Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 16. Chuyển tiếp một sự cố từ SAP Service Desk đến Rational Team Concert
Chuyển tiếp Bàn dịch vụ SAP tới Bàn trợ giúp bên ngoài

Quay lại bài viết