תנאי שימוש

תנאי שימוש

להלן תנאים של הסכם משפטי בינך ובין יבמ. בכניסה לאתר אינטרנט זה, בדפדוף ו/או בשימוש בו, הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות חוקים ותקנות לבקרה על ייצוא וייצוא מחדש. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

יבמ רשאית, ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר אינטרנט זה, על-ידי עדכון פרסום זה. בנוסף, יבמ רשאית לערוך שיפורים או שינויים במוצרים, בשירותים או בתוכניות המתוארים באתר זה, בכל עת וללא צורך בהודעה.

כללי

אתר אינטרנט זה מכיל הודעות קנייניות ומידע אודות זכויות יוצרים, שיש לפעול לפיהם ועל-פי תנאיהם. לקבלת מידע בנושא, לחץ על הלשונית שכותרתה "מידע בדבר זכויות יוצרים וסימני מסחר".

אתר זה וכל התוכן הכלול בו - אין להעתיקם, לשכפלם, לפרסמם מחדש, להעלותם, לשולחם בדואר, לשדרם, להפיצם, או להשתמש בהם ליצירת עבודות נגזרות, ללא הסכמה מראש ובכתב של יבמ. ההרשאה הניתנת לך על ידי יבמ הינה הרשאה מוגבלת, שאינה בלעדית ושאינה ניתנת להעברה, לגשת ולהציג את דפי האינטרנט באתר זה, במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא-מסחרי. הרשאה זו מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג באתר זה, בכך שתשמור על כל זכויות היוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל עליך כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המלווים את התוכן או המפורטים בכל אופן אחר באתר זה. על אף הרשום לעיל, כל תוכנה או חומר אחר הזמינים להורדה, לגישה או לשימוש אחר מאתר זה, עם תנאי רישיון, התניות והודעות משלהם, יהיו כפופים לאותם תנאי הרישיון, ההתניות וההודעות שלהם.

אי-עמידה בתנאים, בהתניות ובהודעות באתר זה תביא לביטול אוטומטי של כל זכות שניתנה לך, ללא הודעה מוקדמת כלשהי, ועליך להשמיד מיד את כל העותקים של חומרים שהורדת למחשב, הנמצאים ברשותך או בשליטתך. פרט להרשאה המוגבלת המתוארת בפסקה הקודמת, יבמ לא נותנת לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינך רשאי לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת.

הגבלות מסוימות

אין הבטחה או ערבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה נכון, עדכני או שלם. בנוסף, האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. יבמ אינה מקבלת על עצמה כל אחריות (ובאופן מפורש דוחה מעליה אחריות) לעדכון אתר זה כדי לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם. בהתאם לכך, עליך לוודא שכל המידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לשירותים, מוצרים או עניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.

יבמ אינה מעניקה הבטחה כלשהי שבעיות מדווחות כלשהן ייפתרו על-ידה, גם אם יבמ בוחרת לספק מידע שמטרתו הפנית בעיה.

הצהרות אזהרה צופות פני עתיד

למעט מידע ודיונים הסטוריים, הצהרות המפורטות באתר אינטרנט זה עשויות להכיל הצהרות צופות פני עתיד במובן של ה- Private Securities Litigation Reform Act of 1995 או חוקים רלוונטיים אחרים. הצהרות אלו כוללות מספר סיכונים, אי ודאויות ואלמנטים אחרים אשר עשויים לגרום לתוצאות ממשיות להשתנות מהותית, כפי שנדון במסמכים שהוגשו על ידי החברה ל- U.S. Securities and Exchange Commission. לצפייה בעותקים של המסמכים האמורים, לחץ על הלשונית שכותרתה: "SEC filings" המצויה תחת " "Investor relationsבאתר אינטרנט זה.

מידע סודי

יבמ אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי או קנייני באמצעות אתר האינטרנט שלנו. שים לב, שכל מידע או חומר שיישלח ליבמ ייחשב כלא-סודי. באמצעות שליחה של מידע או חומר ליבמ, אתה מעניק ליבמ רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה. בנוסף, הינך נותן הסכמתך לכך שיבמ רשאית להשתמש באופן חופשי בכל טכניקה, רעיון, ידע או מושג שהם שאתה שולח אלינו, לכל מטרה שהיא. עם זאת מובהר, כי לא נחשוף את שמך ולא נפרסם בכל דרך אחרת את העובדה ששלחת אלינו חומרים או מידע אחר, אלא אם: (א) נקבל את הסכמתך להשתמש בשם שלך, או (ב) נודיע לך קודם לכן שהחומרים או מידע אחר שנשלח על ידך לחלק מסוים של אתר זה יפורסמו או שיעשה בהם שימוש אחר בצירוף שמך, או (ג) הדין דורש זאת מאיתנו. מידע זיהוי אישי שאתה שולח ליבמ למטרת קבלת מוצרים או שירותים, יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. לקבלת מידע אודות מדיניות הפרטיות של יבמ, לחץ על הלשונית שכותרתה "פרטיות".

זכויות מוגבלות למשתמשי ממשלת ארצות הברית

יבמ מספקת את התוכנה שהורדה מאתר אינטרנט זה למשתמשים של ממשלת ארצות הברית עם "זכויות מוגבלות". שימוש, שכפול או גילוי הינם בכפוף להגבלות שנקבעו בחוזה GSA ADP Schedule של יבמ.

זמינות גלובלית

המידע שיבמ מפרסמת ברשת האינטרנט עשוי להכיל הפניות או הפניות צולבות למוצרים, תוכניות ושירותים של יבמ שלא הוכרז עליהם במדינתך או שהם אינם זמינים בה. הפניות שכאלה אינן מרמזות שיבמ מתכוונת להכריז על מוצרים, תוכניות או שירותים שכאלה במדינתך או להפוך אותם לזמינים. למידע אודות המוצרים, התוכניות והשירותים שעשויים להיות זמינים עבורך, יש לפנות לאיש הקשר של יבמ באזורך.

קשרים עסקיים

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של יבמ. יבמ אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של יבמ או ביחס למשאבים של צד שלישי (ובכלל זה, כל אתר אינטרנט של Lenovo), העשויים להיות מופנים או נגישים מכל אתר יבמ שהוא, או שהינם בעלי קישור לאתר כלשהו של יבמ. קישור לאתר אינטרנט שאינו של יבמ, אין פירושו שיבמ תומכת בתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. בנוסף, יבמ אינה צד לעסקאות כלשהן שאתה עשוי להכנס אליהן עם צדדים שלישיים, גם אם למדת על צדדים שכאלו (או השתמשת בקישור לצדדים שכאלו) מאתר של יבמ. בהתאם, הנך מאשר ומסכים שיבמ אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.

בעת גישה לאתר אינטרנט שאינו של יבמ, גם אם הלוגו של יבמ עשוי להופיע באתר, שים לב שאתר זה הינו עצמאי ונפרד מיבמ ושאין ליבמ שליטה על התוכן המוצג באתר אינטרנט זה. באחריותך לנקוט באמצעי בטיחות כדי להגן על עצמך מפני וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים ותוכניות אחרות העלולות להיות מזיקות ולהגן על המידע שלך כפי שאתה רואה לנכון.

קישור לאתר זה

על כל הקישורים לאתר אינטרנט זה להיות מאושרים בכתב על-ידי יבמ. יבמ לא תסכים לקישורים שבהם הקישור והדפים המופעלים על-ידי הקישור (א) יוצרים מסגרות סביב כל דף שהוא באתר אינטרנט זה, או משתמשים בטכניקות אחרות המשנות באופן כלשהו את ההצגה הויזואלית או ההופעה של כל תוכן באתר זה; (ב) מציגים שלא כהלכה את הקשרים שלך עם יבמ; (ג) מרמזים שיבמ מאשרת אותך, את האתר האינטרנט שלך או את השירותים או המוצרים שאתה מציע, או תומכת בהם; (ד) מציגים מצג שווא או מטעה אודות יבמ, או פוגעים באופן אחר במוניטין הקשור לשם או לסימני המסחר של יבמ. כתנאי נוסף לקבלת הרשאה לקישור לאתר זה, אתה מסכים שיבמ רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההרשאה לקישור לאתר אינטרנט זה. במקרה כזה, אתה מסכים להסיר באופן מיידי כל קישור שהוא לאתר אינטרנט זה, ולחדול מלהשתמש בסימן מסחר כלשהו של יבמ.

תרגומים

טקסטים מסוימים באתר אינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות. הטקסטים יכולים להיות מתורגמים על-ידי בן אדם או תוכנת מחשב בלבד, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך ויבמ אינה יוצרת מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום, בין אם מופק על-ידי מחשב ובין אם מבוצע על-ידי בני אדם. לתנאים נוספים, עיין בחלק להלן שכותרתו "הגבלת אחריות".

הגבלת אחריות

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכנות, התוכניות והשירותים מסופקים "כמות שהם" ("AS IS"), ללא אחריות או ערבון כלשהם. יבמ דוחה מעליה באופן מפורש, עד לגבול המותר בחוק, כל אחריות, ערבון ומצג, מפורשים או משתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. ללא כל הגבלה שהיא, יבמ אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות.

הינך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך.

הגבלת חבות

בכל מקרה ליבמ לא תהיה חבות כלפי צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר אינטרנט זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים, גם אם יבמ הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים, המוצעים דרך אתר אינטרנט זה עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו. אנא עיין בהסכם או בהודעה הישימים.