Vilkår for brug

Nedenstående er vilkår i en juridisk aftale mellem dig og IBM. Ved at besøge, browse på eller bruge dette websted anerkender du at have læst og forstået samt accepterer du, at du er bundet af disse vilkår og skal overholde alle gældende love og bestemmelser, herunder lovgivning vedrørende eksport og reeksport. Hvis du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke bruge webstedet.

IBM kan når som helst og uden varsel ændre disse vilkår for brug og andre oplysninger på webstedet ved at opdatere oplysningerne. IBM kan også forbedre eller ændre de produkter, serviceydelser eller programmer, der er beskrevet på dette websted, uden varsel.

Generelt

Dette websted indeholder erklæringer om ejendomsrettigheder og oplysninger om copyright. Vilkårene i disse skal overholdes og følges. Skillebladet "Oplysninger om copyright og varemærker" indeholder flere oplysninger.

Du må ikke kopiere, gengive, offentliggøre igen, overføre til internettet, lægge ud på internettet, overføre eller distribuere dette websted og dets indhold. Du må heller ikke bruge dette websted og dets indhold til at oprette afledte arbejder, medmindre du har en forudgående, skriftlig godkendelse fra IBM. IBM giver dig dog en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, begrænset tilladelse til at gå ind på og få vist websiderne på dette websted. Tilladelsen gælder dog udelukkende visning på din computer og gælder kun din egen, private brug af webstedet. Tilladelsen er betinget af, at du ikke ændrer i det indhold, der vises på webstedet, at du beholder alle oplysninger om copyright og varemærker og andre erklæringer om ejendomsrettigheder uændret, og at du accepterer de vilkår, betingelser og erklæringer, der følger med indholdet eller på anden måde er angivet på dette websted. Uanset ovenstående bestemmelse er programmer og andet materiale, som du kan downloade til computeren, få adgang til eller på anden måde bruge fra dette websted, og som har egne licensvilkår, andre vilkår og erklæringer, underlagt sådanne egne licensvilkår, andre vilkår og erklæringer.

Hvis du ikke overholder vilkårene, betingelserne og erklæringerne på webstedet, ophører eventuelle rettigheder, som du har fået, uden forudgående varsel, og du skal straks ødelægge alle kopier af det downloadede materiale, som er i din besiddelse eller under din kontrol. Bortset fra den begrænsede tilladelse i det foregående afsnit giver IBM dig ingen udtrykkelige eller underforståede rettigheder eller licenser i henhold til patenter, varemærker, ophavsrettigheder, immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder. Du må ikke spejle indhold fra dette websted på noget andet websted eller i noget andet medie.

Visse ansvarsfraskrivelser

Oplysningerne på dette websted er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fuldstændige, og webstedet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. IBM påtager sig intet ansvar for (og fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for) at opdatere webstedet, så oplysningerne er aktuelle, og så oplysningerne på webstedet er korrekte og fuldstændige. Du skal derfor sørge for at få bekræftet, at oplysningerne er korrekte og fuldstændige, før du træffer beslutning vedrørende de serviceydelser, produkter eller andet, som er beskrevet på webstedet.

IBM garanterer ikke, at rapporterede problemer løses af IBM, heller ikke selv om IBM vælger at levere oplysninger med det formål at tage problemet op.

Fremadrettede udsagn

Medmindre det drejer sig om historiske oplysninger og redegørelser, kan udsagn på dette websted være fremadrettede udsagn, som defineret i Private Securities Litigation Reform Act of 1995 eller anden gældende lov. Disse udsagn er forbundet med risici, usikkerhedsfaktorer og andre faktorer, som kan gøre, at de faktiske resultater afviger betydeligt fra udsagnene, således som det er beskrevet i de rapporter, IBM har sendt til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission. Du kan finde rapporterne på skillebladet "SEC filings" under "Investor relations" på dette websted.

Fortrolige oplysninger

Oplysninger, der er fortrolige eller vedrører ejendomsrettigheder, må ikke sendes til IBM via IBM's websted. Bemærk, at oplysninger eller materiale, der sendes til IBM, ikke anses for at være fortroligt. Når du sender oplysninger eller materiale til IBM, giver du IBM en ubegrænset, uigenkaldelig licens til at gøre følgende: kopiere, gengive, offentliggøre, overføre til internettet, lægge ud på internettet, overføre, distribuere, fremvise offentligt, udføre eller ændre oplysningerne eller materialet, oprette afledte arbejder af eller på anden måde frit benytte oplysningerne eller materialet. Du er desuden indforstået med, at IBM frit kan anvende enhver idé, knowhow eller teknik og ethvert koncept, du sender til IBM, uanset formål. Vi vil ikke frigive dit navn eller på anden måde offentliggøre, at du har indsendt materiale eller oplysninger til os, medmindre: (a) vi opnår din tilladelse til at bruge dit navn, eller (b) vi først gør dig opmærksom på, at materiale eller oplysninger, som du har indsendt til en bestemt del af dette websted, vil blive offentliggjort eller på anden måde brugt i forbindelse med dit navn, eller (c) vi er forpligtet til dette ved lov. Personoplysninger, som du sender til IBM med det formål at modtage produkter eller serviceydelser, håndteres i overensstemmelse med vores retningslinjer for fortrolighed (vores praksis vedrørende personoplysninger). Skillebladet "Fortrolighed" indeholder oplysninger om IBM's praksis vedrørende personoplysninger.

Global tilgængelighed

Oplysninger, som IBM offentliggør på internettet, kan indeholde henvisninger til IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser, som ikke er annonceret i Danmark. Sådanne henvisninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Kontakt IBM-forhandleren for at få oplysninger om de produkter, programmer og serviceydelser, der er til rådighed for dig.

Forretningsforbindelser

Dette websted kan indeholde link og henvisninger til ikke-IBM-websteder og -ressourcer. IBM påtager sig ingen forpligtelser i forbindelse med ikke-IBM-websteder eller tredjepartsressourcer, herunder eventuelle Lenovo-websteder, som der henvises til eller er adgang til fra et IBM-websted, eller som har link til et IBM-websted. Et link til et ikke-IBM-websted betyder ikke, at IBM godkender indholdet eller brugen af webstedet eller godkender ejeren af webstedet. IBM er heller ikke part i eller ansvarlig for transaktioner, du indgår med tredjepart, heller ikke selv om du hører om en sådan tredjepart (eller bruger et link til tredjepart) på et IBM-websted. Du anerkender og er indforstået med, at IBM ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller ressourcer og ikke er ansvarlig for indhold, serviceydelser, produkter eller andet materiale, som er tilgængeligt på eller fra sådanne websteder eller ressourcer.

Når du besøger et ikke-IBM websted, skal du være opmærksom på, at det er uafhængigt af IBM, selv om det kan indeholde IBM's logo, og at IBM ikke har indflydelse på indholdet på dette websted. Du skal selv tage forholdsregler for at beskytte dig mod virus, orme, trojanske heste eller andre potentielt skadelige programmer og at beskytte dine data på en måde, som du finder passende.

Link til dette websted

Alle link til dette websted skal godkendes skriftligt af IBM. Det gælder dog, at IBM giver tilladelse til link, hvis linket og siden, som linket aktiverer, ikke (a) opretter rammer omkring en side på webstedet eller bruger andre teknikker, som på nogen måde ændrer den visuelle præsentation eller udseendet af indholdet på webstedet, (b) giver et forkert billede af dit forhold til IBM, (c) antyder, at IBM godkender dig, dit websted, dine serviceydelser eller produkter, og (d) giver et forkert eller fejlagtigt indtryk af IBM eller på anden måde skader den goodwill, der er forbundet med IBM's navn eller varemærker. En anden betingelse for at måtte oprette link til dette websted er, at du er indforstået med, at IBM når som helst efter eget skøn kan bringe sin tilladelse til, at du opretter link til webstedet, til ophør. I så tilfælde er du indforstået med straks at fjerne alle link til webstedet og at ophøre med at bruge IBM-varemærker.

Oversættelser

Noget af teksten på dette websted kan eventuelt gøres tilgængelig på andre sprog end dansk. Teksten kan være oversat af en person eller være maskinoversat og ikke være gennemgået af relevante personer. Sådanne oversættelser leveres som en service til dig, og IBM påtager sig ingen forpligtelser, for så vidt angår oversættelsens korrekthed og fuldstændighed, uanset om det er en maskinoversættelse eller en oversættelse foretaget af en oversætter. Se ansvarsfraskrivelsen nedenfor for yderligere vilkår.

ANSVARSFRASKRIVELSE

BRUG AF DETTE WEBSTED SKER UDELUKKENDE PÅ EGET ANSVAR. ALLE MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER, AL SOFTWARE OG ALLE PROGRAMMER OG SERVICEYDELSER LEVERES, SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI. IBM PÅTAGER SIG INGEN FORPLIGTELSER, UANSET EVENTUELLE FORVENTNINGER VEDRØRENDE EGNETHED ELLER ANVENDELSE. IBM GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET FUNGERER UDEN FEJL OG AFBRYDELSER, ELLER AT WEBSTEDET ER SIKKERT.

DU ER INDFORSTÅET MED, AT HVIS DU DOWNLOADER MATERIALER, OPLYSNINGER, PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER SERVICEYDELSER ELLER HENTER DEM PÅ ANDEN VIS, SKER DET EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. DU ALENE ER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, HERUNDER TAB AF DATA ELLER BESKADIGELSE AF DIT COMPUTERSYSTEM.

VISSE LANDES LOVGIVNING TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF GARANTIER, OG OVENNÆVNTE FRASKRIVELSER GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE DIG.

ANSVARSBEGRÆNSNING

IBM FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE OG INDIREKTE TAB, HERUNDER DRIFTSTAB, TABT AVANCE, MISTEDE PROGRAMMER ELLER TAB AF ANDRE DATA OG ANDRE DIREKTE ELLER INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, DER MÅTTE VÆRE EN FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER AF ANDRE WEBSTEDER ELLER RESSOURCER, DER LINKES TIL, HENVISES TIL ELLER GIVES ADGANG TIL VIA DETTE WEBSTED, ELLER FOR BRUGEN AF, DOWNLOADNING AF ELLER ADGANG TIL MATERIALE, OPLYSNINGER, PRODUKTER OG SERVICEYDELSER, SELV OM IBM ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER ALLE SØGSMÅLSGRUNDE, UANSET OM DE ER BASERET PÅ AFTALE, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLING UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDET.

Bestemte materialer, oplysninger, produkter, serviceydelser og bestemt software, som tilbydes via dette websted, kan være underlagt andre vilkår eller erklæringer. Hvis der er uoverensstemmelse mellem sådanne andre vilkår og erklæringer og vilkårene for brug beskrevet her, vil de andre vilkår og erklæringer have forrang i forhold til disse vilkår for brug. Der henvises til den gældende aftale eller den gældende erklæring.