Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Một cách tiếp cận thống nhất để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Quay lại bài viết

Hình 7. Dò vết trường hợp thử nghiệm
Trường hợp thử nghiệm cho việc truy tìm nguồn gốc yêu cầu

Quay lại bài viết