Naudojimo sąlygos

Toliau pateikiamos sutarties tarp jūsų ir IBM sąlygos. Atidarydami, naršydami ar naudodami šią svetainę, jūs pripažįstate, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su šiomis sąlygomis, ir sutinkate laikytis visų taikomų įstatymų ir nuostatų, įskaitant eksporto ir pakartotinio eksporto kontrolės įstatymus ir nuostatas. Jei su šiomis sąlygomis nesutinkate, šia svetaine nesinaudokite.

Atnaujindama šį įrašą, IBM gali be kuriuo metu be perspėjimo koreguoti šias naudojimo sąlygas ar bet kokią kitą šioje svetainėje esančią medžiagą. Be to, IBM gali be išankstinio perspėjimo bet kuriuo laiku tobulinti ar keisti šioje svetainėje aprašytus produktus, paslaugas ar programas.

Bendroji dalis

Šioje svetainėje pateikiama informacija apie nuosavybę ir autorių teises – sąlygos, kurias reikia žinoti ir jų laikytis. Susijusios informacijos ieškokite skirtuke „Informacija apie autorių teises ir prekių ženklus“.

Šios svetainės ir viso jame esančio turinio negalima kopijuoti, perdaryti, pakartotinai publikuoti, persiųsti, skelbti, perduoti, platinti ar naudoti kuriant išvestinius darbus be išankstinio raštiško IBM sutikimo, nebent IBM suteiktų neišimtinę, neperleidžiamą, ribotą teisę šioje svetainėje pasiekti ir rodyti kitus tinklalapius, tačiau tik jūsų kompiuteryje ir tik asmeniniais, nekomerciniais šios svetainės naudojimo tikslais. Ši teisė suteikiama su sąlyga, kad nekeisite šioje svetainėje pateikto turinio, gerbsite autorių teises, prekės ženklą bei kitas gamintojo teises ir sutiksite su visomis sąlygomis, nuostatomis ir pastabomis, susijusiomis su turiniu ar kitokia šios svetainės informacija. Nepaisant aukščiau minėtų dalykų, visai šioje svetainėje pateiktai programinei įrangai ir kitai medžiagai, kurią galima atsisiųsti, pasiekti ar kitaip naudoti ir kuriai yra taikomos tik jai skirtos licencinės sąlygos, nuostatos ir pastabos, galios šios sąlygos, nuostatos ir pranešimai.

Jei šių sąlygų, nuostatų ar pranešimų nesilaikysite, automatiškai be išankstinio įspėjimo bus panaikintos visos šioje svetainėje jums suteiktos teisės ir turėsite nedelsdami sunaikinti visas turimas ar kontroliuojamas atsisiųstos medžiagos kopijas. Išskyrus ankstesnėje pastraipoje aprašytą ribotą leidimą, IBM jums nesuteikia jokių išreikštų arba numanomų teisių ar licencijų pagal jokius patentus, prekės ženklus, autoriaus teises, kitas nuosavybės ar intelektinės nuosavybės teises. Šioje svetainėje pateikto turinio negalima skelbti jokioje kitoje svetainėje ar informacijos perdavimo priemonėje.

Tam tikros atsakomybės ribojimas

Neprižadama ir negarantuojama, kad šioje svetainėje pateikta informacija bus teisinga, nauja ar išsami; šioje svetainėje gali būti techninių netikslumų ar tipografinių klaidų. IBM nepriima atsakomybės (ir aiškiai ją paneigia) naujinti šią svetainę, kad čia pateikta informacija būtų nauja, ir negarantuoja, kad čia publikuota medžiaga bus tiksli ir išsami. Todėl prieš priimdami bet kokį su šios svetainės paslaugomis, produktais ar faktais susijusį sprendimą, visos publikuojamos informacijos tikslumą ir išsamumą turite patvirtinti patys.

IBM negarantuoja, kad išspręs visas problemas, apie kurias jai bus pranešta, net jei IBM nuspręs teikti informaciją, reikalingą problemai išspręsti.

Prognozės ir perspėjimai

Išskyrus ankstesnę informaciją ir diskusijas, šioje svetainėje pateikti pareiškimai gali būti prognozės remiantis 1995-ųjų metų Teisminių ginčų dėl privačių vertybinių popierių reformos aktu (Private Securities Litigation Reform Act) ar kitais taikomais įstatymais. Šios prognozės apima pavojus, netikslumus ir kitus faktorius, dėl kurių faktiniai rezultatai gali iš esmės pasikeisti, kaip nurodoma įmonės bylose su JAV vertybinių popierių ir biržos komisija. Šių bylų kopijas galite rasti šios svetainės skirtuko „JAV vertybinių popierių ir biržos komisijos bylos“ (SEC filings) dalyje „Ryšiai su investuotojais“ (Investor relations).

Konfidenciali informacija

IBM nesiekia savo svetainėje gauti iš jūsų konfidencialios ar su nuosavybe susijusios informacijos. Atminkite, kad bet kokia IBM atsiųsta informacija bus laikoma NEKONFIDENCIALIA. Siųsdami IBM informaciją ar medžiagą, jūs suteikiate IBM neribotą, neatšaukiamą teisę tą informaciją ar medžiagą kopijuoti, atgaminti, publikuoti, įkelti, skelbti, perduoti, platinti, viešai rodyti, atlikti, modifikuoti, pagal ją kurti išvestinius produktus ir kitaip laisvai ją naudoti. Taip pat sutinkate, kad IBM gali laisvai naudoti bet kokiam tikslui jūsų atsiųstas idėjas, koncepcijas, know-how ar technikas. Nepaisant to, mes nenurodysime jūsų vardo bei pavardės ir niekaip kitaip neskelbsime, kad jūs pateikėte informaciją ar kitą medžiagą, nebent: (a) gausime jūsų leidimą naudoti jūsų vardą ir pavardę; (b) pirma jus informuosime, kad jūsų pateikta medžiaga ar kita informacija bus skelbiama kurioje nors šios svetainės dalyje ar kitaip publikuojama naudojant jūsų vardą ir pavardę; (c) turėsime tai padaryti remdamiesi įstatymais. Asmeninė informacija, kurią pateiksite IBM, norėdami gauti tam tikrų produktų ar paslaugų, bus tvarkoma remiantis mūsų privatumo politika. Informacijos apie IBM privatumo politiką ieškokite skirtuke „Privatumas“.

JAV vyriausybės apribotos teisės

JAV vyriausybės vartotojams IBM teikia iš šio svetainės atsisiųstą programinė įrangą APRIBOTOMIS TEISĖMIS. Jie programinę įrangą gali naudoti, perdaryti ir skelbti pagal IBM GSA ADP grafiko sutartį (GSA ADP Schedule contract) pateiktus apribojimus.

Prieinamumas pasaulyje

Informacijoje, kurią IBM skelbia internete, gali būti nuorodų arba kryžminių nuorodų į IBM produktus, programas ir paslaugas, kurios jūsų šalyje nepaskelbtos ar nesiūlomos. Tokios nuorodos nereiškia, kad IBM žada paskelbti ar siūlyti šiuos produktus, programas ar paslaugas jūsų šalyje. Norėdami gauti informacijos, susijusios su jūsų šalyje siūlomais produktais, programomis ir paslaugomis, kreipkitės į vietinį IBM atstovą.

Verslo ryšiai

Šioje svetainėje gali būti nuorodų į ne IBM svetaines ir išteklius. IBM neprisiima jokios atsakomybės už IBM svetainėse pateiktas ne IBM svetainių ar trečiųjų šalių išteklių (įskaitant ir „Lenovo“ svetainę) nuorodas, jų neatstovauja ir už jas negarantuoja. Pateikta nuoroda į ne IBM svetainę nereiškia, kad IBM pritaria tos svetainės turiniui ar naudojimui arba jos savininko veiksmams. Be to, IBM nedalyvauja operacijose, kurias jūs atliekate su trečiosiomis šalimis, ir nėra už jas atsakinga, net jei apie tas trečiąsias šalis sužinojote IBM svetainėje (arba pasinaudojate į jas nukreipiančia nuoroda). Taigi jūs pripažįstate ir sutinkate, kad IBM nėra atsakinga už tokių išorinių nuorodų ar išteklių prieinamumą, už jų turinį, teikiamas paslaugas, siūlomus produktus ar kitą medžiagą.

Jei lankotės ne IBM svetainėje (net jei joje yra IBM logotipas), laikykite ją nepriklausoma nuo IBM ir supraskite, kad IBM nekontroliuoja tos svetainės turinio. Apsisaugoti nuo virusų, kirminų, trojos arklių ir kitų potencialiai žalingų programų turite patys. Turite pasirinkti jūsų nuomone tinkamiausią informacijos apsaugos priemonę.

Nuorodos į šią svetainę

Visas į šią svetainę nukreipiančias nuorodas turi raštiškai patvirtinti IBM, išskyrus tuos atvejus, kai IBM sutinka, kad tos nuorodos suaktyvintos nuorodos ir puslapiai neatlieka šių veiksmų: (a) aplink šios svetainės puslapius nekuria rėmų ir nenaudoja kitų technikų šios svetainės turinio vizualinei pateikčiai ar išvaizdai keisti; (b) nenurodo neteisingų ryšių su IBM; (c) neteigia, kad IBM pritaria ar palaiko juos, jų svetainę ar jų siūlomas paslaugas ar produktus; ir (d) nesukuria neteisingo ir klaidinančio įspūdžio apie IBM ir niekaip kitaip nekenkia gerai reputacijai, siejamai su IBM pavadinimu ar prekės ženklais. Kad jums būtų leista pateikti į šią svetainę nukreipiančią nuorodą, turite sutikti, kad IBM gali bet kada savo nuožiūra panaikinti leidimą pateikti į šią svetainę nukreipiančią nurodą. Jūs taip pat turite sutikti, kad tokiu atveju turėsite nedelsdami pašalinti visus į šią svetainę nukreipiančias nuorodas ir nebenaudoti IBM prekės ženklo.

Vertimai

Kai kurie šios svetainės pateikti tekstai gali būti pateikiami ne anglų kalba. Tekstas gali būti išverstas žmogaus arba kompiuterinės programinės įrangos (be žmogaus įsikišimo ar peržiūros). Šie vertimai pateikti jūsų patogumui. IBM neatstovauja ir nepriima atsakomybės už šių vertimų (ar būtų versta žmogaus, ar sugeneruota kompiuteriu) tikslumą ar užbaigtumą. Papildomas sąlygas rasite skyriuje Garantijos atsisakymas.

GARANTIJOS ATSISAKYMAS

ŠIĄ SVETAINĘ NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. VISA MEDŽIAGA, INFORMACIJA, PRODUKTAI, PROGRAMINĖ ĮRANGA, PROGRAMOS IR PASLAUGOS TEIKIAMI „TOKIE, KOKIE YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR LAIDAVIMO. IBM MAKSIMALIAI, KIEK LEIDŽIA ĮSTATYMAI, TIESIOGIAI ATSISAKO VISŲ TIESIOGINIŲ, NUMANOMŲ AR ĮSTATYMO NUMATYTŲ GARANTIJŲ, LAIDAVIMO AR ATSTOVAVIMO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, GALIMYBES PARDUOTI, TINKAMUMĄ KONKREČIAM TIKSLUI IR NUOSAVYBĖS AR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. TUO NEAPSIRIBODAMA, IBM NEGARANTUOJA IR NELAIDUOJA, KAD ŠI SVETAINĖ VEIKS NENUTRŪKSTAMAI, REIKIAMU LAIKU, BUS SAUGI IR BE KLAIDŲ.

JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD ATSISIŲSDAMI AR KITAIP ĮSIGYDAMI MEDŽIAGOS, INFORMACIJOS, PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ AR PASLAUGŲ JŪS PRISIIMATE RIZIKĄ IR KAD UŽ BET KOKIUS GALIMUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT DUOMENŲ PRARADIMĄ AR KOMPIUTERIŲ SISTEMOS GEDIMĄ ATSAKOTE JŪS.

KAI KURIOS JURISDIKCIJOS GALI NELEISTI ATSISAKYTI GARANTIJŲ, TODĖL MINĖTOS IŠIMTYS JUMS GALI NEGALIOTI.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

IBM JOKIOMIS APLINKYBĖMIS JOKIAI ŠALIAI NĖRA ATSAKINGA, IŠSKYRUS TYČIĄ AR DIDELĮ NEATSARGUMĄ, UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, IŠSKIRTINĘ, TIPINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ, SUSIJUSIĄ SU SVETAINE ARBA ATSIRADUSIĄ DĖL SVETAINĖS AR BET KOKIO NAUDOJIMOSI JA, ATSIRADUSIĄ DĖL KITŲ SVETAINIŲ AR IŠTEKLIŲ, Į KURIUOS ŠI SVETAINĖ NUKREIPIA, NURODO AR KURIUOS PER JĄ GALIMA PASIEKTI, ATSIRADUSIĄ ATSISIUNČIANT AR NAUDOJANT BET KOKIĄ MEDŽIAGĄ, INFORMACIJĄ, PRODUKTUS AR PASLAUGAS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ, SUTRUKDYTĄ VEIKLĄ, PRARASTAS SANTAUPAS, PROGRAMAS AR KITUS DUOMENIS, NET JEI IBM YRA TIESIOGIAI PERSPĖTA APIE TOKIĄ GALIMĄ ŽALĄ. ŠIS ATSISAKYMAS IR ATLEIDIMAS NUO ĮSIPAREIGOJIMŲ TAIKOMAS VISIEMS VEIKLOS MOTYVAMS, GRINDŽIAMIEMS SUTARTIMI, GARANTIJA, CIVILINĖS TEISĖS PAŽEIDIMU AR KITOMIS TEISINĖMIS TEORIJOMIS.

Konkrečiai šioje svetainėje pateikiamai medžiagai, informacijai, produktams, programinei įrangai ar paslaugoms gali būti taikomos papildomos arba kitokios sąlygos, nuostatos ar pranešimai. Ginčo atveju šios papildomos arba kitokios sąlygos, nuostatos ir pranešimai bus laikomi svarbesni už naudojimo sąlygas. Žr. atitinkamą sutartį ar pranešimą.