Những kịch bản ghi lại các bước kiểm thử ứng dụng máy khách Android trong bộ IBM Rational Performance Tester

Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, ngày càng nhiều những ứng dụng dựa trên nền tảng web cung cấp việc truy cập từ máy khách của thiết bị di động dù nó là một trình duyệt hay một ứng dụng gốc. Trong cả 2 trường hợp, những máy khách có thể sử dụng HTTP như một giao thức mạng mà theo lý thuyết chúng có thể kiểm chứng bằng việc sử dụng những công cụ kiểm tra lượng tải chính (main load-testing). Nhưng hầu hết những sản phẩm hiện tại có sẵn không được xây dựng chức năng để ghi lại việc kiểm tra ứng dụng máy khách trên thiết bị di động. Valerio Pengue giải thích việc sử dụng chương trình giả lập Android như thế nào để cài đặt một framework đơn giản ghi lại việc kiểm tra HTTP trên một ứng dụng Android bằng bộ IBM Rational Performance Tester (thử nghiệm hiệu năng Rational của IBM). Bài viết này dành cho những người dùng Rational Performance Tester từ mức trung bình đến nâng cao.

Valerio Pengue, Kỹ sư hiệu năng phầm mềm, IBM

Valerio Pengue đã có sáu năm kinh nghiệm làm kỹ sư hiệu năng sản phẩm. Ông có 3.5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm tra độ tin cậy của phần mềm xã hội trong phòng thí nghiệm IBM Software tại Dublin, Ireland.12 09 2013

Ngữ cảnh bài viết

Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, ngày càng nhiều ứng dụng xây dựng trên nền tảng web bắt đầu cung cấp sự truy cập từ thiết bị khách di động, dù nó là một trình duyệt hay một native application (ứng dụng chỉ chạy trên một nền tảng nhất định). Trong cả 2 trường hợp, những máy khách có thể sử dụng HTTP như một giao thức mạng. Theo lý thuyết, điều đó đưa chúng đến với thử nghiệm sử dụng những công cụ kiểm tra lượng tải chính. Trên một thiết bị cầm tay khác, hầu hết những sản phẩm hiện tại đều có sẵn gồm IBM Rational Performance Tester nhưng không xây dựng những chức năng để ghi lại việc kiểm tra cho một ứng dụng máy khách trên thiết bị di động.

Bài viết này giải thích cho bạn cách cài đặt một framework đơn giản như thế nào để ghi lại việc kiểm tra HTTP cho một ứng dụng Android trong bộ Rational Performance Tester bằng việc sử dụng một thiết bị giả lập Android.


Cài đặt thiết bị giả lập Android

Những nhà phát triển của Android.com cung cấp các hướng dẫn chi tiết cho việc cài đặt bộ phần mềm phát triển, hay còn gọi là SDK. Xem phần Tài nguyên để tìm đường dẫn của bài viết.

Cài đặt những phần cần thiết

Bạn sẽ cần cài đặt tổi thiểu những thành phần dưới đây:

 • Android SDK
 • Đòi hỏi nền tảng Android (được yêu cầu)
 • Những công cụ nền tảng SDK (cài đặt phiên bản mới nhất)

Bạn có thể muốn tải về và cài đặt plug-in của Eclipse, mặc dù chỉ dùng cho mục đích phát triển. Hơn nữa để đảm bảo rằng bạn có phiên bản cập nhật mới nhất của Java Development Kit (JDK) trên máy trạm. Nếu chỉ có môi trường thực thi Java (JRE-Java Runtime Environment) thì vẫn chưa đủ.

Tạo một thiết bị ảo

Sau khi bạn đã cài đặt những thành phần trên, bạn cần tạo một thiết bị ảo. Bạn có thể sử dụng wizard (trình hướng dẫn từng bước) trong trình quản lý thiết bị ảo Android (AVD Maganer – Android Virtual Device Manager) để thực hiện theo những bước dưới đây:

 1. Trong Android SDK, mở trình Terminal, điều hướng đến Tools và sau đó chạy lệnh thực thi: android
 2. Từ thẻ Virtual devices, chọn New.
Hình 1. Tạo một thiết bị ảo mới
Chọn New trong trình Android virtual device manager

Điền thông tin chi tiết cho AVD:

 1. Name: Tên của thiết bị ảo
  • Target: đòi hỏi nền tảng Android
  • SD Card: Bạn có thể không điền vào phần Size nếu bạn không cần thẻ SD cho việc thử nghiệm. Nếu không thì chỉ rõ kích thước yêu cầu.
  • Hardware: yêu cầu bộ nhớ tổi thiểu tốt nhất là 1GB cho thiết bị ảo. Thêm một Property mới (Device RAM Size), và đặt giá trị là 1024.
Hình 2. Thông tin chi tiết AVD
Các thiết lập chi tiết trong AVD

Cài đặt một native app

Các bước dưới đây được yêu cầu nếu bạn cần ghi lại việc thử nghiệm của Rational Performance Tester từ một native app của Android (bạn có thể bỏ qua các bước này nếu bạn chỉ sử dụng trình duyệt Android):

 1. Mở thiết bị ảo trước khi cài đặt native app. Bạn có thể mở trực tiếp từ AVD Manager hoặc thực thi dòng lệnh dưới thư mục Tools (thay dòng chữ in nghiêng bằng thông tin của bạn):
  emulator -avd tên_thiết_bị_ảo
 2. Cài đặt native app bằng việc thực thi dòng lệnh dưới thư mục Platform-tools:
  adb install tên ứng dụng gốc của bạn .apk
 3. Nếu bạn cần sử dụng những tập tin cho việc thử nghiệm (ví dụ nếu bạn muốn tải lên tập tin tới ứng dụng đích từ thiết bị di động của bạn), bạn sẽ đưa chúng vào thiết bị ảo. Thực thi dòng lệnh từ thư mục Platform-tools cùng với thiết bị ảo:
  push tên tập tin của bạn /sdcard/tên tập tin trên thiết bị

Ngoài ra, bạn có thể đưa tập tin vào trong thiết bị ảo bằng việc sử dụng plug-in của Eclipse.


Ghi lại thử nghiệm trong Rational Performance Tester

Sau khi ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị di động ảo, bạn cần thay đổi thiết lập proxy trên thiết bị giả lập để những yêu cầu HTTP được gửi bằng ứng dụng sẽ được đáp ứng thông qua việc nhúng bộ Rational Performance Tester HTTP ghi proxy.

Thay đổi thiết lập proxy cho việc ghi

Để thay đổi thiết lập proxy, trong thiết bị ảo của bạn, chọn Settings > Wireless & Networks > More > Mobile Networks > Access Point Names > TelKila (internet), và chỉnh sửa những thuộc tính sau đây:

 • Proxy: Địa chỉ IP trên máy của bạn. Sử dụng địa chỉ IP tuyệt đối. Không sử dụng 127.0.0.1, localhost hoặc hostname vì kết nối đến Rational Performance Tester proxy dường như không làm việc với những giá trị này.
 • Port: cổng bộ thử nghiệm hiệu năng proxy, mặc định là 1080.
 • Username: Để trống (không đặt)
 • Password: Để trống (không đặt)
 • Server: Nên để giống như proxy.

Để giá trị mặc định cho tất cả các thuộc tính khác.

Hình 3. Cài đặt proxy trên thiết bị ảo mobile
Thiết lập proxy cho thiết bị ảo

Nhấp vào để xem ảnh lớn

Hình 3. Cài đặt proxy trên thiết bị ảo mobile

Thiết lập proxy cho thiết bị ảo

Ghi lại và tạo ra kịch bản

Sau khi bạn đã cấu hình được thiết bị mobile, bạn có thể bắt đầu ghi lại Rational Performance Tester.

 1. Bắt đầu ghi lại và, dưới Test Nature, chọn HTTP Test.
Hình 4. Bắt đầu việc ghi Rational Performance Tester
Trình thuật sĩ ghi bước kiểm thử
 1. Chọn Unmanaged Appilication như ứng dụng khách
Hình 5. Chọn ứng dụng khách
Chọn cửa sổ ứng dụng khách
 1. Định nghĩa các thiết lập ghi proxy. Hãy để cổng proxy mặc định trừ khi bạn cần định nghĩa một giá trị cụ thể khác.
 2. Nhấn Finish.
Hình 6. Các thiết lập ghi proxy
Sử dụng các thiết lập tiêu chuẩn ghi lại proxy
 1. Khi việc ghi bắt đầu, bạn có thể khởi động ứng dụng di động của bạn và ghi lại kịch bản Rational Performance Tester

Nếu bạn thực hiện tất các các bước một cách chính xác, bạn sẽ thấy số KB số lượng người truy cập ngày càng tăng trong mục Recorder Control như bạn chạy các yêu cầu HTTP từ máy khách di động của bạn (theo dõi trong hình 7).

Mẹo:
Sẽ thật tốt nếu bạn thêm những bình luận cho mỗi tương tác với ứng dụng di động trong suốt quá trì ghi các bước kiểm thử để sau này có thể dễ dàng xác định các giao dịch.

Hình 7. Mục Recorder Control với lượng truy cập tính bằng KB
Thông báo hoàn thành và số KBytes đếm được
 1. Nếu bạn muốn hoàn thiện thủ công tất cả các giao dịch mà bạn muốn ghi lại từ máy khách di động của mình, bạn có thể dừng việc ghi lại bằng cách nhấp nút Stop trên thanh Recorder Control.

Quá trình kiểm tra sẽ sinh ra tự động và bạn có thể tùy chỉnh hay lặp lại nó.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=944951
ArticleTitle=Những kịch bản ghi lại các bước kiểm thử ứng dụng máy khách Android trong bộ IBM Rational Performance Tester
publish-date=09122013