Kasutustingimused

Käesolevas dokumendis kirjeldatakse teie ja IBM-i vahelise seadusliku lepingu tingimusi. Sellele veebisaidile juurdepääsu loomise, selle sirvimise või kasutamisega kinnitate, et olete käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, neid mõistnud ja nõustute nendest kinni pidama, samuti nõustute kinni pidama kõigist kehtivaist seadustest ja määrustest, sealhulgas ekspordi- ja reekspordijärelevalve seadustest. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge seda veebisaiti kasutage.

IBM võib sellest eelnevalt teavitamata igal ajal käesolevaid kasutustingimusi ja selle veebisaidi teavet muuta ja uuendada. IBM võib sellel saidil kirjeldatud tooteid, teenuseid või programme igal ajal sellest eelnevalt teavitamata täiustada või muuta.

Üldteave

Käesolev veebisait sisaldab omandi- ja autoriõigusealast teavet, millega soetud tingimusi tuleb täita ja järgida. Täiendava teabe saamiseks klõpsake linki Autorikaitse- ja kaubamärgiteave.

Käesolevat saiti ja selle sisu ei tohi IBM-i eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida, reprodutseerida, uuesti avaldada, üles laadida, sisestada, edastada, levitada ega kasutada tuletuslike teoste loomiseks. IBM annab teile mitteeksklusiivse mitteüleantava piiratud õiguse käesoleva veebisaidi lehtedele juurdepääsu loomiseks ja nende kuvamiseks oma arvutis ning ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutuseks. Kasutusõiguse andmise tingimuseks on, et te ei tohi muuta käesoleva saidi sisu ega rikkuda ühtegi autorikaitse, kaubamärgi- ega muud omanditeatist, ning nõustute kõigi käesolevat saiti või selle sisu puudutavate tingimuste ja teatistega. Ülaltoodut arvestamata kehtivad igasuguse tarkvara ja muude materjalide puhul, mida saab käesolevalt saidilt alla laadida, millele saab juurdepääsu luua või muul moel kasutada, ning millel on oma litsentsitingimused ja juriidiliselt kehtivad teatiseid, need tingimused ja teatised.

Kui te ei järgi käesoleva saidi tingimusi ega teatisi, võetakse teilt automaatselt, sellest eelnevalt teavitamata kõik antud õigused, ning peate viivitamatult hävitama kõik teie valduses olevad allalaaditud materjalide koopiad. IBM ei anna teile ühtegi otsest ega kaudset õigust ega litsentsi ühelegi patendile, kaubamärgile, autoriõigusele ega muule omandile või intellektuaalsele omandile, välja arvatud eelmises lõigus kirjeldatud piiratud õigused. Te ei tohi kajastada käesoleva saidi sisu ühelgi teisel veebisaidil ega muul kandjal.

Lahtiütlemised

IBM ei taga käesoleval veebisaidil avaldatud teabe õigsust, ajakohasust ega täielikkust. Samuti võib see sait sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või kirjavigu. IBM ei võta mingit vastutust (ning ütleb vastutusest otseselt lahti) käesoleva saidi uuendamise eest, et sisestatud teave oleks ajakohane, täpne või täielik. Enne teenuste, toodete või muude käesoleval saidil kirjeldatud üksuste kohta otsuse vastuvõtmist peaksite kontrollima sisestatud teabe täpsust ja täielikkust.

IBM ei anna mingit garantiid, et esitatud kaebused lahendatakse, isegi kui IBM soovib ise pakkuda teavet mõne probleemi lahendamiseks.

Tulevikku suunatud teave ja hoiatused

Välja arvatud ajaloolise iseloomuga informatsioon ning diskussioonid, võib käesoleval veebilehel avaldatud teave olla käsitletav tulevikku suunatud teabena 1995. a Väärtpaberitega Seotud Eraõiguslike Kohtumenetluste Reformi Seaduse (ingl. k Private Securities Litigation Reform Act) või muude kehtivate õigusaktide tähenduses. Selline teave hõlmab endas mitmesuguseid riske ja ebakindlust ning teisi tegureid, mis kaasa tuua erinevaid tulemusi nendest, mida on käsitletud ühingu poolt poolt USA Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile (ingl. k U.S. Securities and Exchange Commission) esitatud dokumentides. Selliste dokumentide koopiad on vaadeldavad käesoleva veebilehe kaudu kui valite käesoleva veebilehe jaotise “Investorsuhted” alt lingi “SEC dokumendid”.

Konfidentsiaalne teave

IBM ei soovi teilt meie veebisaidi kaudu saada konfidentsiaalset või omandiõigusega soetud teavet. Võtke arvesse, et IBM-ile saadetud mis tahes teavet või materjale EI käsitleta konfidentsiaalsena. Saates IBM-ile mis tahes teavet või materjale, annate IBM-ile piiramatu ja tagasivõtmatu loa neid materjale või teavet kasutada, reprodutseerida, avaldada, üles laadida, sisestada, edastada, levitada, avalikult kuvada, esitada, muuta, luua nende põhjal tuletuslikke teoseid või muul viisil vabalt kasutadada. Samuti nõustute, et IBM võib vabalt kasutada mis tahes ideid, kontseptsioone, oskusteavet või tehnoloogiaid, mille te meile mis tahes eesmärgil saadate. Kuid me ei avalikusta teie nime ega avalda muul moel asjaolu, et saatsite meile materjale või muud teavet, välja arvatud järgmistel tingimustel: (a) saame teie loa teie nime kasutada, või (b) esmalt teavitame teid, et materjale või muud teavet, mida olete edastanud selle saidi teatud ossa, avaldatakse või kasutatakse muul moel koos teie nimega, või (c) seda nõuab meilt seadus. IBM-ile toodete või teenuste ostmiseks edastatud isikuteavet käsitsetakse vastavalt meie privaatsuspoliitikale. IBM-i privaatsuspoliitika kohta teabe saamiseks klõpsake linki Privaatsus.

USA kasutajate piiratud õigused

IBM pakub USA kasutajatele käesolevalt veebisaidilt allalaaditavale tarkvarale "PIIRATUD ÕIGUSI". Käesoleva saidi kasutamine, reprodutseerimine või avalikustamine allub IBM-i lepingule GSA ADP Schedule contract.

Kättesaadavus maailmas

Teave, mille IBM veebis avaldab, võib sisaldada viiteid või ristviiteid IBM-i toodetele, programmidele ja teenustele, mis pole teie riigis välja kuulutatud või saadaval. Sellised viited ei anna mõista, et IBM kavatseb need tooted, programmid või teenused teie riigis välja kuulutada. Teavet selle kohta, millised tooted, programmid või teenused on teile kättesaadavad, küsige oma kohalikult IBM-i äriesindajalt.

Ärisuhted

Käesolev veebisait võib sisaldada linke või viiteid IBM-iga mitteseotud veebisaitidele ja ressurssidele. IBM ei esinda, ei anna garantiid ega vastuta mis tahes muu IBM-ile mittekuuluva veebisaidi või kolmandate osapoolte ressursi eest, kaasa arvatud Lenovo veebisaidid, millele saab viidata või millele pääseb juurde IBM-i saitidelt või mida saab IBM-i saitidega linkida. Link IBM-ile mittekuuluvale veebisaidile ei tähenda, et IBM toetab või aktsepteerib selle veebisaidi sisu või kasutust. Lisaks pole IBM osaline ega vastuta ühegi tehingu eest, mille võite kolmandate osapooltega sõlmida, isegi juhul, kui saate nendest osapooltest teada IBM-i saidi kaudu (või kasutate IBM-i saidilt nende osapoolte veebisaidile viivat linki). Tunnustate ja nõustute, et IBM ei vastuta selliste välissaitide või ressursside kättesaadavuse, nende sisu, teenuste, toodete ega muude materjalide eest.

Kui liigute veebisaidile, mis ei kuulu IBM-ile, ka juhul, kui nimetatud sait sisaldab IBM-i logo, siis võtke palun arvesse, et see sait on IBM-ist sõltumatu ja IBM-il pole selle veebisaidi sisu üle mingit kontrolli. Peate ise näitama üles ettevaatust ja tagama, et kasutuseks valitu ei sisalda viirusi, sh ussviirusi, nn trooja hobuseid, ega muid kahjulikke programme, ning kaitsma oma teavet oma parema äranägemise järgi.

Käesoleva saidiga linkimine

Kõik lingid käesolevale veebisaidile peavad olema IBM-i poolt kirjalikult lubatud, välja arvatud lingid, mille puhul link ja selle kaudu aktiveeritavad veebilehed: (a) ei loo ühegi käesoleva veebisaidi lehe ümber raame ega muuda muude tehnoloogiate abil käesoleva saidi sisu visuaalset esitust või ilmet; (b) ei kujuta valesti teie suhteid IBM-iga; (c) ei vihja, et IBM tunnustab või toetab teid, teie veebisaiti või toote- või teenusepakkumisi; ja (d) ei esita IBM-i kohta valet või eksitavat teavet ega kahjusta muul moel IBM-i nime ja kaubamärkide head mainet. Käesoleva saidiga lingi loomiseks peate täiendava tingimusena nõustuma, et IBM võib igal ajal vastavalt oma äranägemisele lõpetada teie käesoleva veebisaidiga linkimise õiguse. Sel juhul nõustute viivitamatult eemaldama kõik käesolevale veebisaidile viivad lingid ja loobuma IBM-i kaubamärkide kasutamisest.

Tõlked

Osa käesoleva veebisaidi teksti võidakse muuta kättesaadavaks lisaks inglise keelele ka muudes keeltes. Teksti tõlkimisel võidakse kasutada tõlkija või ainult arvutitarkvara abi, mille puhul keegi tõlkimisse ei sekku ega seda üle ei vaata. Need tõlked muudavad käesoleva veebisaidi kasutamise mugavamaks, kuid IBM ei vastuta tõlke täpsuse ega täielikkuse eest, ükskõik kas see on arvuti või tõlkija tehtud. Täiendavate tingimustega saate tutvuda jaotises Garantiist lahtiütlemine.

GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE

KASUTATE KÄESOLEVAT SAITI OMAL VASTUTUSEL. KÕIK MATERJALID, TEAVE, TOOTED, TARKVARA, PROGRAMMID JA TEENUSED ON ESITATUD PAKUTAVAL KUJUL ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. IBM ÜTLEB OTSESELT JA MAKSIMAALSEL SEADUSEGA LUBATUD MÄÄRAL LAHTI KÕIGIST OTSESTEST, KAUDSETEST, SEADUSLIKEST JA MUUDEST GARANTIIDEST JA LUBADUSTEST, KAASA ARVATUD, ILMA PIIRANGUTETA, KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE NING OMANDI- JA INTELLEKTUAALSE OMANDI ÕIGUSTELE MITTEVASTAVUSE GARANTIIDEST. IBM EI GARANTEERI, ILMA PIIRANGUTETA, ET KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL EI ESINE KATKESTUSI, ET SEE ON AJAKOHANE, TURVALINE VÕI TÖÖTAB TÕRGETETA.

MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET KUI LAADITE ALLA VÕI HANGITE MUUL MOEL MATERJALI, TEAVET, TOOTEID, TARKVARA, PROGRAMME VÕI TEENUSEID, TEETE SEDA OMA ÄRANÄGEMISE JÄRGI JA OMAL VASTUTUSEL, NING VASTUTATE AINUISIKULISELT KÕIGI VÕIMALIKE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS ANDMETE KAOTSIMINEKU VÕI ARVUTISÜSTEEMI KAHJUSTAMISE EEST.

MÕNES JURISDIKTSIOONIS POLE GARANTIIDE VÄLJAJÄTMINE LUBATUD, SEEGA EI PRUUGI ÜLALKIRJELDATUD VÄLJAJÄTMISED TEIE KOHTA KEHTIDA.

VASTUTUSE PIIRAMINE

MITTE MINGIL JUHUL EI VASTUTA IBM MITTE KELLEGI EES SELLE VEEBISAIDI VÕI MIS TAHES MUU HÜPERLINGI KAUDU SEOTUD VEEBISAIDI, SELLELT VEEBISAIDILT VIIDATAVA VÕI JUURDEPÄÄSETAVA VEEBISAIDI KASUTAMISEST PÕHJUSTATUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, SPETSIIFILISTE, NÄITLIKE VÕI JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST, EGA MINGITE MATERJALIDE, TEABE, TOODETE VÕI TEENUSTE KASUTAMISE, ALLALAADIMISE VÕI NEILE JUURDEPÄÄSU LOOMISE EEST, SEALHULGAS, ILMA PIIRANGUTETA, MIS TAHES SAAMATA JÄÄNUD TULUD, ÄRITEGEVUSE KATKESTUS, KAOTATUD SÄÄSTUD, PROGRAMMIDE VÕI MUUDE ANDMETE KAOTSIMINEK, KA SIIS, KUI IBM-ILE ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEATATUD. SELLINE VASTUTUSE VÄLISTAMINE JA VASTUTUSEST LAHTIÜTLEMINE ON KOHALDATAV KÕIGILE NÕUETELE, MILLE ALUSEKS ON LEPING, GARANTII, VÄÄRKÄITUMINE VÕI MUU SEADUSLIK PÕHJUS.

Mõnedele selle veebisaidi kaudu pakutavatele materjalidele, teabele, toodetele, tarkvarale ja teenustele võidakse kohaldada täiendavaid või erinevaid tingimusi ja teatisi. Vastuolude korral jäävad käesolevate kasutustingimuste üle kehtima need täiendavad tingimused ja teatised. Lugege kohaldatavat lepingut või teatist.