Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager

Cách tiếp cận thống nhất trong quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP

Các doanh nghiệp làm việc trong các môi trường SAP, cần thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng, sẽ được hưởng lợi từ một nền tảng ALM mở, có thể mở rộng, dựa trên các tiêu chuẩn ngành. Với các công cụ có thể điều chỉnh quy mô các quy trình hiện có, làm giảm chi phí và sử dụng một cách tiếp cận dựa trên chất lượng, bạn sẽ đáp ứng hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của mình. Hãy tìm hiểu xem làm thế nào và tại sao việc tích hợp SAP Solution Manager (Trình quản lý giải pháp của SAP) với các ứng dụng Rational ALM lại tối ưu hóa việc triển khai các dự án SAP và không-SAP.

Bernd Eberhardt, Giám đốc sản phẩm, IBM

Ảnh của Bernd EberhardtBernd Eberhardt làm cho Trung tâm Năng lực Quốc tế (ISICC) SAP của IBM tại Walldorf, Đức. Bernd là giám đốc sản phẩm Rational SAP Alliance của IBM. Trong suốt sự nghiệp kéo dài 13-năm của mình với phần mềm Rational của IBM, ông đã làm việc trên nhiều vị trí khác nhau về các dịch vụ bán hàng và tư vấn, với việc tập trung nhiều vào các giải pháp quản lý chất lượng Rational.04 03 2013

Bài này giải thích làm thế nào bạn có thể tích hợp Solution Manager của SAP với các ứng dụng ALM (Quản lý vòng đời ứng dụng) của IBM® Rational®:

 • Rational® Quality Manager 3.0.1 (Trình quản lý chất lượng Rational) 3.0.1 và mới hơn.
 • Rational® Requirements Composer 3.0.1 (Trình soạn các yêu cầu Rational) 3.0.1 và mới hơn.
 • Rational Team Concert™ 3.0.1 (Phối hợp nhóm Rational) 3.0.1 và mới hơn.
 • Phiên bản 7.1.1 của Rational® RequisitePro®và mới hơn.
 • Phiên bản 7.1.1 hoặc 8.0 của Rational® ClearQuest® và mới hơn.

Lưu ý:
Để tích hợp được, cần có phiên bản SAP Solution Manager 7.1 SP 2.

Một nền tảng ALM tích hợp với các dự án SAP và không-SAP cung cấp một cách tiếp cận toàn diện và tự động để quản lý các yêu cầu, quản lý chất lượng và quản lý thay đổi. Nó giúp các khách hàng có khó khăn trong việc quản lý thay đổi trong môi trường SAP bằng cách giải quyết cả tốc độ mà doanh nghiệp đòi hỏi lẫn nhu cầu cắt giảm chi phí CNTT. Các khách hàng như vậy đòi hỏi một nền tảng ALM mở, có thể mở rộng, dựa trên các tiêu chuẩn ngành.

Rational Connector cho SAP Solution Manager giúp các khách hàng thay đổi nhanh chóng và hiệu quả với phần mềm, các quy trình và các dịch vụ Rational có hiệu quả kinh tế với SAP. Rational Connector này cung cấp nhiều lợi ích:

 • Tăng thêm chất lượng và tốc độ của các quy trình nghiệp vụ đã triển khai cho các môi trường SAP, dù có giảm bớt ngân sách và các tài nguyên khác.
 • Một cách tiếp cận toàn diện để quản lý vòng đời của các ứng dụng nội bộ và các ứng dụng đã mua.
 • Tất cả các quy trình nghiệp vụ đều được triển khai và thử nghiệm.
 • Một khả năng để quản lý và thử nghiệm các dự án SAP và không-SAP theo một cách thống nhất.

Quản lý chất lượng với các giải pháp lấy SAP làm trung tâm

Quy trình quản lý chất lượng với các giải pháp SAP thực hiện nhiều hướng dẫn thực hành tốt nhất từ các quy trình truyền thống hay nhanh nhẹn. Tuy nhiên, bạn sẽ gặp phải một vài thuật ngữ đặc trưng-SAP trong bài này, do đó để biết SAP định nghĩa chúng như thế nào thật có ích :

 • Một SAP Business Blueprint (Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết của SAP) tạo tài liệu các yêu cầu về quy trình nghiệp vụ của một công ty và cung cấp một chiến lược chung về ánh xạ các quy trình nghiệp vụ của bạn tới một hoặc nhiều hệ thống SAP như thế nào. Nó đưa ra các chi tiết về quy mô của các kịch bản nghiệp vụ, các quy trình nghiệp vụ, các bước tiến trình và các yêu cầu về việc thực hiện giải pháp SAP. (Xem phần Tài nguyên để biết nơi tìm thêm thông tin).
 • Một solution (giải pháp) đề cập đến một sản phẩm giải quyết một vấn đề nghiệp vụ cụ thể. Các sản phẩm thực hiện các quy trình nghiệp vụ đặc trưng-ngành. SAP đưa ra một bộ sản phẩm cho mỗi ngành quan trọng.

Sơ đồ trong Hình 1 cho thấy một tổng quan cấp cao về một quy trình quản lý chất lượng điển hình trong một dự án lấy SAP làm trung tâm. Có hai sự kiện khác nhau có thể kích hoạt quy trình này: một dự án thực hiện giải pháp SAP mới hoặc một bản cập nhật cho một giải pháp SAP hiện tại. Ví dụ, một bản cập nhật hệ thống có thể bao gồm:

 • Phát triển tuỳ chỉnh để hỗ trợ các quy trình đặc trưng-khách hàng.
 • Hỗ trợ các sản phẩm đóng gói mới.
 • Các nâng cấp hệ thống.
Hình 1. Quy trình quản lý chất lượng
Các bước quy trình QM chính trong một dự án SAP

Luồng quy trình và kiến trúc tích hợp

Việc tích hợp nền tảng dựa trên một đầu nối, do SAP và IBM cùng phát triển chung. Rational Connector cho SAP Solution Manager liên kết một dự án Solution Manager và một dự án Rational ALM và cung cấp các điểm tích hợp theo ba mức:

 • Quản lý các yêu cầu.
 • Quản lý chất lượng.
 • Quản lý thay đổi và lỗi.
Hình 2. Tổng quan Rational Connector cho SAP Solution Manager
Biểu đồ về cách kết nối Rational và SAP ALM

Trong một kịch bản SAP Solution Manager - Rational ALM tích hợp, ba mức tích hợp trên cung cấp một sự trao đổi dữ liệu tự động cho việc chuyển tải một Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết để tạo ra các yêu cầu, các kế hoạch thử nghiệm và các kết quả thử nghiệm của các trường hợp thử nghiệm có liên quan từ Rational Quality Manager tự động quay lại Solution Manager. Việc này hỗ trợ phân tích phạm vi thử nghiệm và quy trình thử nghiệm toàn diện về thông tin lỗi và sự cố cho truyền thông và dò vết các lỗi qua toàn bộ vòng đời.

Hình 3. Quy trình SAP - Rational tích hợp
Các điểm tích hợp quy trình giữa SAP, Rational

Chuyển tải một Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết

Một Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết trong SAP Solution Manager giúp thiết lập một hệ thống phân cấp quy trình nghiệp vụ và xác định các yêu cầu nghiệp vụ của một giải pháp. Cũng có thể mở rộng nội dung của quy trình nghiệp vụ để duy trì nội dung quan trọng với các hệ thống, các giao diện, các nhà cung cấp phần mềm, các mã giao dịch, các tài liệu đào tạo và tài liệu hướng dẫn quy trình. Có thể mở rộng kế hoạch nghiệp vụ chi tiết cho phần mềm quản lý các yêu cầu của IBM để bắt đầu quá trình quản lý chất lượng. Kết quả của việc mở rộng kế hoạch chi tiết là một hệ thống phân cấp các yêu cầu trong nền tảng Rational ALM, cung cấp các liên kết quay lại Solution Manager. Tùy thuộc vào cấu hình của Rational SAP Connector, việc mở rộng kế hoạch chi tiết tạo ra các kế hoạch thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm bổ sung. Các kế hoạch thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm sẽ tự động được liên kết với các yêu cầu mới tạo ra để bảo đảm truy vết vòng đời đầy đủ.

Có thể bắt đầu mở rộng kế hoạch chi tiết của Solution Manager từ bên trong giao dịch SOLAR01 hoặc SOLAR02 bằng cách chọn Configuration > Send Data to IBM Rational Project (Cấu hình > Gửi dữ liệu tới Dự án Rational của IBM) từ trình đơn.

Hình 4. Bắt đầu mở rộng kế hoạch chi tiết
Gửi thông tin về Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết tới Rational

Xem Hình 4 lớn hơn.

SAP Solution Manager cung cấp nhiều tùy chọn để chỉ rõ quy mô mở rộng kế hoạch chi tiết. Tùy thuộc vào các giá trị thiết lập, kế hoạch chi tiết được chuyển tải hoặc toàn bộ hoặc chỉ là các quy trình nghiệp vụ riêng.

Sau khi hoàn thành chuyển tải, bạn có thể xem lại các thông tin đã chuyển tải trong Rational Requirements Composer (Trình soạn các yêu cầu) và Quality Manager (Trình quản lý chất lượng). Connector duy trì cấu trúc cây của kế hoạch chi tiết và tạo ra các bộ sưu tập và các yêu cầu tương ứng trong dự án Requirements Composer. Các yêu cầu có thể có các liên kết quay lại Solution Manager. Trong ví dụ này, việc mở rộng kế hoạch chi tiết đã bao gồm tài liệu dự án và kết quả là, bây giờ các yêu cầu trong Requirements Composer đã cung cấp quyền truy cập dễ dàng tới tài liệu hướng dẫn thông qua một tài liệu siêu liên kết.

Hình 5. Xem lại việc mở rộng kế hoạch chi tiết trong Rational Requirements Composer
Hiển thị cho thấy các yêu cầu mới trong Rational Requirements Composer

Xem Hình 5 lớn hơn.


Quản lý thử nghiệm và thực hiện thử nghiệm

Các hoạt động chính trong việc quản lý thử nghiệm sẽ lập kế hoạch các bài thử nghiệm, định nghĩa các bài thử nghiệm, tạo tài liệu một cách chi tiết về các bài thử nghiệm sẽ được thực hiện như thế nào và thực hiện các bài thử nghiệm đã lập kế hoạch với một mốc thời gian hoặc phát hành cụ thể. Các tạo phẩm chính do các hoạt động đó tạo ra là các kế hoạch thử nghiệm, các trường hợp thử nghiệm, các kịch bản lệnh thử nghiệm và các kết quả thử nghiệm. Điều quan trọng là tất cả các tạo phẩm thực hiện truy vết đầy đủ quay lại các yêu cầu nghiệp vụ.

Tạo các kế hoạch thử nghiệm, các trường hợp thử nghiệm, các kịch bản thử nghiệm

Trong ví dụ này, người ta đã cấu hình connector để tạo ra một kế hoạch thử nghiệm cho dự án thực hiện tổng thể và các trường hợp thử nghiệm riêng cho từng yêu cầu. Tất cả các yêu cầu, các kế hoạch thử nghiệm và các trường hợp thử nghiệm đều được liên kết với các tính năng dò vết của Rational Quality Manager. Đầu nối này cũng duy trì hệ thống phân cấp của Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết bằng cách sử dụng tính năng Category (thể loại) trong Quality Manager. Bạn có thể sử dụng khung nhìn Filter by Category (Bộ lọc theo thể loại) để dễ dàng chuyển hướng các trường hợp thử nghiệm dựa trên hệ thống phân cấp.

Hình 6. Xem lại hệ thống phân cấp trường hợp thử nghiệm trong Rational Quality Manager
Truy tìm nguồn gốc các yêu cầu trong các kế hoạch thử nghiệm

Xem Hình 6 lớn hơn.

Các trường hợp thử nghiệm được tạo tự động chứa thông tin về Test Component (Thành phần thử nghiệm) và Test Object (Đối tượng thử nghiệm) có liên quan trong Solution Manager. Các trường hợp thử nghiệm cũng được liên kết tới các yêu cầu trong Requirements Composer, đã được tạo ra trong lúc mở rộng kế hoạch chi tiết. Điều này bảo đảm cho tài liệu hướng dẫn đầy đủ và nhất quán và việc truy vết vòng đời đầy đủ giữa Solution Manager và dự án Rational ALM.

Hình 7. Truy vết trường hợp thử nghiệm
Trường hợp thử nghiệm cho việc truy tìm nguồn gốc yêu cầu

Xem Hình 7 lớn hơn.

Bước tiếp theo là liên kết một kịch bản lệnh thử nghiệm với từng trường hợp thử nghiệm. Rational Quality Manager cho phép có nhiều lựa chọn vào lúc này. Các kịch bản lệnh thử nghiệm trong từng trường hợp thử nghiệm có thể là:

 • Thủ công hoặc tự động hóa.
 • Được dùng lại qua nhiều trường hợp thử nghiệm.
 • Một loạt các công cụ tự động hóa thử nghiệm có hỗ trợ thực hiện, gồm:
  • Rational® Functional Tester
  • Rational® Performance Tester
  • Rational® AppScan®
  • Chứng nhận Worksoft

Bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ về các tùy chọn tự động hóa thử nghiệm trong danh sách Các công cụ tự động hóa thử nghiệm của Rational Quality Manager trên Jazz.net và trên trang web các plugin của đối tác Rational. Xem phần Tài nguyên để biết các liên kết.

Trong ví dụ được hiển thị trong Hình 8, chúng tôi gán một kịch bản lệnh thử nghiệm thủ công mới cho một trường hợp thử nghiệm khác, do connector tạo ra, đó là trường hợp thử nghiệm Create Sales Order (Tạo Đơn đặt hàng của người mua).

Hình 8. Thêm một kịch bản lệnh thử nghiệm thủ công cho một trường hợp thử nghiệm của SAP
Kịch bản lệnh thử nghiệm mới: Tên, Mô tả, Kiểu, Chủ sở hữu

Xem Hình 8 lớn hơn.

Chạy thử nghiệm và chuyển tải kết quả thử nghiệm

Rational Quality Manager cung cấp nhiều tùy chọn để lập kế hoạch thực hiện thử nghiệm. Các trường hợp thử nghiệm có thể chạy riêng lẻ hoặc được nhóm lại trong các bộ thử nghiệm. Các bộ thử nghiệm đơn giản hóa quá trình thực hiện thử nghiệm và làm giảm các lỗi chẳng hạn như thứ tự thực hiện thử nghiệm sai. Trong ví dụ này, chúng tôi đã tạo ra một bộ thử nghiệm đơn giản có chứa trường hợp thử nghiệm Process Chain Maintenance (Xử lý bảo trì chuỗi) và chúng tôi sử dụng tùy chọn Run Test Suite (Chạy bộ thử nghiệm) trong Rational Quality Manager để bắt đầu thực hiện các bước thử nghiệm. Trước khi bắt đầu, Rational Quality Manager cho phép bạn chọn một kế hoạch thử nghiệm, một vòng lặp hoặc một môi trường thử nghiệm. Thông tin này sẽ được gắn vào kết quả thử nghiệm và có ích để tạo báo cáo tiến trình thử nghiệm qua các kế hoạch thử nghiệm và các vòng lặp.

Hình 9. Bắt đầu thực hiện thử nghiệm trong Rational Quality Manager
Cửa sổ hội thoại chạy Bộ thử nghiệm

Xem Hình 9 lớn hơn.

Việc thực hiện thử nghiệm trong Rational Quality Manager dẫn đến một Bản ghi thực hiện thử nghiệm (TER - Test Execution Record). TER chứa tất cả các thông tin có liên quan đến việc chạy thử nghiệm: trường hợp thử nghiệm, các kịch bản lệnh thử nghiệm, môi trường thử nghiệm và quan trọng nhất là các kết quả thử nghiệm theo từng bước.

Hình 10. Giao diện điều khiển Test Execution trong Rational Quality Manager
Khung nhìn các kết quả thử nghiệm trong Rational Quality Manager

Xem Hình 10 lớn hơn.

Việc chuyển tải các kết quả thử nghiệm mới từ Rational Quality Manager đến Solution Manager có thể hoặc chạy tự động trong một công việc nền đã dự kiến hoặc chạy thủ công thông qua giao diện người dùng của Connector. Trong cả hai trường hợp, các kết quả thử nghiệm được chuyển tải lại Solution Manager và được liên kết với các yêu cầu của Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết.

Phân tích các kết quả thử nghiệm

Solution Manager cung cấp nhiều tùy chọn để phân tích, báo cáo và viết tài liệu dữ liệu và thông tin của SAP Solution Manager. Một phương pháp đơn giản để hiển thị các kết quả thử nghiệm của Rational Quality Manager trong SAP Solution Manager là tùy chọn Thử nghiệm với Trình quản lý chất lượng Rational của IBM, có thể truy cập bằng cách gọi trực tiếp transaction SOLAR_EVAL. Hãy chọn các tùy chọn này để đạt tới vị trí chính xác: Project > Test > Test Results for Business Requirements Documents > Testing with IBM Rational Quality Manager (Dự án > Thử nghiệm > Các kết quả thử nghiệm đối với Các tài liệu yêu cầu nghiệp vụ > Thử nghiệm với IBM Rational Quality Manager).

Hình 11. Tùy chọn phân tích thử nghiệm trong SAP Solution Manager
Thử nghiệm với IBM Rational Quality Manager đã chọn

Trước khi bắt đầu phân tích, bạn có thể chỉ rõ các tham số và giới hạn phân tích theo một cấu trúc con của Kế hoạch nghiệp vụ chi tiết, một thành viên của nhóm hoặc các thuộc tính đối tượng khác. Kết quả phân tích hiển thị cấu trúc dự án xuống tới bước quy trình nghiệp vụ và hiển thị các kết quả thử nghiệm đã được chuyển tải từ Rational Quality Manager. Các kết quả thử nghiệm cũng chứa thông tin về các trường hợp thử nghiệm, bản ghi thực hiện thử nghiệm, trạng thái thử nghiệm (Đạt hoặc Không đạt) và Test Object bị ảnh hưởng.

Hình 12. Kết quả phân tích thử nghiệm trong SAP Solution Manager
Các kết quả thử nghiệm được cập nhật trong Solution Manager

Xem Hình 12 lớn hơn.


Chuyển tải các sự cố

Trong một kịch bản Solution Manager - Rational ALM tích hợp, hai hệ thống quản lý đều có các lỗi và đều thay đổi các yêu cầu hoặc các vấn đề và các sự cố. Rational Quality Manager tích hợp với Rational Team Concert làm một công cụ quản lý lỗi. Điều này cho phép các trình thử nghiệm nhanh chóng cảnh báo các lỗi vì việc chạy thử thất bại. Ngoài ra, SAP Solution Manager cung cấp thành phần Service Desk (Bàn dịch vụ) để quản lý các vấn đề và các sự cố. Bạn có thể sử dụng Rational SAP Connector để liên kết hệ thống quản lý thay đổi Rational và thành phần SAP Service Desk với nhau. Kết quả là một hệ thống quản lý thay đổi tích hợp cho phép trao đổi thông tin hai chiều bằng cách tạo ra các sự cố trong Solution Manager từ các lỗi trong Rational Team Concert và ngược lại.

Dạng lỗi trong Rational Team Concert sẽ kích hoạt để tạo ra một sự cố trong Solution Manager. Phần các liên kết của dạng lỗi đưa ra một tùy chọn trình đơn để thêm vào một yêu cầu thay đổi có liên quan. Tùy chọn này sẽ mở ra một cửa sổ hộp thoại để bạn có thể sử dụng để chọn một vị trí bên ngoài của một một yêu cầu thay đổi có liên quan. Trong ví dụ này, người ta liên kết dự án này với một dự án SAP Solution Manager Service Desk và cửa sổ hộp thoại New Service Desk Incident sẽ mở ra. Hình dạng của New Service Desk Incident được tạo ra thông qua đầu nối và nó cung cấp các giá trị và dữ liệu trường trực tiếp từ SAP Service Desk. Tất cả các giá trị trường đều hợp lệ và cập nhật, vì chúng được gửi đến đầu nối lúc liên kết.

Hình 13. Tạo một sự cố mới từ một lỗi
Tạo sự cố Bàn dịch vụ mới

Xem Hình 13 lớn hơn.

Sau khi bạn đã gửi đi lỗi mới, lỗi đó được cập nhật bằng một liên kết đến sự cố tương ứng mới trong SAP Service Desk.

Hình 14. Liên kết một lỗi với một sự cố
Sự cố của Rational Team Concert liên kết tới SAP Service Desk

Xem Hình 14 lớn hơn.

Một cú nhấn chuột vào liên kết đó sẽ mở ra sự cố tương ứng trong SAP Service Desk với một liên kết đến lỗi trong Rational Team Concert. Bạn có thể sử dụng sự tích hợp của Team Concert và SAP Service Desk để liên kết bất kỳ tiêu chuẩn nào hoặc để liên kết một kiểu mục công việc Team Concert (Phối hợp nhóm) tùy chỉnh với một sự cố Service Desk.

Cũng có khả năng tạo một lỗi mới trong Rational Team Concert từ SAP Service Desk. Sau khi đã tạo ra một sự cố mới, bạn có thể sử dụng phần External Help Desk để chọn một dự án Team Concert và tạo ra một báo cáo lỗi mới trong dự án đã chọn.

Hình 15. Chọn một dự án Rational Team Concert từ SAP Service Desk
Chọn dự án Rational Team Concert

Xem Hình 15 lớn hơn.

Sau khi đã lưu sự cố, tùy chọn Forward to External Help Desk (Chuyển tiếp tới Bàn trợ giúp bên ngoài) bắt đầu có sẵn trong Service Desk. Một cú nhấn chuột vào tùy chọn này sẽ bắt đầu chuyển tải và gửi sự cố này tới Rational Team Concert.

Hình 16. Chuyển tiếp một sự cố từ SAP Service Desk đến Rational Team Concert
Chuyển tiếp Bàn dịch vụ SAP tới Bàn trợ giúp bên ngoài

Xem Hình 16 lớn hơn.

Khi việc chuyển tải đã xong, cột External Message ID (Mã định danh thông báo bên ngoài) bắt đầu được điền với ID công việc mới. ID là một siêu liên kết hoạt động đến mục công việc mới và một cú nhấn chuột sẽ đưa bạn vào Rational Team Concert để xem thêm các chi tiết.

Hình 17. Mở một mục công việc Rational Team Concert mới từ SAP Service Desk
Liên kết tới mục công việc RTC từ Bàn dịch vụ SAP

Xem Hình 17 lớn hơn.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

 • Tải về Rational SAP Connector (Đầu nối SAP của Rational) để có một bản dùng thử miễn phí. Bạn cũng sẽ tìm thấy các liên kết đến tài liệu hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác nhau ở đó.
 • Để có một danh sách các phần mềm và các phiên bản hỗ trợ cho việc tích hợp, hãy xem giới thiệu về trang Rational Connector for SAP Solution Manager trên Jazz.net.
 • Tải một phiên bản dùng thử miễn phí của phần mềm Rational.
 • Đánh giá các sản phẩm của IBM theo cách phù hợp với bạn nhất: Tải về một bản dùng thử sản phẩm, hãy dùng thử một sản phẩm trực tuyến, sử dụng một sản phẩm trong một môi trường đám mây hoặc dành một vài giờ trong SOA Sandbox để học cách thực hiện kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) một cách hiệu quả.

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=860271
ArticleTitle=Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager
publish-date=03042013