Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM

Quay lại bài viết

Hình 11. Cập nhật yêu cầu hệ điều hành là Windows
Shows selections described

Quay lại bài viết