Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 2: DB2 pureXML hỗ trợ trong XFG

Mô hình hóa pureXML trong XHTMLForm cho các thông số dịch vụ Web dữ liệu, với các hỗ trợ đã được đăng ký trong Lược đồ XML tương ứng cho cài đặt trường pureXML

pureXML® chức năng của IBM® DB2® 9 hỗ trợ cách mạng hóa dữ liệu XML — Điều khiển XML như một kiểu dữ liệu mới mà lưu trữ mà lưu trữ theo cấp bậc tự nhiên — Khác so với dữ liệu quan hệ. IBM Data Studio có thể tạo ra dịch vụ Web dữ liệu pureXML với nhiều tham số để thao tác các trường pureXML trong cơ sở dữ liệu. Với sự hỗ trợ của pureXML trong XML Forms Generator (XFG), bạn có thể mô hình hóa pureXML vào XHTML dựa trên XForm cho người dùng. Ngoài ra, XFG có thể lấy lại được đăng ký liên quan đến XML Schemas của các trường pureXML và tạo ra các loại thông tin và xác nhận khó khăn vào các mục tiêu pureXML XHTML/XForm. Vì vậy, pureXML hỗ trợ trong XFG giúp bạn dễ dàng để xây dựng các hình thức giao diện cho các trường hợp được lưu giữ trong XML pureXML.

Xiao Feng Zhao, Kỹ sư phần mềm, IBM

Xiao Feng Zhao là kỹ sư phần mềm trong phòng phát triển phần mềm Trung Quốc, Viện nghiên cứu công nghệ năng lượng Trung Quốc. Ông tập trung vào các dự án của IBM. Sở thích của ông gồm Web 2.0, SOA, J2EE và các công nghệ Web. Công việc hiện tại của Xiao Feng Zhao là làm việc trong dự án phát triển PoCs sử dụng chuẩn Ajax và SOA20 05 2009

pureXML và dữ liệu dịch vụ Web

Qua thời gian lưu trữ dữ liệu XML như CLOB hay xé nhỏ để vào bảng quan hệ. PureXML các tính năng của DB2 9 đã cách mạng hóa hỗ trợ cho dữ liệu XML — Điều khiển XML như một kiểu dữ liệu mới được lưu trữ theo cấp bậc tự nhiên — Khác so với dữ liệu quan hệ. Tính liền mảnh của pureXML tích hợp trong XML cùng với dữ liệu quan hệ nâng cao tốc độ chương trình, tốc độ thực hiện tìm kiếm cũng như tối ưu hóa sắp xếp và linh hoạt trong sử dụng bởi vì bạn có thể sử dụng cả hai SQL và XQuery trong câu truy vấn dữ liệu XML. Dữ liệu XML, được lưu trữ trong pureXML, có thể được tiếp xúc như là dịch vụ Web thông qua cơ chế dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Service) (xem Phần 1 của loạt bài này.)

pureXML được hỗ trợ làm việc như thế nào trong XFG

Thuật ngữ viết tắt thường dùng

 • CLOB: Character Large Object
 • SOAP: Simple Object Access Protocol
 • UI: User interface
 • WSDL: Web Description Language
 • XHTML: Extensible Hypertext Markup Language
 • XML: Extensible Markup Language

Điều đầu tiên chúng ta làm là tạo một ứng dụng nhỏ pureXML dựa trên bảng được định nghĩa trong DB2 hình ảnh chi tiết các bước của pureXML hỗ trợ trong XFG. Bảng 1 đưa ra các cấu trúc của bảng trước những hình ảnh, chúng ta chèn các bản ghi mẫu như pureXML tham chiếu đến ví dụ trong đó cột XML1 không ràng buộc với giản đồ và cột XML2 ràng buộc với giản đồ đăng ký — Biểu thị lược đồ như trong Ví dụ 1 Chú ý: một pureXML reference instance (thể hiện tham chiếu pureXML) là một mẫu XML được sử dụng để gọi đến XHTML/XForm với XFG, như chúng ta biết XFG có thể gọi đến biểu mẫu từ biểu mẫu khác hoặc WSDL.

Bảng 1: Khái quát cấu trúc bảng
Ví dụ bảng DB2 với những cột ràng buột dữ liệu với lược đồ đã được đăng ký và không ràng buộc với bất kỳ lược đồ nào
Ví dụ 1. Lược đồ biểu diễn
Lược đồ biểu diễn

Tạo dịch vụ Web dữ liệu

Sau khi tạo các bản trong cơ sở dữ liệu DB2, bạn sử dụng Data Studio tạo một tập tin SQL chứa câu lệnh SQL:

INSERT INTO XFGDEMO (ID, NAME, XML1, XML2) VALUES (:id, :name, :purexml1, :purexml2)

Sau khi bạn đã tạo dịch vụ Web dữ liệu. Xin vui lòng tham khảo Tài nguyên cho phần mô tả của việc tạo dịch vụ Web dữ liệu từ tập tin SQL. Khi bạn đã tạo dịch vụ Web mẫu, sinh ra một tập tin WSDL tên là insertRecord.wsdl nó sẽ giống như tập tin vào Ví dụ 2. Bạn có thể thấy hai tham biến pureXML được gọi đến trong tệp WSDL,PUREXML1PUREXML1f. Có hai trường pureXML được kết nối tới xsd:anyType, và trong những bước tiếp theo bạn sẽ sử dụng XFG để mô hình hóa chúng vào các đoạn XHTML/XForm.

Ví dụ 2. Những tham biến pureXML trong tệp WSDL
những tham biến pureXML trong tệp WSDL

Tạo XHTML/XForms

Sau khi bạn tạo và triển khai dịch vụ dữ liệu Web từ Data Studio, bạn có thể sử dụng XFG để tạo ra XHTML/XForms và liên kết tới tệp XML để giao tiếp với các dịch vụ.

Lựa chọn tệp insertRecord.wsdl, nhấn chuột phải vào tệp wsdl, và chọn Tạo XHTML/XForms wizard từ thực đơn XForms Generator. Hình 1 hiển thị bước đầu tiên của wizard:

Hình 1: Bước đầu tiên trong XFG wizard
Cấu hình XFG winzard trong bước đầu tiên

Tạo sự hợp lệ thông tin

Trong XFG bạn có thể thêm vào ràng buộc xác nhận thông tin hợp lệ cho các trường pureXML. Khi bạn lựa chọn tùy chọn Tạo sự hợp lệ thông tin, bạn có thể xem bộ soạn thảo kiểm tra thông tin bằng cách thêm vào các thiết lập luật kiểm tra theo các bước sau đây.

Lấy thực thể pureXML từ cơ sở dữ liệu

XFG hỗ trợ hai cách mô hình hóa trường trong WSDL. Một là sử dụng một thực thể pureXML trong tệp hệ thống, và đọc mô hình ràng buộc từ tệp hệ thống. Cách khác là sử dụng thực thể pureXML trong CSDL và lấy mô hình ràng buộc từ XML Schema Repository (XSR). Nếu bạn chọn hộp chọn Lấy thực thể pureXML từ cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng cả hai tùy chọn; nếu bạn không chọn nó, bạn chỉ có thể sử dụng một lược đồ trong tệp hệ thống. Lựa chọn hộp chọn này, nhấn Next.

Tại màn hình tiếp theo, chọn điều khiển insertRecord và nhấn Next. Sau đó bạn nhìn thấy trang winzard thiết lập PureXML giống như Hình 2. Ở đây, XFG nhận tất cả các tham số của pureXML. Bạn cần phân loại các thực thể pureXML như những tham chiếu để tạo ra biểu mẫu XHTML/XForm và sau đó lấy về thực thể pureXML từ CSDL. Cần chú ý rằng, tham chiếu đến thực thể pureXML, PureXML 1 không kết nối đến bất kỳ lược đồ nào và pureXML2 kết nối tới lược đồ ban đầu giống như trong Ví dụ 1.

Hình 2. Cấu hình trang wizard pureXML
Cấu hình trang wizard pureXML

Nhấn Next Và màn hình Validation Editor hiển thị. Ở đây bạn có thể thêm vài luật hiệu lực vào pureXML1, mà không kết nối tới bất kỳ lược đồ nào.

Hình 3. Validation editor
Validation editor với những quy tắc

Tiếp tục thực hiện wizard và cuối cùng nhấn Finish để tạo ra XHTML/XForms. XHTML được tạo ra là tệp insertRecord.xhtml. Hình 4 Hiển thị biểu mẫu được tạo ra. (Xem phiên bản lớn hơn của Hình 4):

Hình 4: XHTML/XForm được tạo từ Firefox
Tạo XHTML/XForm đuợc trả lại trong Firefox

Phân tích

Trong các phân mảnh của biểu mẫu XHTML được tạo ra ở Ví dụ 3, bạn nhìn thấy hai thẻ fieldset . Mỗi thẻ được tạo ra từ thực thể được thiết lập trong CSDL và tương ứng với một tham số PureXML bên trong tệp WSDL từ Ví dụ 2.

Ví dụ 3: Các phân mảnh pureXML XForm
Các phân mảnh pureXML XForm

XFG tạo ra ràng buộc thông tin, trong ví dụ 4, lược đồ đã được đăng ký (bạn nhìn thấy lược đồ trong Ví dụ 1).

Ví dụ 4. pureXML thông tin kết nối gọi đến từ lược đồ đã đăng ký
pureXML thông tin kết nối gọi đến từ lược đồ đã đăng kí

Trong khi đó, XFG cũng tạo ra ràng buộc thông tin trong Ví dụ 5 với PUREXML1 luật hợp lệ dữ liệu mà bạn đã thiết lập trong wizard.

Ví dụ 5. PureXML ràng buộc thông tin được tạo ra từ các luật hợp lệ
PureXML ràng buộc thông tin được tạo ra từ các luật hợp lệ

Nhiều mô hình kết hợp với sự gửi tin

Trong biểu mẫu XHTML/XForm được tạo ra, bạn sẽ tìm thấy ba mô hình XForm:

 • Đầu tiên là một mô hình toàn cục tương ứng với điều khiển WSDLinsertRecord. Mô hình này chỉ chứa bốn phần tử: ID, NAME, PUREXML1, PUREXML2. Các phần ánh xạ tới bốn tham số được đặt tên trong dịch vụ Web dữ liệu.
 • Mô hình thứ 2 và thứ 3 là mô hình pureXML cho các tham số của PUREXML1 và PUREXML2, được lấy ra từ CSDL hoặc các tệp hệ thống. Tất cả dữ liệu thay đổi của hai trường pureXML được thiết lập trong XHTML/XForm áp dụng cho hai mô hình này.

Trước khi thông tin được gửi tới dịch vụ Web dữ liệu, XFG sẽ kết hợp hai mô hình pureXML vào mô hình XForm đầu tiên sử dụng các đoạn kịch bản (script) tại máy trạm trong XHTML, như trong Ví dụ 6. Kịch bản này được thực hiện tại máy trạm như một phần của biểu mẫu XHTML khi biểu mẫu được gửi đi.

Ví dụ 6. Mô hình kết hợp kịch bản XHTML
Mô hình kết hợp script XHTML

Mô hình kết hợp dữ liệu, trong Ví dụ 7, là một thông báo SOAP hoàn chỉnh, mà máy trạm gửi trực tiếp tới dịch vụ Web để thêm một bản ghi mới vào bảng dữ liệu từ biểu mẫu.

Ví dụ 7. Mô hình kết hợp
Mô hình kết hợp

Nhấp vào để xem ảnh lớn

Ví dụ 7. Mô hình kết hợp

Mô hình kết hợp

Tổng kết

Trong bài viết này, chúng ta đã mô tả ngắn gọn sự hỗ trợ DB2 pureXML trong XFG. Với sự hỗ trợ pureXML trong XML Form Genarator (XFG), bạn có thể mô hình hóa pureXML vào một XHTML XForm cho người dùng.. Thêm vào đó bạn có thể tin tưởng vào XFG để lấy lại được đăng ký ban đầu liên quan đến các lược đồ bắt buộc của thực thể pureXML và tạo ra các loại thông tin. Và việc xác nhận các ràng buộc có thế được lấy và được thêm vào các pureXML đích trong XHTML/XForm. Hiển nhiên pureXML hỗ trợ trong XFG khiến chúng có thể dễ dàng xây dựng biểu mẫu giao diện cho các thực thể XML được lưu trữ trong pureXML. Trong loạt các bài báo này chúng ta giới thiệu XForm,XFG, Data Studio, dịch vụ web, và đặc điểm hỗ trợ của pureXML. Qua hai bài báo này bạn có thể dễ dàng bắt đầu sử dụng XFG để gọi đến giao diện chức năng XHTML/XForm cho dịch vụ dữ liệu backend để xây dựng hoàn thiện một giải pháp dữ liệu dịch vụ.


Tải về

Mô tảTênKích thước
Mã ví dụ cho Listing 1Listing1.zip1KB

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

 • DB2 Express-C: Tải về bản dùng thử miễn phí của máy chủ cơ sở dữ liệu DB2 Express 9.
 • DB2 cho Linux™, UNIX™, và Windows.: Tải về phiên bản miễn phí của máy chủ tương tác dữ liệu để kết hợp với sự thi hành cao và dễ dàng sử dụng DB2 bằng cách tự miêu tả lợi ích của XML.
 • XML Forms Generator/Data Studio trên alphaWorks: Tải về dựa trên chuẩn CSDL, CSDL gọi đến chức năng với XForm được đánh dấu bằng cách nhúng trong tài liệu XHTML từ dữ liệu bắt buộc hoặc một tài liệu WSDL.
 • IBM Data Studio: Tải về một phiên bản dùng thử miễn phí của môi trường phát triển tích hợp cơ sở dữ liệu để thiết kế, phát triển nhanh, và triển khai như tăng truy cập dữ liệu hiệu quả và hiệu quả hoạt động.
 • Đánh giá sản phẩm phần mềm dùng thử IBM: Tạo dự án tiếp theo của bạn với phần mềm dùng thử tải về trực tiếp từ developerWorks, bao gồm các công cụ phát triển ứng dụng và các sản phẩm từ DB2®, Lotus®, Rational®, Tivoli®, và WebSphere®.

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=391102
ArticleTitle=Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 2: DB2 pureXML hỗ trợ trong XFG
publish-date=05202009