informācija, kuru iesniedzat IBM, lai saņemtu produktus vai pakalpojumus, tiks apstrādāta atbilstoši mūsu konfidencialitātes politikai. Informāciju par IBM konfidencialitātes politiku jūs variet atrast starpkartē “Konfidencialitāte”.

ASV valdības noteiktie tiesību ierobežojumi

IBM no šīs Tīmekļa vietnes lejupielādēto programmatūru ASV valdības lietotājiem nodrošina piemērojot “TIESĪBU IEROBEŽOJUMUS”. Lietošana, pavairošana vai atklāšana ir atļauta tikai saskaņā ar noteikumiem, kas iekļauti IBM GSA ADP grafika līgumā.

Globālā pieejamība

Informācija, ko IBM publicē globālajā tīmeklī (WWW), var ietvert atsauces vai mijnorādes uz IBM produktiem, programmām vai pakalpojumiem, kas nav pieejami vai netiek izplatīti jūsu valstī. Šādas atsauces neliecina, ka IBM plāno ieviest vai izplatīt jūsu valstī šādus produktus, programmas vai pakalpojumus. Informāciju par jums pieejamajiem produktiem, programmām vai pakalpojumiem jūs variet iegūt no vietējā IBM pārstāvja.

Biznesa attiecības

Šajā Tīmekļa vietnē var būt pievienotas saites vai atsauces uz tīmekļa vietnēm vai resursiem, kas nav saistīti ar IBM. IBM neuzņemas nekādas saistības, garantijas vai cita veida atbildību par tīmekļa vietnēm, kas nav IBM vietnes, vai trešās puses resursiem (ieskaitot Lenovo tīmekļa vietni), uz kurām ir atsauces, saites vai kurām var piekļūt no IBM tīmekļa vietnes. Saite uz tīmekļa vietni, kas nav IBM tīmekļa vietne, nenozīmē, ka IBM ir tās īpašnieka vai attiecīgās tīmekļa vietnes satura vai lietošanas atbalstītājs. Turklāt IBM nav uzskatāma par darījuma pusi un neuzņemas saistību par noslēgtajiem darījumiem ar trešajām personām, pat ja jūs uzzinājāt par darījuma pusēm IBM tīmekļa vietnē, vai izmantojāt tur pieejamo saiti. Tādējādi jūs atzīstat un piekrītat, ka IBM nav atbildīga par šādu ārēju tīmekļa vietņu vai resursu pieejamību, kā arī saturu, pakalpojumiem, produktiem vai citiem materiāliem, kas ir pieejami šajās tīmekļa vietnēs vai resursos.

Apmeklējot ar IBM nesaistītu tīmekļa vietni, pat ja tajā ir redzams IBM logotips, lūdzu, ņemiet vērā, ka tā nav atkarīga no IBM un IBM nepārvalda šīs tīmekļa vietnes saturu. Jums pašiem ir jāveic visi nepieciešamie aizsardzības pasākumi, lai aizsargātu datoru no datorvīrusiem, datortārpiem, „Trojas zirgiem” vai citām iespējami kaitīgām programmām un aizsargātu savus datus, kā jūs to uzskatītu par nepieciešamu.

Saites pievienošana Tīmekļa vietnei

Visām saitēm uz šo Tīmekļa vietni jābūt apstiprinātām ar rakstisku IBM atļauju, izņemot, ja IBM atļauj izveidot saites, kur saite un tīmekļa lappuses, kuras aktivizē šī saite (a) neveido rāmjus ap kādu no šīs Tīmekļa vietnes lapām vai neizmanto citas funkcijas, kas kaut kādā veidā maina šīs lapas satura vizuālo prezentāciju vai izskatu; (b) nerada maldīgu iespaidu par jūsu saistību ar IBM; (c) nerada iespaidu, ka IBM apstiprina un atbalsta jūs, jūsu tīmekļa vietni, pakalpojumus vai piedāvātos produktus; (d) nerada nepareizu vai maldīgu iespaidu par IBM vai citādi negrauj prestižu, kas ir saistīts ar IBM nosaukumu un/vai preču zīmēm. Papildu noteikums šai atļaujai pievienot saiti paredz jūsu piekrišanu tam, ka IBM jebkurā laikā pilnīgi pēc saviem ieskatiem var atsaukt atļauju pievienot saiti šai Tīmekļa vietnei. Šādā gadījumā jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz šo Tīmekļa vietni un pārtraukt jebkādu IBM preču zīmju izmantošanu.

Tulkojumi

Daļa no šajā Tīmekļa vietnē publicētajiem tekstiem var būt pieejama ne tikai angļu valodā. Teksts var tikt tulkots, izmantojot cilvēku darbu vai tikai datorprogrammatūru, bez cilvēku iejaukšanās vai rediģēšanas. Šie tulkojumi tiek piedāvāti jūsu ērtībai un IBM neuzņemas nekādas saistības un atbildību par šo tulkojumu precizitāti vai pilnīgumu neatkarīgi no tā, vai tulkojumu ir veidojusi datorprogramma vai cilvēks. Papildu noteikumus skatiet zemāk Garantijas atrunā.

GARANTIJAS ATRUNA

TIKAI UN VIENĪGI JŪS ESIET ATBILDĪGS PAR RISKU, KAS SAISTĪTS AR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES IZMANTOŠANU. VISI MATERIĀLI, INFORMĀCIJA, PRODUKTI, PROGRAMMATŪRA, PROGRAMMAS UN PAKALPOJUMI TIEK PIEDĀVĀTI TĀDI, “KĀDI TIE IR”, BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM. IBM MAKSIMĀLI IESPĒJAMĀ APJOMĀ, CIK TO PIEĻAUJ LIKUMS, ĪPAŠI ATSAUC VISAS TIEŠĀS, NETIEŠĀS, LIKUMĀ NOTEIKTĀS UN CITAS GARANTIJAS VAI ATBILDĪBU, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, GARANTIJU PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIELĀGOJAMĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM UN ĪPAŠUMA VAI INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. NEATKARĪGI NO IEROBEŽOJUMIEM, IBM NESNIEDZ NEKĀDU GARANTIJU, KA ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES DARBĪBA BŪS NEPĀRTRAUKTA, PRECĪZA, DROŠA UN BEZ KĻŪDĀM.

JŪS APZINĀTIES UN PIEKRĪTAT, KA LEJUPIELĀDĒJOT VAI CITĀDĀ VEIDĀ IEGŪSTOT MATERIĀLUS, INFORMĀCIJU, PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, PROGRAMMAS VAI PAKALPOJUMUS, JŪS TO DARIET BALSTOTIES UZ SAVU IZVĒLI UN RISKU, UN TIKAI JŪS BŪSIET ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS VARĒTU RASTIES, IESKAITOT DATU ZAUDĒJUMU VAI DATORSISTĒMAS BOJĀJUMUS.

DAŽĀS VALSTĪS LIKUMDOŠANA NEPIEĻAUJ ATTEIKŠANOS NO GARANTIJU SNIEGŠANAS, TĀDĒĻ, IESPĒJAMS, ŠIE IZŅĒMUMI UZ JUMS NEATTIECAS.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

IBM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU NE PRET VIENU NO PUSĒM PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, TIPVEIDA VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ VARĒTU BŪT SAISTĪTI AR ŠO TĪMEKĻA VIETNI VAI IZRIET NO TĀS LIETOŠANAS, VAI IZRIET NO JEBKURAS CITAS VIETNES VAI RESURSA LIETOŠANAS, UZ KURIEM VED SAITE, ATSAUCE VAI KURIEM VAR PIEKĻŪT NO ŠĪS TĪMEKĻA VIETAS, VAI PAR MATERIĀLU, INFORMĀCIJAS, PRODUKTU UN PAKALPOJUMU LIETOŠANU, LEJUPIELĀDI VAI PIEKĻUVI TIEM, IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, JEBKĀDU ZAUDĒTU PEĻŅU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, ZAUDĒTUS IETAUPĪJUMUS, PROGRAMMU VAI CITU DATU ZUDUMU, PAT JA IBM IEPRIEKŠ IR NEPĀRPROTAMI BRĪDINĀTS PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU. ŠIS IZŅĒMUMS UN ATBILDĪBAS IZSLĒGŠANA ATTIECAS UZ VISĀM DARBĪBĀM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀS BALSTĪTAS UZ LĪGUMU, GARANTIJU, LIKUMĀ NOTEIKTU ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBU VAI JEBKĀDU CITU LIKUMISKU PAMATOJUMU.

Uz atsevišķiem materiāliem, informāciju, produktiem, programmatūru un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti šajā Tīmekļa vietnē, var attiekties papildu vai atšķirīgi noteikumi, nosacījumi un paziņojumi. Pretrunu gadījumā šiem papildu vai atšķirīgajiem noteikumiem, nosacījumiem, paziņojumiem un lietošanas noteikumiem būs augstāks juridisks spēks par šiem Lietošanas noteikumiem. Lūdzu, skatieties attiecīgo līgumu vai paziņojumu.