Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Có gì mới trong Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5

Bài viết này là bài viết đầu tiên trong loạt năm bài viết. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về những đặc điểm mới của Bộ tạo cổng thông tin Rational® Application Developer của IBM® Phiên bản 7.5. Bởi vì phần tổng quan này liên quan đến những cải tiến đã thực hiện từ những phiên bản trước đó, nên những kiến thức về Rational Application Developer Phiên bản 7.0 rất có ích, mặc dù điều đó là không bắt buộc.

Mansi Gaba, Kỹ sư phần mềm hệ thống, IBM Corporation

author photosMansi Gaba là kỹ sư phần mềm hệ thống của Phòng thí nghiệm Phần mềm IBM ở Delhi, Ấn Độ. Cô làm việc với Rational Application Developer Portal Tooling trong nhóm Phần mềm WebSphere Portal Lotus Collaboration. Cô tập trung vào thành phần tạo máy chủ cổng thông tin và cầu nối hỗ trợ cho những chuẩn portlet JSFSohil Malhotra, Kỹ sư phần mềm hệ thống, IBM Corporation

author photoSohil Malhotra là một Kỹ sư Phần mềm Hệ thống của Phòng thí nghiệm Phần mềm IBM Ấn Độ ở Delhi, Ấn Độ. Anh ta làm việc với Rational Application Developer Portal Server Tooling trong nhóm Phần mềm WebSphere Portal Lotus Collaboration.15 01 2010

Giới thiệu

IBM® Rational® Application Developer Phiên bản 7.5 là công cụ quản lý vòng đời của phần mềm. Nó cung cấp những khả năng thiết kế, phát triển, kiểm thử và triển khai, tất cả chỉ trong một sản phẩm. Tạo cổng thông tin là một phần của cùng công cụ đã được cải tiến và sửa đổi để tương ứng với những khả năng của IBM® WebSphere® Portal Phiên bản 6.1. Công cụ này cung cấp sự thực thi và những lợi ích tiện lợi.

Bài viết này nghiên cứu về làm thế nào Bộ tạo Cổng thông tin Rational Application Developer V7.5 cho phép bạn tận dụng những khả năng mới sau đây đã được đưa ra với WebSphere Portal V6.1:

 • WebSphere Portal V6.1 như là thời gian chạy đích: Định cấu hình các thể hiện của máy chủ từ xa và địa phương nhắm tới WebSphere Portal V6.1.
 • Hỗ trợ Java™ Specification Request (JSR) 286 và những dịch vụ Web cho Remote Portlets (WSRP) 2.0: Tạo những chuẩn portlet JSR dựa trên Java Portlet Specification 2.0. Những đặc trưng này cung cấp hỗ trợ cho các sự kiện và các tham số trả về công khai thông qua cửa sổ Events và bộ soạn thảo Portlet Deployment Descriptor (Bộ mô tả Sự triển khai Portlet).
 • Hỗ trợ mô hình lập trình phía khách: Tìm ra những điểm nổi trội của chuẩn portlet trong các dự án portlet cơ bản.
 • Hỗ trợ click-to-action phía máy khách: Sử dụng sự sản sinh mã tự động để cho phép tập thao tác giữa những portlet sử dụng hỗ trợ click-to-action (sau đây gọi tắt là C2A) phía máy khách.
 • Hỗ trợ gắn thẻ Person: Sử dụng sự sản sinh mã tự động cho thực đơn Person, và mở rộng thực đơn Person bằng việc viết những hành động Java Script cho các phần mở rộng.
 • Sự kết hợp trang tĩnh: Tạo mới hoặc nhập các trang HTML đang tồn tại thành những trang tĩnh. Xuất bản hoặc triển khai những dự án cổng thông tin có chứa những trang tĩnh.
 • Máy chủ proxy JavaScript và XML (AJAX) không đồng bộ: Kích hoạt máy chủ HTTP proxy cho những dự án portlet.
 • Hỗ trợ URL thân thiện: Gán các URL thân thiện cho những trang cổng thông tin bên trong công cụ phát triển trang cổng thông tin.
 • Nâng cao sự hỗ trợ chủ đề của cổng thông tin: Tạo, soạn thảo những chủ đề của cổng thông tin Web 2.0. Soạn thảo các tệp tin sự kết hợp phía máy khách (CSA - client-side aggregation).

Những cập nhật này giúp đảm bảo rằng công nghệ của bạn hiện có nằm trong bối cảnh của các sản phẩm phát triển phần mềm đang thay đổi một cách nhanh chóng.


Một walkthrough của những đặc trưng mới

Đây sẽ không phải là một walkthrough đầy đủ mọi khía cạnh. Đúng hơn là, bài viết này chỉ thảo luận về những đặc trưng mới của Rational Application Developer V7.5. Để tải về phiên bản dùng thử, hãy xem phần Tài nguyên

Thời gian chạy của máy chủ và kiểu máy chủ

Thứ nhất, hãy xem xét WebSphere Portal V6.1 như là thời gian chạy đích. Một trong những đặc tính mới chủ yếu trong Rational Application Developer V7.5 là sự bổ sung của thời gian chạy máy chủ mới, kiểu máy chủ, và các stub cho hỗ trợ WebSphere portal V6.1

Hộp thoại Define a New Server (định nghĩa một máy chủ mới) được biểu diễn trong Hình 1.

Hình 1. Hộp thoại New Server (Máy chủ WebSphere Portal 6.1)
danh sách kiểu server trên khung nhìn

Hình 2 biểu diễn hộp thoại New Server Runtime Environment.

Hình 2. Định nghĩa môi trường thời gian chạy của máy chủ mới
Danh sách kiểu môi trường thời gian chạy trong khung nhìn trình duyệt

Trong Rational Application Developer V7.5, bạn có thể tạo một portlet hoặc một dự án cổng thông tin nhằm tới thời gian chạy của WebSphere Portal 6.1, và sau đó xuất bản và triển khai nó trên một máy chủ WebSphere Portal 6.1.

Hỗ trợ JSR 286 và WSRP 2.0

Rational Application Developer V7.5 thêm sự hỗ trợ cho Java Portlet Specification 2.0 đã được giới thiệu gần đây dựa trên đặc tả JSR 286, nó chứa những đặc tính mới như các bộ lọc, các sự kiện, các tham số trả về công khai, và v.v.. Do đó, đã có những sự thay đổi XSD cho Portlet Deployment Descriptor (PDD), việc bổ sung những phần tử mới vào nó. Bộ soạn thảo PDD trong Rational Application Developer V7.5, được biểu diễn trong Hình 3, rất thuận tiện, thân thiện người dùng để soạn thảo bộ miêu tả sự triển khai cho những dự án portlet được gọi là portlet.xml. Bởi vậy, những thay đổi từ dịch XSD vào những thay đổi trong PDD cho bạn có một giao diện để soạn thảo những trường dữ liệu mới này.

Hình 3. PDD cho JSR 286 portlet
Điều hướng từ thẻ Overview đã chọn đến các thẻ khác

Nhấn chuột để phóng to Hình 3.

Thẻ Event mới ở PDD, được biểu diễn trong Hình 4, cho phép bạn thêm một sự kiện. Bạn có thể tùy biến các thuộc tính của sự kiện cho một portlet JSR 286.

Hình 4. Các sự kiện trong JSR 286
Các định nghĩa sự kiện bên trái, các chi tiết và các bí danh bên phải

Nhấn chuột để phóng to

Ngoài ra, thẻ Render Parameter mới trong PDD, được biểu diễn ở Hình 5, cho phép bạn thêm một tham số trả về mới. Bạn cũng có thể tùy biến các thuộc tính của nó.

Hình 5. Các tham số trả về công khai ở portlet JSR 286
các tham số ở bên trái, các chi tiết ở bên phải

Nhấn chuột để phóng to

Tiếp theo, thẻ Filters mới trong PDD, được biểu diễn ở Hình 6, cho phép bạn thêm một bộ lọc và tùy biến các thuộc tính của bộ lọc đó cho portlet JSR 286.

Hình 6. Thẻ Filters trong portlet JSR 286
danh sách các bộ lọc bên trái, các chi tiết bên phải

Nhấn chuột để phóng to

Hỗ trợ dành cho WSRP 2.0 cũng được bổ sung vào Rational Application Developer V7.5.

Hỗ trợ click-to-action phía máy khách

Sự thi hành chuẩn portlet (Websphere Portal 6.0) hiện tại yêu cầu mọi thao tác được thực hiện trên phía máy chủ. Điều này có nghĩa là với mỗi hành động, một yêu cầu được đưa đến máy chủ xem xét. Ví dụ, việc thay đổi trạng thái cửa sổ chuẩn portlet thành cực tiểu hoặc cực đại sẽ đưa một yêu cầu tới máy chủ, và do đó toàn bộ trang được làm tươi. Rồi sau đó, chuẩn portlet được biểu diễn ở trạng thái đã được làm cực đại hoặc cực tiểu. Điển hình, các kiểu của các thao tác này sẽ dẫn đến những lỗi vòng bị lặp tới máy chủ.

Để giảm bớt những lỗi vòng bị lặp tới máy chủ, WebSphere Portal V6.1 đưa ra mô hình lập trình phía máy khách (client-side programmingmodel). Điều này có nghĩa là những thao tác giống như làm cực đại hoặc làm cực tiểu chuẩn portlet được thực hiện trên phía máy khách, và tránh được những lỗi vòng tới máy chủ.

Để đạt được điều này, tạo chuẩn Portlet trong Rational Application Developer V7.5 cung cấp hỗ trợ lập trình phía máy khách cần thiết hỗ trợ cho WebSphere Portal V6.1.

Khi bạn tạo một dự án portlet mới, bạn có thể thêm hỗ trợ Web 2.0 Portlet Feature, như được biểu diễn trong Hình 7.

Hình 7. Các cài đặt nâng cao trên cửa sổ New Portlet Project
Hộp kiểm Client Side Capabilities

Sử dụng hộp thoại Insert Taglib từ khung nhìn Palette trong Page Designer để chèn thẻ tùy ý mô hình máy khách chuẩn portlet (portlet-client-model) vào Portlet JSP (được trình bày trong Ví dụ 1):

Ví dụ 1. Thêm thẻ portlet-client-model
<%@tablib uri="http://www.ibm.com/xmlns/prod/websphere/portal/v6.1/portlet-client-model"
   prefix="portlet-client-model" %>

Ngoài ra, bạn có thể thêm hỗ trợ đặc tính Web 2.0 vào một trang Web mới trong một dự án chuẩn portlet đang tồn tại, như được biểu diễn trong Hình 8.

Hình 8. Thêm các thuộc tính phía máy khách cho một trang Web
Portlet JSP đã chọn phía bên trái, các chi tiết ở bên phải

C2A là một trong các cách mà trong đó các chuẩn portlet có thể tương tác với mỗi chuẩn portlet khác thông qua việc chia sẻ thông tin. Bạn khởi chạy một sự kiện C2A từ một biểu tượng trên portlet nguồn. Biểu tượng thể hiện một thực đơn chứa danh sách các mục tiêu cho hành động. Sau khi bạn chọn một mục tiêu cụ thể, "đại lý" thuộc tính phân phối dữ liệu tới mục tiêu trong một biểu mẫu của hành động chuẩn portlet tương ứng. Các thuộc tính C2A khác nhau sẵn có trên Palette được biểu diễn ở Hình 9.

Hình 9. Các thuộc tính C2A
Danh mục thực đơn Portlet trên Palette đã mở rộng

Hiện nay, kỹ thuật C2A chỉ sẵn có trên IBM Portlet API. IBM WebSphere Portal có một hướng tiếp cận gắn thẻ ngữ nghĩa mà sẽ tận dụng khả năng của C2A trên phía máy khách. Khả năng này là sẵn có cho cả các chuẩn portlet JSR và IBM. Mục tiêu của đặc tả chức năng này là những thay đổi và những đặc trưng mới mà sẽ được thêm vào bộ tạo Rational Application Developer Portlet để hỗ trợ hướng tiếp cận C2A gắn thẻ Ngữ nghĩa. Đặc trưng C2A mới này sẽ chỉ sẵn có khi máy chủ đích là WebSphere Portal 6.1.

Hỗ trợ gắn thẻ Person (Người dùng)

PersonTag (từ thực đơn bật lên Person) đã được thi hành một cách sáng tạo như là một thẻ JSP phía máy chủ. Để hỗ trợ các máy khách AJAX (CPP, v.v..), thẻ Person cần thiết phải có một JavaScript API mà có thể được gọi ở máy khách. Điều này là bởi vì thẻ người dùng chính quy là một thành phần phía máy chủ mà hiện thời không thể được gọi từ mã JS.

Rational Application Developer 7.5 cung cấp hỗ trợ cho việc gắn thẻ Person mà về cơ bản nó giữ chức năng tương tự nhưng thực hiện công việc qua JavaScript trong trình duyệt.

Bảng Portlet có một mục mới được gọi là Thực đơn Person, như được biểu diễn trong Hình 10. Kép cái này lên trên Portlet JSP để khởi chạy một hộp thoại Person.

Hình 10. Thêm một sự mở rộng thực đơn Person trong bảng Portlet
Liên kết, thực đơn, sự mở rộng thực đơn Person dưới Portlet

Bạn có thể chỉ ra các thuộc tính của thực đơn người dùng trong hộp thoại Insert Person Menu, như được biểu diễn ở Hình 11.

Hình 11. Nhập tên và địa chỉ e-mail
Các thuộc tính Card

Tiếp theo bạn có thể thêm một mở rộng cho thực đơn Person bằng việc kéo và thả Person Menu Extension từ bảng và chỉ rõ các chi tiết như biểu diễn ở Hình 12.

Hình 12. Chỉ rõ Action Details, ShowIf, và Action
các trường cho JavaScript

Sự kết hợp trang tĩnh

Rational Application Developer V7.5 bổ sung những hỗ trợ cho sự tích hợp trang tĩnh dành cho WebSphere Portal V6.1. Sự tích hợp trang tĩnh là một đặc tính mà cho phép các bố trí HTML tĩnh cho các trang cổng thông tin. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các trang HTML thông thường như những trang cổng thông tin tĩnh. Điều này cho phép những nhà thiết kế Web soạn thảo những trang cổng thông tin sử dụng những công cụ thao tác trên máy chủ Web chuẩn chẳng hạn như DreamWeaver. Những trang tĩnh này có thể chứa các tham chiếu đến các chuẩn portlet.

Máy chủ AJAX proxy

Những ứng dụng Web dựa trên AJAX đôi khi được yêu cầu để thực thi các yêu cầu AJAX tới các máy chủ không giống máy chủ mà đã sản xuất nội dung HTML. Bằng mặc định, các yêu cầu chỉ được phép tới máy chủ mà đã sản xuất tài liệu hiện tại. Với những ứng dụng chuẩn portlet dựa trên AJAX, chuẩn portlet được sản xuất bởi máy chủ WebSphere Portal. Tuy nhiên, ứng dụng AJAX cố nạp nguyên liệu từ máy chủ bên ngoài nào đó. Rational Application Developer 7.5 cung cấp công cụ hỗ trợ cho các máy chủ AJAX proxy.

Trong Rational Application Developer V7.5, bạn có thể kích hoạt máy chủ AJAX proxy khi bạn tạo một dự án portlet sử dụng thủ thuật Project Facet, như trình bày trong Hình 13.

Hình 13. Chọn các khía cạnh nên được kích hoạt cho dự án này
Danh sách bên trái, các thẻ Details và Runtimes bên phải

Trong AJAX Proxy Configuration Editor, bạn chỉ ra đường dẫn mà ánh xạ đến một URL trên một miền từ xa, như trình bày ở Hình 14.

Hình 14. Danh sách các quy tắc của máy chủ proxy
Thẻ Design trên bộ soạn thảo

Kích chuột để phóng to

Hỗ trợ URL thân thiện

Một trong những đặc tính mới đã thêm vào Rational Application Developer 7.5 là URL thân thiện dành cho WebSphere Portal 6.1, nó đưa ra trang cổng thông tin đã chọn bằng nghĩa của từ định danh mà người dùng có thể hiểu được trong các URL WebSphere Portal. Điều này cho phép bạn sửa đổi bằng tay các URL WebSphere Portal (được hiển thị trên thanh địa chỉ của trình duyệt). Lần lượt, điều này cho phép bạn điều hướng trang cổng thông tin khác và nhập một URL cổng thông tin đầy đủ vào thanh địa chỉ của trình duyệt. Cách này, bạn có thể điều hướng một trang riêng mà không nhập nhiều trạng thái điều hướng bất kỳ.

Nâng cao sự hỗ trợ chủ đề cổng thông tin

Chủ đề của Web 2.0 có các chế độ hoàn trả CSA (sự kết hợp phía máy khách- client-side aggregation) và SSA (sự kết hợp phía máy chủ - server-side aggregation). CSA tương tác hơn và phản hồi nhanh hơn, với một giao diện người dùng trực tiếp cho nhiều hành động mà có thể không có lỗi vòng lặp máy chủ. Nó cũng tránh sự rung hình trang. Nó trả lại XML thu được từ máy chủ trên phía trình duyệt.

Những chức năng tiếp theo trong một dự án cổng thông tin tiếp tục được bổ sung và được cải tiến để hỗ trợ chủ đề WebSphere Portal V6.1:

 • Sự bố trí trang khởi tạo của một sự án cổng thông tin
 • Thẻ Parameter (Tham số) trên khung nhìn Page Properties (Các thuộc tính của trang) của một dự án cổng thông tin
 • Khả năng để soạn thảo mã của một chủ đề trong chế độ CSA của nó
Hình 15. Khung nhìn Portal Configuration (Cấu hình Cổng thông tin)
trường dữ liệu với văn bản chỉ rõ chuẩn portlet Place ở đây

Hình 16 đưa ra thẻ Parameters bên trong khung nhìn các thuộc tính cho một cấu hình cổng thông tin. Ở khung nhìn này, các tham số mới (cặp khóa và giá trị) có liên quan đến một trang cổng thông tin có thể được thêm vào.

Hình 16. Lựa chọn Parameters (các tham số) trên thẻ Properties của trang
Khung nhìn thẻ Properties

Hình 17 đưa ra lựa chọn trên thực đơn Portal Designer dành cho việc mở các tệp tin chủ đề CSA để soạn thảo trong một bộ soạn thảo XSL, và Hình 18 đưa ra tệp tin chủ đề thực sự được mở trong bộ soạn thảo XSL.

Hình 17. Lựa chọn Edit Theme XSL Files
Menu selections
Hình 18. Tệp tin xsl chủ đề CSA trên bộ soạn thảo XSL
Screen capture of XSL code

Tiếp theo là gì

Những bài viết tiếp theo trong loạt bài năm phần bao trùm sự hỗ trợ Rational Application Developer cho việc phát triển cổng thông tin Web 2.0, cho những đặc trưng trong IBM WebSphere Application Server V6.1, cho lập trình chuẩn portlet, và cho sự kết hợp trang tĩnh.

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=461913
ArticleTitle=Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Có gì mới trong Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5
publish-date=01152010