Làm chủ Grails: Chứng thực và phân quyền

Đảm bảo an ninh cho các ứng dụng Grails của bạn

Grails cung cấp tất cả các khối xây dựng cơ bản bạn cần để lắp ghép thành một ứng dụng Web an toàn, các khối này được sắp xếp từ mức thẩm định quyền đơn giản thông qua cơ chế đăng nhập đến việc phân quyền dựa trên vai trò, và trong phần Làm chủ Grails, Scott Davis cung cấp cho bạn những bài học thực hành về đảm bảo an ninh cho ứng dụng Grails của bạn. Bạn cũng sẽ được học về các trình gắn vào (plug-in) sao cho bạn có thể mở rộng khả năng đảm bảo an ninh cho ứng dụng của bạn theo nhiều hướng mới.

Scott Davis , Tổng Biên tập, AboutGroovy.com

Scott Davis là một tác giả, diễn giả và nhà phát triển phần mềm được cộng đồng quốc tế thừa nhận, ông có những cuốn sách như Groovy Recipes: Greasing the Wheels of Java (Các cách thức Groovy: Bôi trơn các bộ máy hoạt động của Java), GIS for Web Developers: Adding Where to Your Application (GIS cho các nhà phát triển web: Thêm vào đâu trong ứng dụng của bạn), The Google Maps API (các bản đồ Google của API) và JBoss At Work (JBoss trong công việc)15 01 2010

Trong bài viết này, tôi tiếp tục việc xây dựng một "blog siêu nhỏ" có tên là Blogito. Tôi đã sử dụng lại các Users trong bài viết trước (" Rewiring Grails with custom URIs and codecs") bởi vì trường name là một phần của URI đầy đủ. Đã đến lúc thực thi hệ thống con User đầy đủ. Bạn sẽ học cách để tạo cơ chế đăng nhập, hạn chế hoạt động của người dùng dựa vào việc User có đăng nhập hay không, và thậm chí thêm vào một số quyền dựa trên vai trò của User.

Để bắt đầu, người sử dụng cần có một cách đăng nhập vào blog sao cho họ có thể bổ sung các entry mới.

Việc thẩm định quyền

Việc thẩm định quyền có lẽ là một ý tưởng tốt đối với các máy chủ blog hỗ trợ nhiều người dùng. Dĩ nhiên là bạn không muốn một người dùng có tên là John Doe lại tình cờ bổ sung các entry lên blog hệt như người dùng tên Jane Smith. Việc thiết lập cơ sở cho việc thẩm định quyền là trả lời câu hỏi: "Bạn là ai?". Ngay sau đó, bạn sẽ có thêm một chút quyền nữa, và nó trả lời cho câu hỏi: "Bạn được phép làm gì?"

Ví dụ 1 biểu diễn một tệp grails-app/domain/User.groovy mà bạn đã tạo ra vào lần trước:

Ví dụ 1. Lớp User
class User {
 static constraints = {
  login(unique:true)
  password(password:true)
  name()
 }
 
 static hasMany = [entries:Entry]
 
 String login
 String password
 String name
 
 String toString(){
  name
 }
}

Các trường loginpassword đã được đặt đúng vị trí. Tất cả những gì bạn cần là cung cấp một điều khiển (controller) và một mẫu biểu (form). Hãy tạo ra tệp grails-app/controllers/UserController.groovy và thêm vào đoạn mã, như trong ví dụ 2:

Ví dụ 2. Thêm xác thực quyền login, và logout cho điều khiển UserController
class UserController {
 def scaffold = User
 
 def login = {}
 
 def authenticate = {
  def user = User.findByLoginAndPassword(params.login, params.password)
  if(user){
   session.user = user
   flash.message = "Hello ${user.name}!"
   redirect(controller:"entry", action:"list")   
  }else{
   flash.message = "Sorry, ${params.login}. Please try again."
   redirect(action:"login")
  }
 }
 
 def logout = {
  flash.message = "Goodbye ${session.user.name}"
  session.user = null
  redirect(controller:"entry", action:"list")   
 } 
}

Một lệnh login rỗng đơn giản sẽ kết thúc ngay sau khi được gọi. Có nghĩa là việc viếng thăm trang http://localhost:9090/blogito/user/login bằng trình duyệt sẽ trả về tệp grails-app/views/user/login.gsp. (Bạn sẽ tạo ra tệp đó ngay lập tức.)

Việc kết thúc authenticate sử dụng một phương thức GORM thuận tiện — findByLoginAndPassword() — để tìm ra thông tin kiểu như: tìm User trong cơ sở dữ liệu, mà giá trị loginpassword khớp với giá trị được đưa vào trong các trường này ở trên mẫu biểu và làm cho chúng khả dụng thông qua ánh xạ băm params. Nếu User tồn tại, thêm nó vào một phiên làm việc (session). Ngược lại, quay lại mẫu biểu đăng nhập và cho User một cơ hội khác để cung cấp thông tin xác thực đúng. Lệnh đăng xuất logout đưa ra lời chào tạm biệt User, xóa thông tin về người sử dụng trong phiên làm việc và sau đó chuyển đến hành động list trong EntryController.

Đã đến lúc bạn tạo ra tệp login.gsp rồi. Bạn có thể gõ lại đoạn mã trong ví dụ 3 hoặc bạn có thể:

 1. grails generate-views User tại cửa sổ dòng lệnh (command line).
 2. Sao chép tệp create.gsp vào tệp login.gsp.
 3. Sửa đi một chút để có mã kết quả.
Ví dụ 3. login.gsp
<html>
 <head>
  <meta name="layout" content="main" />
  <title>Login</title>     
 </head>
 <body>
  <div class="body">
   <h1>Login</h1>
   <g:if test="${flash.message}">
    <div class="message">${flash.message}</div>
   </g:if>
   <g:form action="authenticate" method="post" >
    <div class="dialog">
     <table>
      <tbody>      
       <tr class="prop">
        <td class="name">
         <label for="login">Login:</label>
        </td>
        <td>
         <input type="text" id="login" name="login"/>
        </td>
       </tr> 
     
       <tr class="prop">
        <td class="name">
         <label for="password">Password:</label>
        </td>
        <td>
         <input type="password" id="password" name="password"/>
        </td>
       </tr> 
      </tbody>
     </table>
    </div>
    <div class="buttons">
     <span class="button">
      <input class="save" type="submit" value="Login" />
     </span>
    </div>
   </g:form>
  </div>
 </body>
</html>

Chú ý rằng action của mẫu biểu là authenticate, nó so khớp tên của bao đóng trong UserController.groovy. Các tên trong các thành phần nhập liệu — loginpassword — phù hợp với các tham số params.loginparams.password trong bao đóng authenticate.

grails run-app và thực hiện việc thẩm định quyền của bạn lặp lại vài lần. Thử đăng nhập với tên người dùng là jsmith và password là foo. (Nhớ rằng trong " Rewiring Grails with custom URIs and codecs (Mắc nối các Grail với các URI tùy chỉnh và các bộ mã hóa/giải mã)" bạn đã khởi tạo Blogito với một cặp người dùng trong grails-app/conf/BootStrap.groovy.) Việc đăng nhập của bạn bị lỗi, như trong hình 1:

Hình 1. Thông báo lỗi đăng nhập
Lỗi đăng nhập

Thử lại với tên đăng nhập jsmith và password là wordpass. Lần này việc đăng nhập đã thành công.

Nếu thông báo chào mừng không xuất hiện trong grails-app/views/entry/list.gsp — thì đơn giản là bạn hãy — sao chép khối <g:if test="${flash.message}"> từ tệp login.gsp và dán vào đầu tệp list.gsp. Đăng nhập lại với tên jsmith để kiểm chứng rằng thông báo xuất hiện giống như trong hình 2:

Hình 2. Một thông báo động xác thực việc đăng nhập thành công
Một thông báo động xác thực việc đăng nhập thành công

Đến đây bạn chắc chắn rằng quyền hạn của mình đã được thực thi, bạn nên tạo ra một thẻ TagLib sao cho việc đăng nhập và đăng xuất được dễ dàng.


Việc tạo ra một quyền hạn TagLib

Các trang web như Google và Amazon đưa ra một đoạn văn bản liên kết nho nhỏ trong phần đầu trang cho phép bạn đăng nhập và đăng xuất. Bạn cũng có thể làm được điều tương tự trong Grails với chỉ một ít dòng lệnh.

Để bắt đầu, gõ grails create-tag-lib Login trong cửa sổ dòng lệnh. Thêm vào đoạn mã trong ví dụ 4 vào tệp grails-app/taglib/LoginTagLib.groovy vừa được tạo ra:

Ví dụ 4. LoginTagLib.groovy
class LoginTagLib {
 def loginControl = {
  if(session.user){
   out < "Hello ${session.user.name} "
   out < "[${link(action:"logout", controller:"user"){"Logout"}}]"
  } else {
   out < "[${link(action:"login", controller:"user"){"Login"}}]"   
  }
 }
}

Bây giờ, thêm một thẻ mới <g:loginControl> vào grails-app/views/layouts/_header.gsp, như trong ví dụ 5:

Ví dụ 5. Thêm thẻ <loginControl> vào đầu trang
<div id="header">
 <p><g:link class="header-main" controller="entry">Blogito</g:link></p>
 <p class="header-sub">A tiny little blog</p>
 
 <div id="loginHeader">
  <g:loginControl />
 </div>
</div>

Để hoàn thành, thêm một số định dạng CSS cho loginHeader <div> vào file web-app/css/main.css, như trong ví dụ 6:

Ví dụ 6. Định dạng CSS cho loginHeader <div>
#loginHeader {
 float: right;
 color: #fff;
}

Khi bạn khởi động lại Grails và đăng nhập với tên jsmith, màn hình hiển thị như trong hình 3:

Hình 3. Đăng nhập TagLib trong hành động
Đăng nhập TagLib trong hành động

Cơ bản về việc phân quyền

Đến đây, Blogito đã biết bạn là ai. Bước tiếp là việc giới hạn những thứ mà bạn có thể làm. Ví dụ: mọi người đều có thể đọc Entry, nhưng chỉ người đăng nhập mới có quyền tạo mới, sửa đổi và xóa một Entry. Để hoàn thành việc này, Grails đề xuất một phương thức chặn trước beforeInterceptor, cung cấp cho bạn một phương tiện hoàn hảo để thực hiện các hoạt động phân quyền trước khi bao đóng đích được gọi.

Thêm đoạn mã như trong ví dụ 7 vào điều khiển EntryController:

Ví dụ 7. Thêm sự phân quyền vào điều khiển EntryController
class EntryController {

 def beforeInterceptor = [action:this.&auth, except:["index", "list", "show"]]

 def auth() {
  if(!session.user) {
   redirect(controller:"user", action:"login")
   return false
  }
 }

 def list = {
  //snip...
 }
}

Một sự khác biệt nho nhỏ nhưng quan trọng giữa authlist là: list là một bao đóng, trong khi đó auth là một phương thức riêng. (Các bao đóng sử dụng dấu bằng trong phần định nghĩa, còn phương thức thì sử dụng dấu ngoặc đơn.) Các bao đóng đối với người dùng giống như một URI, trong khi các phương thức thì không thể truy cập đến từ trình duyệt.

Phương thức auth kiểm tra xem một User có trong phiên làm việc không. Nếu không có, màn hình đăng nhập được trả về và thông báo lỗi, khóa việc gọi bao đóng gốc.

Phương thức auth được gọi trước khi mỗi bao đóng được gọi bởi beforeInterceptor. Hành động sử dụng ký hiệu Groovy để chỉ đến phương thức auth của lớp this sử dụng ký tự (&). Danh sách except chứa các bao đóng nên được bỏ qua khi gọi auth. Bạn có thể thay thế except bởi only nếu bạn chỉ muốn ngăn chặn việc gọi một số ít bao đóng. (Để biết thêm thông tin về beforeInterceptor, xem Tài nguyên.)

Khởi động lại Grails và kiểm tra beforeInterceptor. Thử vào trang http://localhost:9090/blogito/entry/create mà không đăng nhập. Bạn sẽ bị chuyển đến trang đăng nhập. Hãy đăng nhập vào trang với tên jsmith và thử lại. Lần này bạn có thể tạo thành công một Entry mới.


Sự phân quyền mịn

Sự phân quyền thô được đề xuất bởi beforeInterceptor mới chỉ là một sự khởi đầu cho việc phân quyền, nhưng bạn cũng có thể thêm các móc nối (hooks) phân quyền cho riêng các bao đóng. Ví dụ, như những gì thể hiện ở đây, bất cứ User — người nào đã đăng nhập chứ không riêng gì tác giả — đều có thể sửa đổi Entry. Bạn có thể đóng lỗ hổng an ninh đó bằng cách thêm bốn dòng lệnh sau vào vị trí thích hợp trong bao đóng edit trong tệp EntryController.groovy, như trong ví dụ 8:

Ví dụ 8. Thêm quyền cho bao đóng edit
def edit = {
  def entryInstance = Entry.get( params.id )
  
  //limit editing to the original author
  if( !(session.user.login == entryInstance.author.login) ){
   flash.message = "Sorry, you can only edit your own entries."
   redirect(action:list)
  }

  if(!entryInstance) {
    flash.message = "Entry not found with id ${params.id}"
    redirect(action:list)
  }
  else {
    return [ entryInstance : entryInstance ]
  }
}

Bạn có thể (và nên) khóa các bao đóng deleteupdate bằng cách dùng bốn dòng lệnh nói trên. Nếu bạn không bằng lòng với việc sao chép các dòng lệnh trên và dán nó vào nhiều nơi khác nhau (việc này là không nên), bạn có thể tạo ra một phương thức đơn giản và gọi phương thức này trong ba bao đóng. Nếu bạn thấy rằng bạn đang sử dụng cùng phương thức beforeInterceptor và các phương thức riêng thông qua nhiều điều khiển (controllers), bạn có thể đẩy cách xử lý thường gặp vào trong một điều khiển chủ đơn và có thêm các điều khiển khác mở rộng nó khi cần bằng cách sử dụng các lớp Java.

Bạn có thể thêm một thứ nữa vào hạ tầng cơ sở thẩm định quyền để làm cho nó mạnh hơn: các vai trò.


Việc thêm các vai trò

Việc gán một vai trò cho các Users là một cách thuận lợi để nhóm người dùng thành từng nhóm. Bạn có thể gán quyền cho cả nhóm thay vì cho từng người sử dụng. Ví dụ: ngay bây giờ bất cứ ai cũng có thể tạo ra một User mới. Chỉ việc kiểm tra những người đăng nhập không đảm bảo an toàn. Tôi thích giới hạn khả năng của người dùng bằng cách giao quyền quản lý các tài khoản User cho một người quản trị.

Ví dụ 9 về việc thêm trường vai trò (role) cho User, cũng như ràng buộc về việc giới hạn các giá trị cho author hoặc admin:

Ví dụ 9. Việc thêm một trường vai trò cho User
class User {
 static constraints = {
  login(unique:true)
  password(password:true)
  name()
  role(inList:["author", "admin"])
 }
 
 static hasMany = [entries:Entry]
 
 String login
 String password
 String name
 String role = "author"
 
 String toString(){
  name
 }
}

Chú ý rằng giá trị role mặc định được gán bằng author. Các ràng buộc inList có trong một hộp kết hợp (combo box) với chỉ hai lựa chọn đúng. Hình 4 cho thấy điều đó khi hoạt động:

Hình 4. Giới hạn các vai trò cho người dùng mới, là author hoặc là admin
Giới hạn các vai trò cho người dùng mới, là author hoặc là admin

Tạo ra một admin User trong tệp grails-app/conf/BootStrap.groovy, như trong ví dụ 10. Đừng quên thêm author role vào hai Users đang tồn tại.

Ví dụ 10. Thêm một admin User
import grails.util.GrailsUtil

class BootStrap {
 def init = { servletContext ->
  switch(GrailsUtil.environment){
   case "development":
    def admin = new User(login:"admin", 
               password:"password", 
               name:"Administrator", 
               role:"admin")
    admin.save()
   
    def jdoe = new User(login:"jdoe", 
              password:"password", 
              name:"John Doe", 
              role:"author")
    //snip...
    
    def jsmith = new User(login:"jsmith", 
              password:"wordpass", 
              name:"Jane Smith", 
              role:"author")
    //snip...
    
   break

   case "production":
   break
  }

 }
 def destroy = {
 }
}

Và cuối cùng, thêm đoạn mã trong ví dụ 11 để giới hạn tất cả các User không được hoạt động như những người có vai trò admin:

Ví dụ 11. Giới hạn việc quản lý tài khoản User đối với vai trò admin
class UserController {
 
 def beforeInterceptor = [action:this.&auth, 
              except:["login", "authenticate", "logout"]]

 def auth() {
  if( !(session?.user?.role == "admin") ){
   flash.message = "You must be an administrator to perform that task."
   redirect(action:"login")
   return false
  }
 }
 
 //snip...
}

Để kiểm tra được việc phân quyền dựa trên vai trò, đăng nhập vào blog với tên jsmith và sau đó thử vào trang http://localhost:9090/blogito/user/create. Bạn sẽ bị chuyển sang màn hình đăng nhập như trong hình 5:

Hình 5. Việc chặn truy cập với tài khoản không có quyền người quản trị
Việc chặn truy cập với tài khoản không có quyền người quản trị

Bây giờ hãy đăng nhập như một admin. Bạn có thể truy xuất đến tất cả các bao đóng.


Chuyển blog lên mức tiếp theo bằng việc sử dụng trình gắn vào (plug-ins)

Các hệ thống xác thực và phân quyên "siêu nhỏ" cho ứng dụng blog "siêu nhỏ" này hiện đã có. Bạn có thể mở rộng nó dễ dàng theo các hướng mới. Có lẽ bạn sẽ thích Users có khả năng quản lý các tài khoản của họ nhưng không thể tác động vào tài khoản của người khác. Có thể các admins nên được quyền sửa đổi tất các Entries chứ không phải chỉ các entry của riêng họ. Trong mỗi trường hợp bạn không có nhiều hơn hai cách bố trí các dòng lệnh để thêm chức năng mới.

Một lỗi đơn giản thường gặp là thiếu khả năng đáp ứng yêu cầu. Blogito mới có ít hơn 200 dòng lệnh — đó là tính cả các lệnh kiểm tra tích hợp và kiểm tra đơn vị. Gõ grails stats tại cửa sổ dòng lệnh để xác nhận điều này. Kết quả được hiển thị trong ví dụ 12. Nhưng việc thiếu sự phức tạp của Blogito không có nghĩa là blog này không sẵn sàng cho giờ cao điểm.

Ví dụ 12. Kích thước của những ứng dụng "siêu nhỏ"
$ grails stats

	+----------------------+-------+-------+
	| Name         | Files | LOC |
	+----------------------+-------+-------+
	| Controllers     |   2 |  95 | 
	| Domain Classes    |   2 |  32 | 
	| Tag Libraries    |   2 |  21 | 
	| Unit Tests      |   5 |  20 | 
	| Integration Tests  |   1 |  10 | 
	+----------------------+-------+-------+
	| Totals        |  12 |  178 | 
	+----------------------+-------+-------+

Ngay từ bài viết đầu tiên trong loạt bài viết này, mục đích của tôi là chỉ cho bạn thấy sức mạnh vốn có của lõi Grails và biểu diễn ngắn gọn của ngôn ngữ Groovy. Chẳng hạn, khi bạn hiểu được mã lệnh trong Grails, thật dễ dàng để băm mật khẩu được lưu trong cơ sở dữ liệu thay vì hiển thị nguyên dòng chữ. (Để biết thêm thông tin về HashCodec, xem Tài nguyên.) Tạo ra grails-app/utils/HashCodec.groovy và thêm đoạn mã vào như trong ví dụ 13:

Ví dụ 13. Việc tạo ra một HashCodec đơn giản
import java.security.MessageDigest
import sun.misc.BASE64Encoder
import sun.misc.CharacterEncoder

class HashCodec {
 static encode = { str -> 
  MessageDigest md = MessageDigest.getInstance('SHA') 
  md.update(str.getBytes('UTF-8')) 
  return (new BASE64Encoder()).encode(md.digest()) 
 }
}

Với việc đặt lệnh HashCodec đúng chỗ, chỉ một sự thay đổi đơn giản về việc tham chiếu, từ User.password trong các bao đóng login, saveupdate trong điều khiển UserController thành User.password.encodeAsHash(). Một điều đáng ngạc nhiên là chỉ với 10 dòng lệnh thôi, bạn đã nâng ứng dụng của mình lên một mức phức tạp mới.

Nhưng chỉ cần giảm bớt một dòng lệnh thôi cũng gây ra sự chồng chéo tại một số điểm. Trong trường hợp của Grails, câu hỏi kinh điển "xây dựng hay mua" được chuyển thành "xây dựng hay tải về trình gắn vào." Một số trình gắn vào tại trang http://grails.org/plugin/list#security+tags cố gắng giải quyết các thách thức về việc thẩm định quyền và xác thực theo cách xử lý nhanh của grails install-plugin.

Ví dụ, trình cắm vào Authentication đề xuất một vài đặc tính hấp dẫn như: cho phép Users đăng ký một tài khoản thay vì bắt admin tạo ra tài khoản như một người được ủy quyền. Bạn có thể cấu hình trình cắm vào để gửi một thông báo xác thực đến User và nói rằng, "Một tài khoản người dùng mới đã được tạo ra và sử dụng địa chỉ thư điện tử này. Nhấn chuột vào liên kết để xác thực tài khoản mới của bạn."

Trình cắm vào OpenID đưa ra một cách tiếp cận khác. Thay vì bắt buộc người dùng cuối tạo ra một tổ hợp tên người dùng và mật khẩu mới mà họ chắc chắn sẽ bị quên, sự thẩm định quyền sẽ được ủy nhiệm cho nhà cung cấp OpenID mà họ chọn. Trình cắm vào Lightweight Directory Access (LDAP - Giao thức truy cập thư mục đơn giản) cũng đưa ra cách tiếp cận tương tự, cho phép các ứng dụng Grails thúc đẩy cơ sở hạ tầng LDAP mà bạn đã có.

Sự thẩm định quyền và các trình gắn vào OpenID giới hạn chính bản thân nó vào câu chuyện thẩm định quyền. Các giải pháp thẩm định khác cũng đề xuất các giải pháp phân quyền. Trình cắm vào JSecurity đưa toàn bộ khung làm việc bảo mật vào trong quá trình chạy, đề xuất các lớp miền soạn sẵn cho Users, Roles, và Permissions. Trình cắm vào Spring Security thúc đẩy sự phát triển của các thư viện Spring Security (trước đây là Acegi Security), cho phép bạn sử dụng lại mã nguồn chương trình và tài liệu an ninh Spring Security mà bạn đã có.

Như bạn đã biết, có nhiều chiến lược xác thực và phân quyền có sẵn trong Grails vì yêu cầu về chúng trong các ứng dụng khác nhau rất nhiều. Với mỗi bước thực hiện thẩm định quyền trong khả năng có thể, độ phức tạp chương trình của bạn sẽ được nâng lên một mức phức tạp tương ứng. Tôi đã từng sử dụng rất nhiều loại trình gắn vào mà tôi đã liệt kê ra ở đây trong ứng dụng của mình, nhưng đó là sau khi tôi đã biết chắc chắn về những lợi ích thiết thực của những chiến lược phân quyền thủ công đơn giản mà tôi đã trình bày với bạn ở đầu bài viết.


Kết luận

Đến đây bạn đã có một blog Blogito được đảm bảo về mặt an ninh. Users có hai cách để đăng nhập và đăng xuất, đồng thời cũng có một tập liên kết thuận tiện để làm việc đó. Cảm ơn bạn đã tạo ra LoginTagLib. Trong một số trường hợp, chỉ cần đăng nhập đơn giản vào một ứng dụng là đã đảm bảo độ an toàn, như được biểu thị bởi beforeInterceptor trong điều khiển EntryController làm nhiệm vụ xác nhận thẩm quyền. Trong những trường hợp khác, các vai trò làm xuất hiện một lớp phức tạp khác trong mẫu biểu thực hiện phân quyền. Việc thêm những vai trò đơn giản cho User cho phép bạn hạn chế việc quản lý người dùng truy cập vào khu vực quản trị.

Sau khi đã có một blog Blogito an toàn rồi, bài viết tiếp theo về Làm chủ Grails có thể tập trung vào những nhiệm vụ chính sắp tới — đó là việc cung cấp cách thức để xác thực những người dùng được quyền tải tệp và cách những người sử dụng cuối thuê bao một kênh thông tin Atom. Với sự hỗ trợ này, Blogito sẽ thực sự trở thành một ứng dụng blog. Đến khi đó, hãy vui với việc làm chủ Grails.

Tài nguyên

Học tập

 • Làm chủ Grails: Đọc thêm về loạt bài viết này để hiểu biết thêm về Grails và những gì bạn cần để có thể làm việc với nó.
 • Grails: Vào xem trang Web về Grails.
 • Grails Framework Reference Documentation (Tài liệu tham khảo khung làm việc Grails): The Grails bible.
 • Action Interceptors: Đọc thêm về việc xử lý việc chặn dựa trên yêu cầu (request), phiên (session), hoặc các trạng thái ứng dụng.
 • Simple Dynamic Password Codec: Bạn có thể tạo ra một cách băm mật khẩu với bộ mã hóa/giải mã Grails.
 • Groovy Recipes (Scott Davis, Pragmatic Programmers, 2008): Học thêm về Groovy và Grails trong các cuốn sách mới nhất của Scott Davis.
 • Practically Groovy: Đây là một loạt các bài viết trên developerWork được thiết kế chuyên dụng cho việc khám phá kỹ năng sử dụng Groovy và hướng dẫn bạn cách thức áp dụng chúng một cách thành công.
 • Groovy: Học thêm về Groovy tại trang Web của dự án.
 • AboutGroovy.com: Tìm hiểu những tin tức mới nhất về Groovy và các kết nối đến các bài viết.
 • Kho sách công nghệ: Duyệt tìm sách về chủ đề này và các kỹ thuật khác.
 • developerWorks Java technology zone: Tìm được hàng trăm bài viết về mỗi khía cạnh của lập trình Java.

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=461865
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Chứng thực và phân quyền
publish-date=01152010