Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON

Lập cấu hình, triển khai, và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên một kho lưu trữ JSONx

Các Dịch vụ Phổ dụng pureXML® dùng cho JSON (viết tắt là Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài này) là một tập hợp các phép toán cơ sở dữ liệu, gồm chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn, được đưa ra như là các dịch vụ Web. Các dịch vụ này cho phép một ứng dụng duy trì lâu bền JSON trong pureXML và truy vấn nó một cách dễ dàng thông qua HTTP với Máy chủ Ứng dụng WebSphere®. Hãy bắt đầu với việc lập cấu hình và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài viết này.

03/11/2009 - Các tác giả đã bổ sung phần Thông tin thêm về Các phép toán Các dịch vụ Phổ dụng JSON với Bảng 3 để mô tả các thông số, các mã hóa, và các kiểu MIME gắn kết với các phép toán trong Các dịch vụ Phổ dụng JSON,

Faton (Tony) Avdiu, Kỹ sư phần mềm, IBM 

Photo of Faton (Tony) AvdiuFaton (Tony) Avdiu là một người khai thông kỹ thuật pureXML DB2 (Co-Op), đã tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Máy tính. Tony đang theo học bậc thạc sĩ về Hệ thống Thông tin tại Đại học Pace. Anh hiện đang làm việc cho IBM về các công nghệ lưu trữ XML trong DB2.Susan Malaika, Chuyên viên kỹ thuật cao cấp, IBM Japan

Susan MalaikaSusan Malaika là chuyên viên cao cấp trong IBM Information Management Group (một phần của nhóm phần mềm IBM). Bà tập trung nghiên cứu về XML, Web và cơ sở dữ liệu, là các chuẩn phát triển hỗ trợ dữ liệu cho các môi trường điều khiển tại diễn đần Global Grid. Thêm vào đó bà cũng làm việc như là người phát triển phần mềm của IBM, trước đó bà làm việc trong lĩnh việc phân tích dữ liệu, phát triển và thiết kế ứng dụng Internet. Bà cũng là đồng tác giả sách trên Web và xuất bản các bài báo về xử lý tương tác và XML. Bà là một thành viên của Học viện công nghệ IBMMichael Schenker, Kỹ sư phần mềm, IBM

Author Photo: Michael SchenkerMichael Schenker là một kỹ sư phần mềm làm việc tại phòng thí nghiệm thung lũng Silicon của IBM ở San Jose, California. Anh gia nhập vào IBM năm 2002 và làm việc trong nhóm phát triển công cụ cho máy chủ dữ liệu của IBM. Michael Schenker thành thạo trong việc tạo dịch vụ Web cho các máy chủ dữ liệu của IBM. Anh có bằng thạc sĩ về khoa học máy tính của trường đại học khoa học ứng dụng ở Leipzig, Đức10 11 2009 (Xuất bản lần đầu tiên vào ngày 22 01 2011)

Giới thiệu

Đây là bài thứ hai trong loạt ba bài viết minh họa cách xây dựng một ứng dụng pureXML ba tầng có sử dụng các tiểu trình JavaScript hoặc OpenSocial. Bằng cách làm theo các bước trong bài này, bạn sẽ trưng ra dữ liệu JSON đã mô tả trong bài đầu tiên của loạt bài, thông qua Các Dịch vụ Phổ dụng JSON.

JSONx là một biểu diễn XML không tổn hao tính chính tắc dùng cho JSON, nó cho phép các thiết bị và phần mềm hỗ trợ XML làm việc với JSON. Trong bài viết đầu của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu về JSONx và đã minh họa cách lưu trữ JSONx trong một cơ sở dữ liệu pureXML. pureXML cho phép lưu trữ, lập chỉ mục, và truy vấn XML thông qua các ngôn ngữ như SQL/XML, XQuery và XPath.

Các Dịch vụ Phổ dụng dùng cho pureXML là một tập đơn giản nhưng cố định các phép toán cơ sở dữ liệu mà cho phép truy vấn và sửa đổi XML, được lưu trong một cột pureXML của cơ sở dữ liệu DB2®. Các phép toán cơ sở dữ liệu, gồm chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn, được đưa ra như Các Dịch vụ Web, trả lại dữ liệu cho khách hàng ở dạng XML. Các Dịch vụ Phổ dụng sẽ sẵn dùng thông qua các bước lập cấu hình và triển khai dễ thực hiện. Để có thêm thông tin về Các Dịch vụ Phổ dụng xin xem bài viết trên developerWorks, "Các Dịch vụ Phổ dụng dùng cho pureXML bằng cách sử dụng Các Dịch vụ Web Dữ liệu " (xem Tài nguyên để nhận được liên kết).

Các thuật ngữ thường sử dụng

 • HTML: Ngôn ngữ Đánh dấu Siêu Văn bản
 • HTTP: Giao thức Truyền Siêu văn bản
 • JSON: Ký pháp Đối tượng JavaScript
 • SOA: Kiến trúc Hướng Dịch vụ
 • URL: Mã Định vị Tài nguyên Đồng nhất
 • WAR: Các tệp tin lưu trữ Web
 • XML: Ngôn ngữ Đánh dấu Mở rộng

Các Dịch vụ Phổ dụng JSON tương tự như Các Dịch vụ Phổ dụng, chỉ khác là chúng thao tác dữ liệu JSONx được lưu trữ trong một cột pureXML. Như trước đây đã đề cập, các phép toán cơ sở dữ liệu bao gồm chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn, tuy nhiên dữ liệu trả về cho trình khách là JSON, không phải là XML.

Các Dịch vụ Phổ dụng JSON đảm bảo rằng các ứng dụng khách JavaScript (và loại khác) đều không biết rằng một bộ lưu trữ XML được dùng để duy trì JSON. Các khả năng XML nguyên sinh (native) của DB2 có thể được tận dụng với các đối tượng JSON duy trì tính lâu bền, làm cho có thể xem, truy vấn, và thao tác dữ liệu với các ngôn ngữ khai báo chẳng hạn như XPath, tăng tốc đáng kể quá trình phát triển.

Trong bài này, chúng tôi trình bày việc lập cấu hình, triển khai, và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên một kho lưu trữ JSONx dựa trên cơ sở dữ liệu mẫu DB2 mô tả trong bài đầu tiên của loạt bài này, "Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 1: Lưu trữ và truy vấn JSON với pureXML của DB2 " (xem phần Tài nguyên để nhận được liên kết).

Nếu bạn cần nhiều chi tiết hơn về các bước này, xin tham khảo tài liệu README.pdf của gói tải về Các Dịch vụ Phổ dụng JSON để có hướng dẫn các bước được minh họa đầy đủ. (Sau khi giải nén gói này, bạn sẽ tìm thấy tệp tin README.pdf trong thư mục JSONUniversalServices).

Các điều kiện tiên quyết

Trước khi cài đặt Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, bạn cần hoàn thành phần cài đặt mô tả trong bài đầu tiên của loạt bài này. Hãy chạy gói JSONx, nó sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu, và đăng ký các hàm Java™ do người sử dụng định nghĩa (UDF) cần thiết trong DB2. Các hàm do người dùng định nghĩa này cho phép chuyển đổi JSON thành JSONx và ngược lại. Bạn cũng cần phải có bản DB2 9.5 hoặc 9.7, môi trường chạy thi hành Java (Java Runtime Environment) 1.5.0, và một máy chủ Web (chẳng hạn như WebSphere Application Server V6.x hoặc Apache Tomcat V6.x), cài trên hệ thống của bạn. Lưu ý rằng Java Runtime là một phần của bản cài đặt DB2. Nếu bạn còn chưa cài đặt các sản phẩm này, xin đọc bài đầu tiên. Để có liên kết đến bài viết đầu tiên, xin xem phần Tài nguyên.

Trong bài đầu tiên của loạt bài, bạn đã tạo một bảng, CUSTOMER (Khách hàng), bạn sẽ sử dụng nó để cài đặt và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON của bạn. Bảng 1 cho thấy một cái nhìn khái quát của bảng CUSTOMER:

Bảng 1. Khái quát về Bảng JSONXMLADMIN.CUSTOMER
Tên cột Kiểu dữ liệu Mô tả
CID INTEGER Mã nhận dạng khách hàng
INFOXML Một bản ghi chứa thông tin cá nhân về khách hàng
COMMENTVARCHAR(256)Một mã nhận dạng văn bản nhỏ liên quan đến khách hàng

Bây giờ bạn đã có các điều kiện tiên quyết được cài đặt và bảng của bạn đã được tạo ra, bạn có thể lập cấu hình và cài đặt Các Dịch vụ Phổ dụng JSON đối với một cột pureXML cụ thể.


Cài đặt Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Phần này giả định rằng bạn đã tải về và giải nén gói Các Dịch vụ Phổ dụng JSON vào một thư mục làm việc cục bộ, tạm thời. Thư mục dành cho Các Dịch vụ Phổ dụng JSON được sử dụng trong suốt bài này là C:\temp\JSONUniversalServices. Bạn sẽ thấy các thư mục và tệp tin như trong Hình 1.

Hình 1. Nội dung của gói tải về Các Dịch vụ Phổ dụng JSON
Màn hình bắt giữ các thư mục và các tệp trong gói Các Dịch vụ Phổ dụng JSON được trích xuất

Các thư mục gồm có classes, services, và war. Các tệp tin gồm configure.bat, configure.sh, và README.pdf.

Khi các tệp tin và lệnh cần thiết đã sẵn sàng trên hệ thống của bạn, bạn có thể tiếp tục cài đặt Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, mà cơ bản gồm có ba bước:

 • Lập cấu hình Các Dịch vụ Phổ dụng JSON để làm cho hợp với cài đặt hệ thống cục bộ của bạn.
 • Triển khai Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên máy chủ ứng dụng của bạn.
 • Kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON.

Lập cấu hình Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Việc cấu hình của các dịch vụ Web được hoàn tất thông qua một kịch bản lệnh được cung cấp với phần tải về tên là configure.bat (đối với người sử dụng (Linux® nó có tên là configure.sh). Kịch bản lệnh này được sửa đổi để làm việc với gói JSONx. Do đó nếu bạn đã sửa đổi gói JSONx, hoặc nếu bạn quyết định sử dụng một cơ sở dữ liệu khác, bạn cần sửa đổi kịch bản lệnh configure.bat trước khi thực hiện nó. Bạn có thể phải điều chỉnh một số thông số để cho hợp với cài đặt hệ thống cục bộ của bạn. Bảng 1 cho thấy các thông số được sử dụng trong kịch bản lệnh lập cấu hình này.

Bảng 2. Tổng quan về các thông số được sử dụng trong kịch bản lệnh lập cấu hình
Tên thông sốMô tảGiá trị (theo cơ sở dữ liệu mẫu)
DB2INSTALLDIRĐường dẫn đến thư mục cài đặt DB2. C:\Program Files\IBM\SQLLIB
DBSCHEMATên lược đồ cơ sở dữ liệu có chứa bảng có cột XML đang xét.JSONXMLADMIN
DBNAME Tên của cơ sở dữ liệu mà Các Dịch vụ Phổ dụng được sử dụng với cơ sở dữ liệu đó. JSONSMPL
DBTABLETên của bảng chứa cột XML. CUSTOMER
DBPRIMARY Tên của cột khóa chính của bảng xác định bởi DBTABLE. Cột này có thể là kiểu INTEGER hoặc VARCHAR. CID
DBCOMMENT Tên của cột chú thích của bảng xác định bởi DBTABLE. COMMENT
DBXML Lưu ý rằng giá trị của ba thông số trong Bảng 2 DBPRIMARY, DBCOMMENT, và DBXML, cũng giống như tên các cột trong Bảng 1. INFO

Lưu ý rằng giá trị của ba thông số trong Bảng 2 DBPRIMARY, DBCOMMENT, và DBXML, cũng giống như tên các cột trong Bảng 1.

Hình 2 cho thấy tệp tin cấu hình, sau khi đã được sửa theo các giá trị đưa ra trong Bảng 2. (Xem phần văn bản của Hình 2.)

Hình 2. Biên tập tệp tin cấu hình configure.bat
Màn hình bắt giữ tệp configure.bat được chỉnh sửa

Sau khi configure.bat (đối với người sử Linux dụng là: configure.sh) được sửa đổi với các thông số phù hợp, bây giờ đã có thể thi hành kịch bản lệnh thực hiện cấu hình Các Dịch vụ Phổ dụng JSON. Kịch bản lệnh này tạo ra một tệp tin lưu trữ ứng dụng Web (WAR), chứa tất cả các tệp tin cần thiết cho ứng dụng Web Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, và nó có thể được triển khai lên máy chủ ứng dụng của bạn. Xin nhớ rằng kịch bản lệnh này phải được thi hành trên các bộ xử lý dòng lệnh DB2, nếu không thì việc thi hành sẽ thất bại.

Triển khai Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Như đã mô tả trong phần trước, việc biên tập và thi hành kịch bản lệnh configure.bat đã tạo ra một tệp tin WAR mà bây giờ bạn đã có thể triển khai đến máy chủ ứng dụng của bạn. Trước khi triển khai tệp tin WAR trên máy chủ ứng dụng, cần phải lập cấu hình một nguồn dữ liệu trên máy chủ ứng dụng, cho phép Các Dịch vụ Phổ dụng JSON truy cập cơ sở dữ liệu DB2 của bạn.

Để thiết lập nguồn dữ liệu, hãy làm theo quy trình lập cấu hình chuẩn của máy chủ ứng dụng của bạn. Yêu cầu duy nhất cần cân nhắc trong khi thiết lập là tên của nguồn dữ liệu, nó phải đáp ứng mẫu sau đây: jdbc/tên_cơ_sở_dữ_liệu. Tên nguồn dữ liệu dùng cho thí dụ trong bài viết này là jdbc/jsonsmpl. Nếu bạn muốn có thông tin bổ sung về cách thiết lập một nguồn dữ liệu, xin tham khảo tài liệu về máy chủ ứng dụng của bạn hoặc đọc tài liệu README.pdf có trong gói tải về Các Dịch vụ Phổ dụng JSON (trong thư mục JSONUniversalServices).

Bước thứ hai là triển khai tệp tin WAR thực tế lên máy chủ ứng dụng. Tuy nhiên, do có các khác biệt trong các tạo phẩm dịch vụ Web mà bản WebSphere Application Server V6.x và Apache Tomcat V6.x đòi hỏi, kịch bản lệnh lập cấu hình tạo ra hai tệp tin WAR riêng biệt, mỗi tệp tin cho một máy chủ ứng dụng.

Các tệp tin WAR có thể tìm thấy trong thư mục con war, nằm trong thư mục làm việc của Các Dịch vụ Phổ dụng JSON C:\temp\JSONUniversalServices. Đặc biệt, thư mục này chứa hai thư mục con: tomcat và was. Thư mục tomcat chứa tệp tin WAR sẽ cài đặt trên Tomcat Apache V6.x, còn thư mục chứa tệp tin WAR sẽ cài trên máy chủ ứng dụng WebSphere V6.x. Để cài đặt tệp tin WAR trên máy chủ ứng dụng của bạn, hãy làm theo thủ tục tiêu chuẩn để thực hiện công việc này. Nếu cần nhiều thông tin hơn, xin tham khảo tài liệu của máy chủ ứng dụng của bạn hoặc đọc tài liệu README.pdf kèm trong gói tải về Các Dịch vụ Phổ dụng JSON.

Bây giờ đã có thể kiểm thử bộ dịch vụ Web của bạn bằng trang kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, đã có sẵn từ trước qua việc triển khai tệp tin WAR.


Kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Để đảm bảo rằng việc cài đặt và cấu hình của Các Dịch vụ Phổ dụng JSON đã thành công trên hệ thống cục bộ của bạn, bạn cần phải kiểm thử các dịch vụ này. Cách dễ nhất để kiểm tra là sử dụng một trang HTML đơn giản, có sẵn trên máy chủ ứng dụng của bạn như là một phần triển khai các Các Dịch vụ Phổ dụng JSON.

Để truy cập trang kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, hãy hướng trình duyệt của bạn đến URL http://localhost:8080/JSONUniversalServices/testServices.html. Lưu ý là cổng 8080 được sử dụng nếu bạn đã cài đặt nó trên Apache Tomcat. Nếu bạn sử dụng WebSphere Application Server bạn phải sử dụng cổng 9080 để truy cập trang này. Chú ý nữa là tuỳ vào hệ thống cục bộ của bạn, bạn có thể phải sửa lại cho phù hợp tên máy hoặc cổng. Bạn sẽ nhìn thấy trang này ở hình 3.

Hình 3. Trang kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON
Màn hình bắt giữ trang thử nghiệm Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Trang kiểm thử đơn giản này cho phép bạn chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn dữ liệu JSON, được lưu trữ như là JSONx trong cơ sở dữ liệu của bạn. Các dịch vụ Web được gọi ra thông qua các nút được cung cấp trên trang kiểm thử. Hình 4 cho thấy đáp ứng của dịch vụ Web, sau khi chúng tôi đã gọi tác vụ getPrimaryKeys thông qua nút trên trang kiểm thử.

Hình 4. Đáp ứng sau khi gọi hoạt động getPrimaryKeys của dịch vụ Web
Màn hình bắt giữ trang thử nghiệm Các Dịch vụ Phổ dụng JSON

Các tài liệu JSON được chuyển đổi và chèn vào cột như là các tài liệu XML. Bạn có thể lấy ra các tài liệu đó ở cả hai khuôn dạng JSON và XML.

Thí dụ, bằng cách gọi ra phương thức getJSONDocumentByKey bạn sẽ nhận được biểu diễn JSON của tài liệu:

Liệt kê 1. Thông tin khách hàng Kathy Smith dưới dạng JSON
{
 "customerinfo" : {
  "cid" : 1000 ,
  "name" : "Kathy Smith" ,
  "addr" : {
   "country"  : "Canada" ,
   "street"   : "5 Rosewood" ,
   "city"    : "Toronto" ,
   "prov-state" : "Ontario" ,
   "pcode-zip" : "M6W 1E6"
  } ,
  "phone" : {
   "work" : "416-555-1358"
  }
 }
}

Ngoài ra, nếu bạn gọi ra phương thức getXMLDocumentByKey bạn sẽ nhận được tài liệu XML (ở khuôn dạng JSONx) giống như nó được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu DB2 pureXML của bạn:

Liệt kê 2. Thông tin khách hàng Kathy Smith dưới dạng JSONx
<json:object xmlns:json="http://www.ibm.com/xmlns/prod/2009/jsonx">
 <json:object name="customerinfo">
	<json:number name="cid">1000</json:number>
	<json:string name="name">Kathy Smith</json:string>
	<json:object name="addr">
	 <json:string name="country">Canada</json:string>
	 <json:string name="street">5 Rosewood</json:string>
	 <json:string name="city">Toronto</json:string>
	 <json:string name="prov-state">Ontario</json:string>
	 <json:string name="pcode-zip">M6W 1E6</json:string>
	</json:object>
	<json:object name="phone">
	 <json:string name="work">416-555-1358</json:string>
	</json:object>
 </json:object>
</json:object>

Hơn nữa, trang này còn cung cấp các dịch vụ khác, chẳng hạn như chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn XML. Xin đọc phần sau đây và các hướng dẫn và trên trang kiểm thử để có thêm thông tin.

Thông tin bổ sung về các hoạt động của Các dịch vụ phổ dụng JSON

Trong phần này, chúng tôi gộp thêm Bảng 3 mô tả các thông số, các mã hóa của chúng, và các kiểu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) gắn với các hoạt động trong Các Dịch vụ Phổ dụng JSON. Các hoạt động này sẵn có thông qua các yêu cầu HTTP GET, HTTP POST mã hoá qua URL (URL-encoded) và kiểu mime thuần văn bản.

 • Đối với các hoạt động getDocumentByKeygetXMLDocumentByKey bạn có thể chỉ rõ một mã nhận dạng và lấy ra dữ liệu được lưu trữ tương ứng dạng JSON hay XML tương ứng.
 • Đối với các hoạt động insert (chèn) và update (cập nhật) bạn có thể chỉ rõ một mã nhận dạng của một tài liệu JSON sẽ chèn hay cập nhật, cùng với tài liệu mới. Nếu yêu cầu thành công bạn sẽ nhận được một số đếm cập nhật là 1. Nếu không, bạn sẽ nhận được một số đếm cập nhật là 0.
 • Đối với hoạt động delete (xóa) bạn có thể chỉ rõ một mã nhận dạng của một tài liệu sẽ bị xóa từ kho lưu trữ pureXML. Nếu yêu cầu xóa thành công bạn sẽ nhận được một số đếm cập nhật là 1. Nếu không, bạn sẽ nhận được một số đếm cập nhật là 0.
 • Đối với hoạt động runXMLQuery (chạy truy vấn XML), bạn có thể cung cấp một truy vấn XQuery hoặc một đầu vào cho một truy vấn XMLQUERY (một phần của SQL/XML) để lấy ra nội dung XML mà có thể trùm qua nhiều tài liệu được lưu trữ. Xem trang kiểm thử để có một số thí dụ.
Bảng 3. Tổng quan về các hoạt động của Các Dịch vụ Phổ dụng JSON
Hoạt độngThông số đầu vàoHTTP GET HTTP POST MIME_TYPE application/x-www-form-urlencoded HTTP POST MIME-TYPE text/plain, application/jsonĐáp ứng
getDocumentByKeyidid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấnid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báoid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn tài liệu JSON (text/plain)
getXMLDocumentByKeyidid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấnid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báoid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn Biểu diễn JSONx của tài liệu (text/plain)
insertid (duy nhất)
doc (tài liệu JSON)
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
doc: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báo
doc: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báo
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
doc: Nội dung thông báo POST
Số đếm cập nhật (text/plain)
updateid
doc (tài liệu JSON)
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
doc: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báo
doc: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báo
id: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn
doc: Nội dung thông báo POST
Số đếm cập nhật (text/plain)
deleteidid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấnid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báoid: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấn Số đếm cập nhật (text/plain)
runXMLQueryquery
(truy vấn XQuery hoặc đầu vào cho một XMLQUERY)
query: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong chuỗi truy vấnquery: Cặp tham số/giá trị được mã hoá qua URL trong thông báoquery: Nội dung thông báo POST Tài liệu XML với các kết quả (text/xml)

Kết luận

Bài viết này đã cung cấp cho bạn một giới thiệu nhập môn về Các Dịch vụ Phổ dụng JSON, gồm việc lập cấu hình, triển khai và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trên kho lưu trữ JSONx dựa trên cơ sở dữ liệu mẫu DB2.

Bài đầu tiên trong loạt bài này tập trung vào việc giới thiệu định dạng mới JSONx, cho phép lưu trữ JSON như là XML trong cơ sở dữ liệu pureXML DB2. Bài viết cũng bàn luận về một trường hợp sử dụng đối với JSON và phác thảo ra các lợi ích của việc sử dụng pureXML để lưu trữ JSON.

Bài tiếp theo của loạt bài này sẽ tập trung vào việc tạo ra tầng trình bày với các tiểu trình Open-Social dựa vào Các Dịch vụ Phổ dụng JSONx như là một nền phụ trợ.


Tải về

Mô tảTênKích thước
JSON Universal Services packageJSONUniversal Services.zip3692KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=618939
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON
publish-date=11102009