Ajax và XML: Ajax với các biểu mẫu

Sử dụng các kỹ thuật Ajax để tạo các biểu mẫu nhập

Thêm các biểu mẫu HTML của bạn với các cuộc gọi lại JavaScript™ không đồng bộ + XML (Ajax) tới máy chủ là một cách thiết thực để thêm chức năng Web 2.0 vào ứng dụng của bạn. Hãy khám phá nhiều kỹ thuật để thêm mã Ajax và nâng cao trải nghiệm người dùng với các ứng dụng PHP.

Jack Herrington, Tổng biên tập, Code Generation Network

Jack D. Herrington là kỹ sư phần mềm cao cấp với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông là tác giả của ba cuốn sách: Code Generation in Action, Podcasting Hacks và PHP Hacks. Ông cũng đã viết hơn 30 bài báo.25 05 2011

Khi nghĩ về các ứng dụng Web 2.0, bạn thường nghĩ về vẻ đẹp quyến rũ nhất trong số các ứng dụng đó: video của YouTube, bản đồ cuộn über-cool thú vị của của Google Maps, chức năng định vị-địa lý trong Flikr. Tuy nhiên, trong các trang web như vậy bạn thường bỏ sót biểu mẫu HTML nhỏ bé đã trải qua một phép biến đổi lớn nhờ tính phổ biến của công nghệ Ajax.

Trong bài viết này, tôi chỉ cho bạn cách sử dụng thư viện JavaScript prototype.js để giải quyết các vấn đề trải nghiệm chung của người dùng khi bạn tăng thêm các biểu mẫu với mã Ajax.

Đệ trình biểu mẫu Ajax đơn giản

Bắt đầu với một biểu mẫu nào đó thực sự đơn giản: một biểu mẫu đăng ký có nhiều trường mà bạn muốn đệ trình với Ajax thay vì sử dụng đường dẫn đăng lên mạng của biểu mẫu thông thường. Trang các biểu mẫu đơn giản này như trong Liệt kê 1.

Liệt kê 1. index.html
<html>
<head>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>
<form id="myform">
<table>
 <tr><td>First</td><td><input type="text" name="first"></td></tr>
 <tr><td>Last</td><td><input type="text" name="last"></td></tr>
 <tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email"></td></tr>
</table>
<input type="button" onclick="dosubmit()" value="Submit">
</form>
<div id="result" style="padding:5px;">
</div>
<script>
function dosubmit( ) {
 new Ajax.Updater( 'result', 'add.php', { method: 'post',
  parameters: $('myform').serialize() } );
 $('myform').reset();
}
</script>
</body>
</html>

Ở đầu tệp này, tôi đưa vào tệp JavaScript prototype.js, sẽ làm tất cả công việc Ajax cho tôi. Sau đó là một biểu mẫu HTML truyền thống có ba trường: đầu tiên (first), cuối cùng (last) và thư điện tử (email). Phía dưới là nút đệ trình biểu mẫu khi sử dụng hàm JavaScript dosubmit().

Hàm dosubmit() này sử dụng lớp Ajax.Updater để gửi dữ liệu tới kịch bản lệnh add.php. Sau đó, bạn có thêm các tùy chọn cho cuộc gọi. Trong trường hợp này, tôi thiết lập phương thức đệ trình để post (đăng bài) và thêm các tham số từ biểu mẫu bằng cách sử dụng phương thức serialize() trên biểu mẫu. Phương thức serialize() này không phải là mã JavaScript tiêu chuẩn: Thư viện JavaScript cung cấp nó.

Mục đầu tiên trong cuộc gọi đến Ajax.Updater là mã định danh ID của thẻ <div>, nhận các mã HTML mà kịch bản lệnh add.php trả về . Đó là cách dễ nhất để nhận được thông báo trả về cho người dùng những gì đã xảy ra khi người dùng đã nhấn nút.

Kịch bản lệnh add.php được chỉ ra trong Liệt kê 2.

Liệt kê 2. Kịch bản lệnh add.php
Thanks <?php echo( $_POST['first'] ) ?> <?php echo( $_POST['last'] ) ?>!

Tất cả những thứ mà kịch bản lệnh add.php làm là sự phản hồi lại những gì đã được đăng theo biểu mẫu này. Trong thực tế, việc này có thể sẽ thêm một bản ghi vào cơ sở dữ liệu, nhưng bạn có thể tự mình quản lý loại công việc logic nghiệp vụ đó.

Lần đầu tiên nạp biểu mẫu này, tôi thấy nó giống như Hình 1 trong trình duyệt của tôi.

Hình 1. Một biểu mẫu Ajax đơn giản
Một biểu mẫu Ajax đơn giản

Rồi tôi nhấn nút Submit (Đệ trình), để gửi dữ liệu trong biểu mẫu tới trang web và tôi nhận được HTML trả về từ trang add.php bên phải phía dưới nút Submit, như trong Hình 2.

Hình 2. Đáp ứng sau khi đệ trình
Đáp ứng sau đệ trình

Một sự thay đổi khác trên các biểu mẫu với Ajax là biểu mẫu điền-tự động, cập nhật các giá trị trường tùy thuộc vào giá trị của một số trường chủ chốt — ví dụ, gõ mã định danh ID của khách hàng, nhấn một nút và sau đó nhận được các bản ghi hiện tại của khách hàng trong các trường khác.

Kiểu biểu mẫu điền-tự động này được chỉ ra trong Liệt kê 3.

Liệt kê 3. index.html
<html>
<head>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>
<form id="myform">
<table>
 <tr><td>ID</td><td><input 
  type="text" name="id"></td></tr>
 <tr><td>First</td><td><input type="text" 
  name="first" id="elFirst"></td></tr>
 <tr><td>Last</td><td><input type="text" 
  name="last" id="elLast"></td></tr>
 <tr><td>Email</td><td><input type="text" 
  name="email" id="elEmail"></td></tr>
</table>
<input type="button" onclick="dofill()" value="Fill Fields">
</form>
<script>
function dofill( ) {
 new Ajax.Updater( 'result', 'getdata.php', 
  { method: 'post', parameters: $('myform').serialize(),
 onSuccess: function( transport ) {
  $('elFirst').value = transport.responseXML.getElementsByTagName('first')
   [0].firstChild.nodeValue;
  $('elLast').value = transport.responseXML.getElementsByTagName('last')
   [0].firstChild.nodeValue;
  $('elEmail').value = transport.responseXML.getElementsByTagName('email')
   [0].firstChild.nodeValue;
 } } );
}
</script>
</body>
</html>

Tôi đã thêm một trường mới có tên là ID vào biểu mẫu ban đầu trong Liệt kê 1. Đó là nơi bạn đưa vào mã định danh ID của khách hàng. Sau đó, hàm dofill() mới gọi trang getdata.php, trả về mã XML có tên, họ và địa chỉ e-mail với ID của khách hàng cụ thể.

Trình xử lý onSuccess mà tôi gửi tới cuộc gọi Ajax.Updater sử dụng các hàm DOM (Document Object Model – Mô hình đối tượng tài liệu) nguyên gốc có sẵn trong tất cả các trình duyệt để bẻ khóa dữ liệu XML đã tải về. Rồi nó thiết lập giá trị của các mục elFirst, elLastelEmail <input> cho các giá trị được trả về trong XML.

Trang getdata.php như chỉ ra trong Liệt kê 4.

Liệt kê 4. getdata.php
<?php
header( "content-type: text/xml" );

$first = ' ';
$last = ' ';
$email = ' ';

if ( $_POST['id'] == '1' )
{
 $first = 'Jack';
 $last = 'Herrington';
 $email = 'jherr@pobox.com';
}
?>
<data>
<first><?php echo( $first ) ?></first>
<last><?php echo( $last ) ?></last>
<email><?php echo( $email ) ?></email>
</data>

INó thực sự chỉ là một phương thức rẽ nhánh của mã, như thường lệ gọi cơ sở dữ liệu để nhận được tên, họ và địa chỉ e-mail của bản ghi cụ thể.

Lần đầu tiên vào trang này, tôi thấy như Hình 3.

Hình 3. Biểu mẫu điền vào
Biểu mẫu điền vào

Rồi tôi gõ 1 vào trường ID và nhấn Fill Fields (Điền vào các trường) để chuyển sang trang getdata.php để có được tên, họ và địa chỉ e-mail và cập nhật các trường tương ứng. Điều này được thể hiện trong Hình 4.

Hình 4. Kịch bản lệnh điền vào các trường dựa trên ID
Kịch bản lệnh điền vào các trường dựa trên ID

Với sự khéo tay về Ajax tiếp theo của mình, tôi tạo ra một danh sách cần làm để cập nhật đúng chỗ.


Danh sách cập nhật đúng chỗ

Một trong những trình diễn phổ biến với Ruby on Rails là danh sách cần làm để cập nhật đúng chỗ. Điều đó có nghĩa là danh sách các mục này ở đầu trang và có một hộp văn bản ở dưới danh sách đó. Khi tôi gõ một cái gì đó vào hộp văn bản và nhấn vào Submit, danh sách ở đầu trang cập nhật mục mới mà không cần thay đổi trang. Và hộp văn bản mà tôi đã gõ văn bản vào sẽ thiết lập lại để cho tôi có thể dễ dàng thêm vào thứ gì đó.

Đây thực sự là một thủ thuật hết sức khó khăn, vì vậy tôi đã tính đưa ra cách thực hiện nó trong PHP. Trang này với danh sách cần làm sẽ được chỉ ra trong Liệt kê 5.

Liệt kê 5. index.php
<html>
<head>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>

<div id="result" style="padding:5px;">
<?php
$fh = fopen( 'list.txt', 'r' );
while( $str = fgets( $fh ) ) {
?>
<?php echo( $str ); ?><br/>
<?php
}
?>
</div>

<form id="myform">
<input type="text" name="todo">
</form>

<input type="button" onclick="dosubmit()" value="Submit">

<script>
function dosubmit( ) {
 new Ajax.Updater( 'result', 'add.php',
  { method: 'post', parameters: $('myform').serialize() } );
 $('myform').reset();
}
</script>

</body>
</html>

Thay vì giữ danh sách cần làm trong một cơ sở dữ liệu, tôi chỉ cần sử dụng một tệp văn bản phẳng gọi là list.txt để lưu trữ các mục của danh sách đó trên mỗi dòng. Vì vậy, để đặt danh sách đó ở đầu trang, tôi chỉ cần mở tệp này và đọc từng dòng trong thẻ tag <div> với mã định danh ID của result.

Dưới đó là biểu mẫu có mục nhập văn bản cho mục cần làm. Và ở dưới đó là nút gọi hàm JavaScript dosubmit(). Hàm JavaScript đó sử dụng lớp Ajax.Updater để gọi trang add.php, thêm vào mục đó và trả về danh sách mới với mục đã viết thêm vào nó.

Kịch bản lệnh Add.php này được chỉ ra trong Liệt kê 6.

Liệt kê 6. add.php
<?php
$total = '';

$fh = fopen( 'list.txt', 'r' );
while( $str = fgets( $fh ) ) {
?>
<?php echo( $str ); ?><br/>
<?php
 $total .= $str;
}

if ( array_key_exists( 'todo', $_POST ) )
{
?>
<?php echo( $_POST['todo'] ); ?><br/>
<?php
 $fh = fopen( 'list.txt', 'w' );
 fwrite( $fh, $total."\n".$_POST['todo'] );
 fclose( $fh );
}
?>

Danh sách ngờ nghệch của tôi về các mục cần làm được chỉ ra trong Liệt kê 7.

Liệt kê 7. list.txt
Get swim goggles
Practice swimming
Swim in race

Lần đầu tiên vào trang này, tôi thấy như Hình 5.

Hình 5. Chuẩn bị thêm một mục cần làm
Chuẩn bị thêm một mục cần làm

Tôi gõ Finish in record time (kết thúc thời gian của bản ghi), rồi nhấn vào Submit. Sau đó, không cần làm mới một trang , tôi thấy kết quả như trong Hình 6.

Hình 6. Trang này sau khi chèn một bản ghi
Trang này sau khi chèn một bản ghi

Tất nhiên, đây không phải là điều thú vị duy nhất trong bản trình diễn (demo) của Rails về một danh sách cần làm. Nhưng đó là một phần yếu tố "thành công" của Web 2.0. Trên thực tế, nếu bạn vẫn chưa thử dùng Rails, tôi khuyến cáo dùng nó với bất kỳ kỹ sư Web nào. Ngay cả khi bạn không sử dụng nó trong các dự án riêng của mình, thực ra rất thú vị để xem ứng dụng được tổ chức như thế nào, cơ chế MVC (model-view-controller – Trình điều khiển khung nhìn mô hình hóa) được dùng ra sao và mô hình lâu bền của cơ sở dữ liệu là dễ dàng như thế nào.

Một yêu cầu web phổ biến khác là danh sách mở rộng của các trường. Tôi gọi chúng là các danh sách mở rộng cần làm.


Các danh sách mở rộng cần làm

Điều gì xảy ra khi bạn có thể có một số lượng không hạn chế các từ khóa có liên quan đến một bản ghi? Vậy có một cách để xử lý là sử dụng các dấu phẩy để tách các từ khoá. Một cách khác là sử dụng một nút thêm vào các trường từ khóa mới đang hoạt động để cho phép những người dùng thêm các từ khoá nhiều như họ muốn. Tôi sử dụng cách tiếp cận thứ hai trong Liệt kê 8.

Liệt kê 8. index.html
<html>
<head>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>
<form id="myform">
<table id="keytable">
 <tr><td>Keyword</td><td><input type="text" 
  name="keyword_1"></td></tr>
</table>
</form>

<input type="button" onclick="addkeyword()" value="Add Keyword">
<input type="button" onclick="dosubmit()" value="Submit">

<div id="result" style="padding:5px;">
</div>

<script>
var nextkeyid = 2;
function addkeyword()
{
 var elTR = $('keytable').insertRow( -1 );

 var elTitleTD = elTR.insertCell( -1 );
 elTitleTD.appendChild( document.createTextNode( 'Keyword' ) );

 var elInput = document.createElement( 'input' );
 elInput.type = 'text';
 elInput.name = 'keyword_'+nextkeyid;
 nextkeyid++;

 var elInputTD = elTR.insertCell( -1 );
 elInputTD.appendChild( elInput );
}
function dosubmit( ) {
 new Ajax.Updater( 'result', 'add.php', 
  { method: 'post', parameters: $('myform').serialize() } );
}
</script>
</body>
</html>

Ở đây thủ thuật thực sự là hàm addkeyword(), sử dụng insertRowinsertCell để tạo ra một hàng mới trong bảng các từ khoá. Sau đó, hàm này lại sử dụng document.createElement để tạo ra một trường nhập mới để giữ từ khoá. Mã Ajax.Updater, được gọi khi người dùng nhấn vào Submit, gọi kịch bản lệnh add.php. Kịch bản lệnh add.php này chỉ cần trả về danh sách các từ khóa mà biểu mẫu đó cấp cho nó. Kịch bản lệnh này được chỉ ra trong Liệt kê 9.

Liệt kê 9. add.php
Post Result:<br/>
<?php var_export( $_POST ) ?>

Khi đưa trang web này vào trình duyệt của mình, lần đầu tiên tôi thấy nó như Hình 7.

Hình 7. Biểu mẫu từ khoá với một từ khóa duy nhất
Biểu mẫu từ khoá với một từ khóa duy nhất

Tôi nhấn vào Add Keyword (Thêm từ khoá) một vài lần để thêm các trường mới, rồi nhấn Submit. Tôi nhận được màn hình như trong Hình 8.

Hình 8. Biểu mẫu từ khoá sau khi thêm các từ khóa và nhấn Submit
Biểu mẫu từ khoá sau khi thêm các từ khóa và nhấn Submit

Đây là một cách lý tưởng để cho phép người dùng thêm nhiều giá trị liên kết với một bản ghi duy nhất cho những thứ như các số điện thoại, các từ khoá và các địa chỉ. Một cách sử dụng Ajax phổ biến là triển khai thực hiện các biểu mẫu đăng nhập.


Các biểu mẫu đăng nhập

Các biểu mẫu đăng nhập trong Ajax đặc biệt thú vị, vì chúng có thể phản hồi ngay lập tức cho bạn về việc bạn đã có thể đăng nhập được chưa và cũng vì chúng có thể thực hiện các đăng nhập đúng chỗ. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang xem một bài viết mà bạn muốn nhận xét vào đó, nhưng bạn lại chưa đăng nhập. Với Ajax, bạn có thể đăng nhập trong khi bạn vẫn đọc bài viết đó. Nếu các ủy quyền của bạn được chấp nhận, một biểu mẫu mới xuất hiện để cho bạn có thể sử dụng để thêm vào một nhận xét. Quá trình này dễ dàng hơn nhiều so với việc phải theo dõi bài viết mà một người đã đang đọc thông qua quá trình đăng nhập để chuyển hướng người dùng sau khi đăng nhập thành công.

Phiên bản đơn giản của tôi về đăng nhập Ajax như trong Liệt kê 10.

Liệt kê 10. index.html
<html>
<head>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>
<form id="logform">
User: <input type="text" name="user"><br/>
Password: <input type="password" name="password"><br/>
<input type="button" onclick="login()" value="Login">
</form>
<div id="noway" style="display:none;">
 No way!
</div>
<script>
function login() {
 new Ajax.Request( 'login.php',
 {
  method: 'post',
  postBody: $('logform').serialize(),
  onSuccess: function( transport ) {
   if( transport.responseText.match( /\<ok\/\>/ ) )
    window.location = 'home.html';
   else
    $('noway').style.display='block';
  }
 } );
}
</script>
</body>
</html>

Các trường User (Người dùng) và Password (Mật khẩu) theo biểu mẫu ở đầu tệp này. Dưới chúng là một thẻ <div> có ID là noway, sẽ được chỉ ra nếu đăng nhập này không được chấp nhận. Phương thức JavaScript login() cố đăng nhập bằng cách sử dụng lớp Ajax.Request. Nếu XML được trả về từ login.php là <ok />, biểu mẫu này sẽ chuyển hướng người dùng đến trang chủ. Nếu không, nó sẽ đưa ra văn bản noway.

Mã login.php như trong Liệt kê 11.

Liệt kê 11. login.php
<?php
header( 'Content-type: text/xml' );
if ( $_POST['user'] == 'jack' && $_POST['password'] == 'password' )
 echo( "<ok/>" );
else
 echo( "<bad/>" );
?>

Mã đơn giản này kiểm tra dựa vào một giá trị được mã hoá-cứng cho người dùng và mật khẩu, sau đó trả về ok nếu khớp và ngược lại trả về badNêu.

Để hoàn thiện, mã trang chủ được chỉ ra trong Liệt kê 12.

Liệt kê 12. home.html
<html>
<body>
 You are logged in and this is your home page.
</body>
</html>

Để bắt đầu ví dụ này trong trình duyệt, tôi vào trang này, gõ tên người sử dụng và mật khẩu không hợp lệ và nhấn vào Login. Kết quả như trong Hình 9.

Hình 9. Trang đăng nhập sau khi nhập một mật khẩu không đúng
Trang đăng nhập sau khi nhập một mật khẩu không đúng

Rồi, khi tôi thay đổi tên người dùng và mật khẩu bằng các giá trị đúng và nhấn Login, tôi được chuyển sang trang chủ như trong Hình 10.

Hình 10. Trang đăng nhập sau khi nhập tên và mật khẩu đúng
Trang đăng nhập sau khi nhập tên và mật khẩu đúng

Ví dụ cuối cùng của tôi cho bài viết này là một bài viết về Ajax dựa trên-XForms .


XForms Ajax

Tôi sẽ không tự coi mình là một chuyên gia XForms, nhưng tôi thấy ở nó một chuẩn thú vị. Trong bài viết này, tôi pha trộn chất liệu Xforms phía máy khách với Protoype.js và các kỹ thuật Ajax.

Mã với ví dụ Xforms đơn giản của tôi như trong Liệt kê 13.

Liệt kê 13. index.xhtml
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms">
<head>
<title>XForms AJAX Example</title>
<xforms:model id="modelData">
 <xforms:instance xmlns="">
 <Data>
  <First>First</First>
  <Last>Last</Last>
  <Email>email@email.com</Email>
 </Data>
 </xforms:instance>
</xforms:model>
<script src="prototype.js"></script>
</head>
<body>
<xforms:input ref="/Data/First">
<xforms:label>First: </xforms:label>
</xforms:input><br/>
<xforms:input ref="/Data/Last">
<xforms:label>Last: </xforms:label>
</xforms:input><br/>
<xforms:input ref="/Data/Email">
<xforms:label>Email: </xforms:label>
</xforms:input><br/><br/>

<button onclick="submit()">Submit</button>
<script>
function submit()
{
 var m = $('modelData');
 var base = m.getElementsByTagName('Data')[0];
 var s = new XMLSerializer();
 var data = ( s.serializeToString( base ) ).toString();
 new Ajax.Updater( 'result', 'params.php', 
  { method: 'post', parameters: 'data='+escape( data ) } );
}
</script>

<br/><br/>
<div id="result">
</div>

</body></html>

Ở đầu tệp là mô hình XML cho Xform. Sau đó, có một tập các nhãn và các đầu vào của Xforms để tự tạo biểu mẫu cho nó. Nút Submit gọi hàm JavaScript submit(). Sau đó, hàm này sử dụng đối tượng JavaScript XMLSerializer để chuyển mô hình dữ liệu XForms thành một chuỗi XML, mà sau đó được đăng lên kịch bản lệnh params.php. Kịch bản lệnh params.php, như trong Liệt kê 14, trả về XML dưới dạng HTML để cho bạn có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên ngoài trang này.

Liệt kê 14. params.php
<?php
echo( htmlentities( $_POST['data'] ) );
?>

Khi vào trang XForms trong trình duyệt của mình (với bổ sung XForms đã được cài đặt), tôi thấy như Hình 11.

Hình 11. Một trang XForms Ajax-được kích hoạt
Một trang XForms Ajax-được kích hoạt

Sau đó, khi tôi điền biểu mẫu và nhấn Submit, tôi thấy như Hình 12.

Hình 12. Trang này sau khi nhấn nút
Trang này sau khi nhấn nút

Điều này cho thấy mô hình dữ liệu, đã được chuyển thành văn bản XML, đã gửi sang kịch bản lệnh params.php, rồi được trả về trong thẻ result <div> tag.


Kết luận

Bạn có thể làm rất nhiều với Ajax để kích hoạt các biểu mẫu HTML và bài viết này chỉ là những phác thảo bề ngoài. Tuy nhiên, nó sẽ cho bạn một số ý tưởng và các ví dụ thực hành về những gì bạn có thể làm trong các ứng dụng riêng của mình với các sửa đổi tương đối dễ dàng theo mã trang web của bạn.


Tải về

Mô tảTênKích thước
Source code for forms applicationx-ajaxxml9-forms.zip101KB

Tài nguyên

Học tập

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=660486
ArticleTitle=Ajax và XML: Ajax với các biểu mẫu
publish-date=05252011