Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 1: Các báo cáo cơ bản

IBM® Rational Team Concert™ có thể giúp các nhóm làm việc phần mềm lưu trữ và tổ chức một khối lượng thông tin to lớn, bao gồm các kế hoạch và các nhiệm vụ công tác, các việc xây dựng và các việc thử nghiệm phần mềm và các tệp mã nguồn và các tệp khác. Bài viết này trình bày cách hiển thị trực quan thông tin đó với các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Rational Team Concert với BIRT (Eclipse Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ của Eclipse).

Tim McMackin, Kỹ sư phần mềm, IBM

Author photoTim McMackin là tác giả viết về kỹ thuật cho phần mềm Rational của IBM tại Raleigh, Bắc Carolina. Ông có kinh nghiệm viết giới thiệu các sản phẩm kỹ thuật và đã làm cho IBM từ năm 2004.12 01 2012

Giới thiệu về bài viết này

Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài ba phần. Phần 2 sẽ trình bày các báo cáo phức tạp và các tập dữ liệu lồng nhau.

IBM® Rational Team Concert™ có thể giúp các nhóm làm việc phần mềm lưu trữ và tổ chức một khối lượng thông tin to lớn, bao gồm các kế hoạch và các nhiệm vụ công tác, các việc xây dựng và các việc thử nghiệm phần mềm và các tệp mã nguồn cũng như các tệp khác. Với bất kỳ kho lưu trữ nào có kích thước lớn như vậy, việc hiển thị trực quan trở thành một vấn đề. Làm thế nào để bạn có được một khung nhìn mức cao về trạng thái của các dự án mà Rational Team Concert đang theo dõi? Các bảng điều khiển và các truy vấn mục công việc cung cấp các cách để xem thông tin này, nhưng để có một khung nhìn tùy chỉnh hơn, Rational Team Concert hỗ trợ các báo cáo BIRT của Eclipse tùy chỉnh được nạp trực tiếp vào một máy khách Web.

Hình 1. Báo cáo mẫu với một đồ thị đường
Biểu đồ tốc độ của trình phát hiện lỗi

Rational Team Concert gồm hơn 50 báo cáo dựng sẵn hiển thị thông tin về các mục công việc, các việc xây dựng phần mềm và hệ thống kiểm soát nguồn, mà bạn có thể truy cập từ thẻ Reports (Các báo cáo) của máy khách Web. Nếu các báo cáo này không hiển thị chính xác những gì bạn muốn xem, bạn có thể tạo các báo cáo tùy chỉnh.

Bạn có thể sử dụng các báo cáo tùy chỉnh để chỉ rõ bạn cần thông tin gì và định dạng thế nào với độ chính xác cao. Bài viết này cho thấy một số điều cơ bản về cách trình bày thông tin cụ thể từ kho lưu trữ Rational Team Concert của bạn dưới dạng các báo cáo tùy chỉnh.

Nhiều người trong tổ chức của tôi sử dụng các báo cáo Rational Team Concert tùy chỉnh theo nhiều cách khác nhau:

 • Tôi thường tạo một báo cáo đơn giản hơn là một truy vấn mục công việc khi tôi cần bao gồm thêm các thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. Các bảng điều khiển có thể hiển thị nhiều truy vấn theo cách này, còn báo cáo mang lại sự linh hoạt cao hơn.
 • Một số lĩnh vực sử dụng các báo cáo như là một phần của các chương trình họp nghị sự. Trong trường hợp này, báo cáo cho thấy các mục công việc cần được thảo luận (ví dụ như các vấn đề trở ngại hoặc các bản cập nhật mới nhất) và danh sách này hướng dẫn cuộc họp.
 • Chúng tôi cũng sử dụng các báo cáo để theo dõi sự phát triển dài hạn của các sản phẩm phần mềm của chúng tôi. Trong trường hợp này, báo cáo lấy thông tin từ tất cả các lĩnh vực khác nhau gắn với một sản phẩm và cho thấy sản phẩm đó đang phát triển hướng tới mục tiêu dài hạn của nó như thế nào.

Các mục tiêu

Bài viết này là Phần 1 của loạt bài ba phần. Các bài viết tiếp theo trong loạt bài này sẽ thảo luận về các cách sử dụng nâng cao hơn của các báo cáo Rational Team Concert và BIRT.

Bài viết này trình bày các chủ đề sau:

 • Cài đặt và cấu hình máy chủ và máy khách Rational Team Concert và các công cụ soạn thảo báo cáo BIRT.
 • Lấy thông tin từ kho lưu trữ Rational Team Concert đặt vào một báo cáo BIRT đơn giản.
 • Tải các khuôn mẫu báo cáo lên máy chủ Rational Team Concert và tạo ra các báo cáo từ các khuôn mẫu đó.

Các điều kiện cần trước

Loạt bài này giả định rằng bạn đã hiểu cơ bản về ứng dụng khách Web Rational Team Concert hoặc ứng dụng khách Eclipse, đặc biệt là việc tạo và truy vấn các mục công việc. Bài này tập trung vào các mục công việc vì đó luôn là vùng thông tin để minh họa trạng thái của một dự án. Tuy nhiên, các kỹ thuật được trình bày trong bài viết này cũng áp dụng được cho nhiều kiểu thông tin khác trong kho lưu trữ, ví dụ như các kết quả kiểm thử, các kết quả xây dựng và dữ liệu kiểm soát nguồn.

Để làm theo bài viết này, bạn cần một tài khoản miễn phí trên trang Jazz.net và các phiên bản đầy đủ hoặc dùng thử của máy chủ Rational Team Concert và máy khách Rational Team Concert. Nếu bạn không có máy chủ và máy khách, các hướng dẫn sau mô tả cách nhận được một phiên bản máy chủ dùng thử và một phiên bản máy khách miễn phí.


Các báo cáo làm việc như thế nào và khi nào sử dụng chúng

Các báo cáo trong Rational Team Concert tương tự như các truy vấn mục công việc ở chỗ là cả hai đều cho bạn thấy thông tin về kho lưu trữ theo các tham số mà bạn quy định. Ví dụ, nếu bạn nhấn vào thẻ (tab) Work Items (Các mục công việc) trong máy khách Web Rational Team Concert, bạn có thể thấy một danh sách các truy vấn dựng sẵn hiển thị thông tin về các mục công việc. Bạn có thể nhấn vào nút Create Query để tạo một truy vấn mới cho các mục công việc với các giá trị nào đó trong các trường nào đó; bạn cũng chỉ rõ sẽ hiển thị các trường nào của mục công việc ở đầu ra. Về cơ bản, các báo cáo làm việc theo cùng một cách như sau: bạn chỉ định các tham số đầu vào cho báo cáo và cách định dạng đầu ra. Việc tạo một báo cáo tốn thời gian hơn so với việc tạo một truy vấn mục công việc, nhưng các báo cáo mang lại sự linh hoạt hơn nhiều so với các truy vấn mục công việc:

 • Rational Team Concert sử dụng các báo cáo bạn đã tạo ra trong trình soạn thảo báo cáo BIRT hiển thị đúng như in ra (WYSIWYG BIRT), cho bạn kiểm soát tốt hơn định dạng đầu ra. Không giống như các truy vấn mục công việc, các báo cáo có thể hiển thị các bảng, các biểu đồ, các kiểu dáng, các nhãn theo cấu trúc tùy chỉnh và các hình ảnh. Bạn cũng có thể sử dụng các báo cáo để mã hóa các phần tử tương tác, ví dụ như các trình đơn thả xuống, các phần có khả năng mở rộng và có khả năng thu gọn lại và các sự kiện hướng JavaScript khác.
 • Các báo cáo có thể hiển thị thông tin về nhiều lĩnh vực khác nhau của kho lưu trữ Rational Team Concert mà các truy vấn mục công việc không thể hiển thị, bao gồm các việc xây dựng, kiểm soát nguồn, người dùng và các lĩnh vực dự án và nhóm làm việc. Bạn cũng có thể tham khảo chéo thông tin từ một lĩnh vực này với thông tin từ lĩnh vực khác.
 • Bạn có thể chỉ rõ các tham số trong các báo cáo để thay đổi giá trị trong thời gian chạy. Bằng cách này, bạn có thể tạo ra nhiều cá thể của một báo cáo và thiết lập các tham số khác nhau cho mỗi cá thể, do đó tạo ra các báo cáo khác nhau cho các tình huống khác nhau từ cùng một tệp thiết kế báo cáo.
 • Các truy vấn có thể chỉ hiển thị thông tin về hiện trạng của kho lưu trữ, ví dụ như có bao nhiêu nhiều mục công việc mới hoặc chưa được phân công trong một vùng của nhóm làm việc nào đó ngay lúc ấy. Các báo cáo có quyền truy cập thông tin lịch sử trong kho lưu trữ cũng như thông tin hiện tại, vì thế chúng có thể hiển thị thông tin có bao nhiêu mục công việc mới đã được tạo ra vào một ngày nhất định, ví dụ.

Cài đặt máy chủ, máy khách, và trình soạn thảo BIRT

Nếu bạn đã có một máy chủ Rational Team Concert đang chạy, bạn có thể sử dụng cá thể đó một cách an toàn khi bạn đang thử nghiệm với các báo cáo, vì các báo cáo không bao giờ thay đổi dữ liệu trên máy chủ. Bạn phải có quyền hạn của người quản trị máy chủ để tải các báo cáo lên máy chủ, như mô tả sau trong bài viết này. Nếu bạn muốn sử dụng một cá thể hiện có của máy chủ Rational Team Concert, hãy chuyển đến phần Cài đặt máy khách Rational Team Concert.

Cài đặt phiên bản dùng thử của máy chủ Rational Team Concert

Nếu bạn vẫn chưa có một cá thể máy chủ Rational Team Concert, bạn có thể tải về một phiên bản dùng thử miễn phí 60-ngày từ jazz.net:

 1. Tải về và giải nén ấn bản Enterprise của máy chủ Rational Team Concert từ jazz.net (xem phần Tài nguyên).

Trong phiên bản 2.0 và mới hơn, Standard và Enterprise là các ấn bản duy nhất có hỗ trợ tạo báo cáo BIRT đầy đủ. Có nhiều tệp khác nhau có sẵn cho mỗi bản phát hành của Rational Team Concert, vì vậy hãy chắc chắn để có được một bản phát hành đúng cho các nhu cầu của bạn:

Ấn bản: Enterprise (Doanh nghiệp)
Nền hệ thống: Microsoft® Windows® hay Linux®, chọn cái phù hợp
Kiến trúc: x86 cho hầu hết các máy tính; x86-64 cho các hệ điều hành 64-bit
Kiểu cài đặt: tệp .zip

Nếu bạn đang sử dụng Windows, tệp tải về sẽ có tên là "RTC-Enterprise-Server-2.0.0.2-Trial-Win32.zip".

Hình 2. Các phiên bản của máy chủ Rational Team Concert có sẵn để tải về (có đánh dấu ấn bản Enterprise, phiên bản Windows được thảo luận trong bài viết này).
Danh sách các phiên bản của máy chủ
 1. Trong thư mục server (máy chủ), trên Windows, chạy tệp server.startup.bat. Trên Linux, chạy server.startup với các đặc quyền root.
 2. Trong một trình duyệt Web, mở vị trí của trình hướng dẫn cài đặt máy chủ Rational Team Concert:
  https://serverlocation:9443/jazz/setup

Lưu ý:
Thay serverlocation (vị trí máy chủ) bằng vị trí của máy chủ của bạn. Nếu máy chủ đang chạy trên cùng một máy tính của trình duyệt Web, bạn có thể sử dụng địa chỉ URL:https://localhost:9443/jazz/setup

 1. Đăng nhập là ADMIN với mật khẩu ADMIN.
 2. Nhấn vào Fast Path Setup.
 3. Nhấn vào Tomcat User Database.
Hình 3. Chọn cơ sở dữ liệu người dùng.
Cơ sở dữ liệu người dùng Tomcat đã chọn là Type
 1. Điền thông tin người dùng của bạn với vai trò quản trị viên. Bạn có thể thêm những người dùng khác sau này.
 2. Đánh dấu chọn các hộp kiểm tra để cấp giấy phép Contributor (Người đóng góp) và Developer (Người phát triển) cho tài khoản quản trị viên của bạn.
 3. Đánh dấu chọn hộp kiểm tra để vô hiệu hóa tài khoản ADMIN mặc định. Từ đây tiếp trở đi, bạn sẽ sử dụng tài khoản của riêng bạn chứ không dùng tài khoản ADMIN mà bạn vừa sử dụng để đăng nhập vào máy chủ.
 4. Nhấn Next.

Bước tiếp theo trong việc cấu hình máy chủ là tạo ra một vùng dự án trong đó lưu trữ công việc của bạn.

 1. Nhấn Create a Project (Tạo một dự án).
 2. Trong Active Project Areas (Các vùng dự án hoạt động), nhấn vào Create Project Area (Tạo vùng dự án).
 3. Đặt tên và viết mô tả tóm tắt cho dự án mới.
 4. Nhấn Deploy predefined process templates (Triển khai các khuôn mẫu quy trình dựng sẵn) và chờ cho đến khi bạn thấy một danh sách các khuôn mẫu trong Available Process Templates (Các khuôn mẫu quy trình có sẵn).
 5. Chọn Simple Team Process (Quy trình nhóm làm việc đơn giản).
 6. Trong Members and Administrators (Các thành viên và Các quản trị viên), thêm bạn là một thành viên và là một quản trị viên của dự án.
 7. Ở phía trên đỉnh bên phải của trang, nhấn vào Save.


Bây giờ bạn có một vùng dự án và một vài mục công việc mẫu. Bạn có thể tạo ra các mục công việc và các vùng nhóm làm việc để tạo một số dữ liệu mẫu làm việc với các báo cáo của bạn. Để biết thêm thông tin về làm việc với Rational Team Concert theo cách này, hãy xem mục trợ giúp của Rational Team Concert.

Cài đặt máy khách Rational Team Concert

Như với máy chủ, bạn có thể sử dụng một máy khách Rational Team Concert hiện có trên máy tính của bạn hoặc tải về máy khách miễn phí từ jazz.net. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng một phiên bản máy khách Rational Team Concert phù hợp với phiên bản máy chủ Rational Team Concert. Vì vậy, nếu bạn đang sử dụng máy chủ Rational Team Concert phiên bản 2 hoặc mới hơn, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng máy khách Rational Team Concert phiên bản 2 hoặc mới hơn. Nếu bạn đang sử dụng máy chủ phiên bản 1, hãy sử dụng máy khách phiên bản 1.

Cũng như với máy chủ, có một số tệp khác nhau có sẵn để tải về. Cách dễ nhất để nhận được máy khách Rational Team Concert là tải về phiên bản tệp zip có nhãn "Client for Eclipse IDE" (Máy khách cho Eclipse IDE), vì không cần phải cấu hình gì thêm ngoài việc giải nén và chạy tệp eclipse.exe. Ngoài ra, nếu bạn muốn thêm máy khách Rational Team Concert cho một cá thể của Eclipse đang có trên máy tính của bạn, bạn có thể sử dụng phiên bản Installation Manager (Trình quản lý cài đặt).

Hình 4. Các phiên bản máy khách Rational Team Concert có sẵn để tải về
'Windows x86' có vẽ khung bên ngoài để nhấn mạnh

Cài đặt BIRT vào máy khách Rational Team Concert

Các công cụ BIRT cung cấp cho bạn một trình soạn thảo hiển thị đúng như in ra (WYSIWYG) để làm việc với các báo cáo trong máy khách Rational Team Concert và tải chúng lên máy chủ Rational Team Concert. (BIRT có trong các phiên bản Standard và Enterprise của máy chủ Rational Team Concert. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, bạn không cần phải làm bất cứ điều gì để chạy các báo cáo trên máy chủ).

 1. Mở máy khách Rational Team Concert. Lần đầu tiên bạn chạy Rational Team Concert, nó sẽ nhắc bạn chọn một vùng làm việc, đó là thư mục trên máy tính của bạn, ở đó Rational Team Concert lưu trữ các tệp mà bạn tạo ra.
 2. Nhấn Help > Software Updates (Trợ giúp>Các bản cập nhật phần mềm).
 3. Trong thẻ Available Software (Phần mềm có sẵn), mở rộng Ganymede Update Site (Trang cập nhật Ganymede) và chọn Charting and Reporting (Tạo biểu đồ và tạo báo cáo).
Hình 5. Cài đặt BIRT
Các bản cập nhật phần mềm và cửa sổ phụ trợ
 1. Nhấn Install (Cài đặt) và làm theo trình hướng dẫn, chấp nhận thỏa thuận cấp phép và cài đặt BIRT.
 2. Khi BIRT được cài đặt, bạn sẽ được nhắc khởi động lại máy khách Rational Team Concert.

Khi máy khách Rational Team Concert khởi động lại, bạn đã sẵn sàng kết nối máy khách đến máy chủ:

 1. Trong máy khách Rational Team Concert, mở phối cảnh Work Items (Các mục công việc).
 2. Trong khung nhìn Team Artifacts (Các tạo phẩm của nhóm), nhấn vào Connect to Project Area (Kết nối với vùng dự án).
 3. Nhấn Create a new repository connection (Tạo một kết nối kho lưu trữ mới), và sau đó nhấn Next.
 4. Trong trường URI, nhập vị trí của máy chủ Rational Team Concert. Nếu máy chủ đang chạy trên cùng một máy tính như máy khách, hãy sử dụng URI này URI:
  https://localhost:9443/jazz
 5. Nhập ID và mật khẩu của người dùng mà bạn đã tạo ra khi bạn thiết lập máy chủ, không dùng người dùng admin mà bạn sử dụng khi đăng nhập lần đầu tiên.
 6. Nếu bạn muốn, gõ nhập một tên cho kết nối máy chủ.
Hình 6. Kết nối máy khách Rational Team Concert đến máy chủ
Cửa sổ hộp thoại Jazz Repository Connection
 1. Nhấn Next.
 2. Đánh dấu chọn hộp kiểm ở cạnh vùng dự án, và sau đó nhấn Finish (Kết thúc).

Cấp quyền hạn cho chính bạn để tải lên các báo cáo

Ngay cả khi bạn đã tự thêm mình như là một quản trị viên máy chủ Rational Team Concert của bạn, theo mặc định, bạn không có các quyền hạn cần thiết để tải lên các báo cáo. Để tải các báo cáo lên máy chủ, bạn cần cấp các quyền hạn tạo báo cáo cho một trong các vai trò của quy trình được gán cho bạn hoặc yêu cầu một quản trị viên gán các quyền hạn đó cho bạn.

 1. 1. Mở phối cảnh Jazz Administration (Quản trị Jazz).
 2. Trong khung nhìn Team Artifacts, nhấn chuột phải vào vùng dự án và sau đó nhấn Open.
 3. Trong thẻ Overview (Tổng quan), trong phần Members (Các thành viên), chọn ID người dùng của bạn và đảm bảo rằng bạn đã được gán ít nhất một vai trò quy trình, ví dụ như Team Member (thành viên trong nhóm). Để gán một vai trò cho một người dùng, hãy chọn người dùng đó, nhấn Process Roles (Các vai trò quy trình) và sử dụng cửa sổ Edit Process Roles (Chỉnh sửa các vai trò quy trình) để gán một hoặc nhiều vai trò.
 4. Lưu cấu hình quy trình.
 5. Trong thẻ Process Configuration (Cấu hình quy trình), mở rộng Team Configuration (Cấu hình nhóm) và nhấn Permissions (Các quyền hạn).
Hình 7. Thiết lập các quyền hạn
=Các tùy chọn cấu hình cho Project Area
 1. Trong bảng các vai trò và các hành động được phép, chọn một vai trò đã được gán cho bạn, ví dụ như Team Member, hoặc chọn Everyone (Mọi người) để cấp quyền hạn cho mọi người.
 2. Trong Permitted Actions, chọn Reports.
Hình 8. Thiết lập các quyền hạn cho các báo cáo
Phần các hoạt động bị cấm
 1. Lưu cấu hình vùng dự án.
 2. Trên trang Overview, nhấn chuột phải vào tên người dùng của bạn ở trong phần Members hoặc phần Administrators, rồi nhấn Open.
 3. Trong trình soạn thảo người dùng, trong Repository Groups (Các nhóm kho lưu trữ), đánh dấu chọn các hộp kiểm bên cạnh JazzAdmins và JazzDWAdmins.
 4. Lưu hồ sơ người dùng.

(Tùy chọn) Triển khai các khuôn mẫu báo cáo dựng sẵn

Các khuôn mẫu báo cáo dựng sẵn không được cài đặt mặc định trên máy chủ Rational Team Concert. Làm theo các bước tùy chọn sau để triển khai các mẫu báo cáo dựng sẵn trên máy chủ.

 1. Trong khung nhìn Team Artifacts, nhấn chuột phải vào vùng dự án và sau đó nhấn Open.
 2. Trong thẻ Links (Các liên kết), mở rộng Reports, nhấn chuột phải vào Report Templates (Các khuôn mẫu báo cáo), rồi nhấn vào Deploy New Templates (Triển khai các khuôn mẫu mới).
 3. Trong cửa sổ bật lên, chọn vùng dự án của bạn và nhấn OK.
 4. Trong danh sách các báo cáo, nhấn vào Select All để triển khai tất cả các khuôn mẫu báo cáo, hoặc chọn từng khuôn mẫu báo cáo riêng lẻ và sau đó nhấn OK.

Bây giờ các khuôn mẫu báo cáo có sẵn trên thẻ Reports của máy khách Web. Bạn có thể nhấn vào Create Report (Tạo báo cáo) và sau đó chọn một khuôn mẫu để tạo báo cáo từ đó. Theo cách này, bạn có thể sử dụng các khuôn mẫu này như một điểm khởi đầu cho các báo cáo riêng của bạn hoặc xem các ví dụ về các báo cáo có thể làm những gì.


Tạo một báo cáo đơn giản

Báo cáo mà bạn tạo ra trong phần này không phức tạp hay thú vị lắm, nhưng nó minh họa quá trình tạo các báo cáo và tải chúng lên máy chủ. Sau này, khi bạn thêm thông tin vào báo cáo trong ví dụ này, bạn sẽ thấy rõ hơn về giá trị của báo cáo trong Rational Team Concert.

Báo cáo đơn giản này bắt chước một truy vấn mục công việc trong Rational Team Concert; nó liệt kê các mục công việc trong kho lưu trữ.

Tạo một nguồn dữ liệu

Như tên cho thấy, nguồn dữ liệu là một kết nối tới nguồn mà từ đó báo cáo lấy ra dữ liệu, ví dụ như một máy chủ, cơ sở dữ liệu, hoặc tệp. Trong trường hợp này, bạn tạo một nguồn dữ liệu để lấy ra dữ liệu từ các mục công việc trong kho lưu trữ.

 1. Mở phối cảnh Report Design (Thiết kế báo cáo). Nếu bạn không có phối cảnh Report Design, thì các công cụ BIRT vẫn chưa được cài đặt trong cá thể máy khách Concert Rational Team (xem "Cài đặt BIRT vào máy khách Rational Team Concert").
 2. Tạo một dự án bằng cách nhấn File > New > Project, mở rộng General, nhấn đúp vào Project và điền vào một tên cho dự án, ví dụ như MyReports. Bạn có thể đặt các báo cáo BIRT vào bất kỳ kiểu dự án nào.
 3. Trong khung nhìn Navigator (dẫn hướng), nhấn chuột phải vào dự án và sau đó nhấn vào New > Report.
 4. Đặt tên cho báo cáo với phần mở rộng là .rptdesign, ví dụ như workitems.rptdesign và nhấn Finish.
 5. Trong khung nhìn Data Explorer (Trình thám hiểm dữ liệu), nhấn chuột phải vào Data Sources (Các nguồn dữ liệu) và sau đó chọn New Data Source (Các nguồn dữ liệu mới). Cửa sổ New Data Source cho thấy một danh sách các kiểu nguồn mà BIRT có thể lấy ra thông tin từ đó.
 6. Nhấn Jazz Data Source (Nguồn dữ liệu Jazz) và đặt tên cho nguồn dữ liệu mới, ví dụ như Work Items.
 7. Nhấn Next.
 8. Chọn máy chủ Rational Team Concert và vùng dự án.
 9. Trong danh sách Enter snapshot, chọn WORKITEMS_SNAPSHOT.


Rational Team Concert lưu trữ dữ liệu theo một số thể loại riêng biệt được gọi là snapshots (các ảnh chụp). Mỗi ảnh chụp lưu trữ một kiểu dữ liệu khác nhau. Các ảnh chụp được sử dụng phổ biến nhất cho các báo cáo là WORKITEMS_SNAPSHOT, lưu giữ thông tin về mục công việc và COMMON_SNAPSHOT, lưu giữ thông tin về những người dùng và các vùng nhóm làm việc. Theo cách này, bạn có thể cần làm việc với nhiều nguồn dữ liệu trong báo cáo, ứng với mỗi ảnh chụp mà bạn muốn truy cập, nhưng tất cả các dữ liệu đều đến từ cùng một kho lưu trữ Rational Team Concert.

Như bạn sẽ thấy sau này, mỗi ảnh chụp có một số bảng, mỗi bảng chứa thông tin khác nhau về kiểu dữ liệu đó. Ví dụ, ảnh chụp mục công việc có chứa một bảng của chính các mục công việc, nhưng nó cũng chứa các bảng thông tin về các trạng thái hợp lệ và các kiểu mục công việc, cũng như các bảng ghi lại thông tin lịch sử về những thay đổi các mục công việc.

Hình 9. Chọn ảnh chụp cho nguồn dữ liệu
Cửa sổ thông tin về ảnh chụp
 1. Nhấn Finish.

Tạo một tập dữ liệu từ nguồn dữ liệu

Các tập dữ liệu là các tập kết quả của dữ liệu mà BIRT lấy ra từ nguồn dữ liệu. Trong trường hợp các báo cáo Rational Team Concert, BIRT lấy dữ liệu trực tiếp từ kho lưu trữ Rational Team Concert hoặc từ một kho lưu trữ trung gian được gọi là quầy dữ liệu (data mart). Sự khác biệt này sẽ được giải thích sau trong loạt bài này. Trong bối cảnh này, các tập dữ liệu cũng giống như các kết quả từ các truy vấn mục công việc mà bạn tạo ra trong Rational Team Concert. (Nếu bạn đã quen thuộc với SQL, bạn cũng có thể coi một tập dữ liệu như là tập kết quả từ một câu lệnh SELECT).

Khi bạn tạo một truy vấn trong Rational Team Concert, bạn quy định ba mẩu thông tin:

 • Bảng để lấy ra thông tin.

  Khi bạn tạo một truy vấn trong ứng dụng khách Web Rational Team Concert, Rational Team Concert giả định rằng bạn đang tìm kiếm các mục công việc, các bảng điều khiển, hoặc các kết quả xây dựng, tùy thuộc vào trang mà từ đó bạn bắt đầu tìm kiếm. Tuy nhiên, khi bạn tạo một tập dữ liệu trong BIRT, bạn phải chỉ rõ liệu tập dữ liệu có chứa các mục công việc, các vùng dự án, các kết quả xây dựng hoặc thông tin khác từ kho lưu trữ hay không.

 • Các tham số đầu vào hoặc tiêu chí truy vấn.

  Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các mục công việc thuộc về một người nào đó. Bạn cũng có thể lấy ra chỉ các mục công việc theo quá trình lặp nào đó, về một kiểu nào đó hoặc có một trạng thái nào đó.

 • Các thông tin đầu ra cho truy vấn.

  Nếu bạn đang tìm kiếm các mục công việc, bạn không muốn mọi mẩu thông tin về từng mục công việc. Do đó, bạn lọc thông tin, chỉ lấy một vài trường mà bạn quan tâm, ví dụ như số ID, mô tả tóm tắt, vùng nhóm làm việc và chủ sở hữu.

Hình 10. Tạo một truy vấn mục công việc để so sánh
Khung nhình Work Item Query

Theo cách này, một tập dữ liệu trong BIRT giống như thông tin mà Rational Team Concert trả về từ một truy vấn, đó là một bảng dữ liệu là một tập con của thông tin trong kho lưu trữ.

Hình 11. Các kết quả của một truy vấn mục công việc
Hiển thị bảng Các kết quả

Sự khác biệt giữa các truy vấn trong Rational Team Concert và các tập dữ liệu trong một báo cáo BIRT là các tập dữ liệu cho phép linh hoạt hơn nhiều. Trong máy khách Eclipse và máy khách Web của Rational Team Concert, bạn chỉ có thể chạy một truy vấn một lần. Nhưng trong một báo cáo BIRT, bạn có thể tạo ra nhiều tập dữ liệu như bạn muốn. Các tập dữ liệu cũng cho phép kiểm soát nhiều hơn so với các truy vấn Rational Team Concert.

Các bước sau đây cho bạn thấy cách tạo một tập dữ liệu đơn giản của các mục công việc. Tập dữ liệu này không phức tạp hơn hay có ích hơn so với một truy vấn Rational Team Concert, nhưng sau đó, bạn sẽ thấy cách tập dữ liệu cho phép kiểm soát nhiều hơn so với các truy vấn Rational Team Concert.

 1. Trong khung nhìn Data Explorer (Trình thám hiểm dữ liệu), nhấn chuột phải vào thư mục Data Sets (Các tập dữ liệu) và sau đó nhấn vào New Data Set (Tập dữ liệu mới).
 2. Trong Data Source Selection (Chọn nguồn dữ liệu), chọn nguồn dữ liệu của bạn.
 3. Trong Data Set Type (Kiểu tập dữ liệu), chọn Jazz Data Set (Tập dữ liệu Jazz).
 4. Trong trường Data Set Name (Tên tập dữ liệu), nhập tên cho tập dữ liệu, ví dụ là Work Items.
Hình 12. Tạo một tập dữ liệu
Cửa sổ New Data Set
 1. Nhấn Next.
 2. Trong Enter Table Name (Nhập tên bảng), chọn bảng LIVE_WORKITEM_CNT.

Bảng này chứa danh sách dữ liệu sống về các mục công việc từ kho lưu trữ, vì vậy nó là bảng mà bạn sẽ sử dụng trong hầu hết các trường hợp khi bạn muốn có thông tin về các mục công việc. Một số các bảng khác trong danh sách này chứa thông tin lịch sử về các mục công việc; ví dụ, bảng NEW_WI_COUNT chứa tổng số các mục công việc mới mỗi ngày. Một số các bảng trong danh sách chứa thông tin về các kiểu, các trạng thái, các thể loại, các mức nghiêm trọng và mức ưu tiên khác nhau có thể gán cho các mục công việc. Ngoài ra còn có một số bảng trong danh sách này với tên bắt đầu bằng WS_ hoặc WC_. Các bảng này có chứa dữ liệu rất cụ thể về các thuộc tính của các mục công việc và nói chung không cần thiết trong các báo cáo.

 1. Trong Select columns (Chọn các cột), hãy chọn các cột để hiển thị trong kết quả đầu ra của tập dữ liệu. Trong trường hợp này, chọn những đặc điểm quan trọng nhất của các mục công việc: WI_ID (số ID của mục công việc), SUMMARY, CONTRIBUTOR_NAME (trong ngữ cảnh này, "contributor - người đóng góp" có nghĩa là "owner – người chủ sở hữu") và WI_TYPE (kiểu mục công việc, ví dụ như nhiệm vụ hoặc lỗi).
 2. Trong Select parameters (Chọn các tham số), chọn các tham số đầu vào cho truy vấn. Bạn sẽ chỉ rõ các giá trị cho các tham số này sau. Trong trường hợp này, chọn trường CONTRIBUTOR_USERID để bạn có thể chỉ lấy ra các mục công việc có liên quan với một người chủ sở hữu cụ thể. Bạn có thể thêm nhiều cột đầu vào hoặc cột đầu ra cho tập dữ liệu này sau đó.
Hình 13. Chọn thông tin hiển thị trong tập dữ liệu.
Các danh sachs của các tùy chọn: tên bảng, cột, các tham số
 1. Nhấn Finish.

Tập dữ liệu mới xuất hiện trong khung nhìn Data Explorer và trình soạn thảo tập dữ liệu sẽ mở để cho bạn có thể thực hiện các thay đổi khác với tập dữ liệu. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các tùy chọn trong trình soạn thảo này sau. Bây giờ, nhập giá trị cho các tham số đầu vào:

 1. Trên thẻ Parameters (Các tham số), chọn các tham số CONTRIBUTOR_USERID rồi nhấn vào Edit (Chỉnh sửa).
 2. Trong trường Default Value (Giá trị mặc định), nhập ID người dùng trong kho lưu trữ, ví dụ như "jdoe" (bao gồm cả dấu ngoặc kép).
Hình 14. Thiết lập tham số cho tập dữ liệu.
Cửa sổ Edit Parameter
 1. Để các trường còn lại thiết lập theo các giá trị mặc định và nhấn OK.
 2. Nhấn vào thẻ Preview Results (Xem trước các kết quả).

Nếu bạn đang kết nối đến máy chủ Rational Team Concert, thẻ này cho thấy tập dữ liệu kết quả. Thẻ xem trước này rất có ích để đảm bảo rằng bạn đang nhận được dữ liệu mà bạn mong đợi trước khi bạn tải nó vào báo cáo. Thẻ xem trước cũng có thể có ích để kiểm tra dữ liệu trong kho lưu trữ. Ví dụ, nếu bạn không chắc rằng một thông tin được chứa trong một bảng nào đó, bạn có thể tạo một tập dữ liệu đơn giản, như ví dụ trong Hình 15 và nhanh chóng xem các nội dung của bảng đó trong thẻ Preview Results.

Hình 15. Xem trước các tập dữ liệu.
Khung nhìn Edit Data Set cho thấy khung nhìn Preview Results
 1. Nhấn OK. Một thông báo cảnh báo nhắc bạn đã quên không điền vào một giá trị cho tham số RESULT_SET_SIZE. (BIRT tự động thêm tham số này cho mọi tập dữ liệu để bạn có thể chỉ định một số lượng các kết quả tối đa trong tập dữ liệu. Bạn có thể xóa tham số đó nếu bạn muốn chặn thông báo cảnh báo này). Bạn không cần phải điền một giá trị cho mọi tham số, và trong một số trường hợp, bạn cần bỏ trống các tham số để cho bạn có thể chuyển các giá trị vào tập dữ liệu trong thời gian chạy.
 2. Nhấn OK để bỏ cảnh báo này.
 3. Kéo tập dữ liệu từ khung nhìn Data Explorer vào trình soạn thảo báo cáo. Hình 16 cho thấy cách tập dữ liệu xuất hiện như là một bảng trên báo cáo.
Hình 16. Bảng dữ liệu trên báo cáo
Tập dữ liệu như là một bảng trong báo cáo
 1. Nhấn vào thẻ Preview ở dưới cùng của trình soạn thảo (xem Hình 17). Cũng giống như thẻ xem trước trong trình soạn thảo tập dữ liệu, thẻ xem trước trong trình soạn thảo báo cáo cho thấy báo cáo sẽ trông giống như thế nào với dữ liệu từ kho lưu trữ. Khi bạn đã kết thúc việc xem trước báo cáo, nhấn vào thẻ Layout để tiếp tục chỉnh sửa báo cáo.
Hình 17. Xem trước báo cáo
Thẻ preview của trình soạn thảo BIRT

Lưu ý:
Khi bạn xem trước một báo cáo theo cách này, trình soạn thảo báo cáo sẽ lưu báo cáo tự động.


Tải báo cáo lên máy chủ Rational Team Concert

Để sử dụng báo cáo với Rational Team Concert nằm ngoài chế độ xem trước này, bạn phải tải một bản sao lên máy chủ.

 1. Mở phối cảnh Jazz Administration (Quản trị Jazz).
 2. Trong khung nhìn Team Artifacts, mở rộng vùng dự án của bạn và sau đó mở rộng thư mục Reports.
 3. Nhấn chuột phải vào thư mục Report Templates và sau đó nhấn New > Report Template.
 4. Đặt một tên và cung cấp một mã định danh cho báo cáo mới. Tên là nhãn sẽ xuất hiện trong Rational Team Concert; còn mã định danh là một ID duy nhất cho báo cáo này mà bạn sẽ cần sau này nếu bạn muốn liên kết với báo cáo. Ví dụ, bạn có thể đặt tên báo cáo các mục công việc mà bạn đã tạo trong phần trước là My work items (các mục công việc của tôi) và cho nó một mã định danh là report.myworkitems.
 5. Trong phần Sharing (Chia sẻ), chọn một vùng dự án hoặc vùng nhóm làm việc cho báo cáo. Tùy chọn này giúp bạn phân loại các báo cáo theo các vùng nhóm làm việc, còn bây giờ bạn có thể gán báo cáo này vào vùng dự án.
 6. Nếu bạn muốn người khác có thể sử dụng báo cáo này, hãy đánh dấu chọn vào hộp kiểm Sharing.
 7. Trong Contents, nhấn Browse và chọn tệp báo cáo.
 8. Xóa dấu chọn hộp kiểm Supports Data Caching (Hỗ trợ lưu dữ liệu trong bộ nhớ nhanh). (Hộp kiểm này, và cách Rational Team Concert xử lý lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ nhanh, sẽ được giải thích trong phần sau).
Hình 18. Tải báo cáo lên máy chủ Rational Team Concert
Khung nhìn Report Template Properties
 1. Nhấn OK.
  Lưu ý: Nếu bạn đã nhập tất cả thông tin vào cửa sổ này và nút OK bị vô hiệu hóa, nhấn vào nút Browse trong phần Sharing và chọn lại vùng dự án hoặc vùng nhóm làm việc của bạn và nút này sẽ hoạt động..
 2. Trong thư mục Report Templates trong khung nhìn Team Artifacts, nhấn chuột phải vào khuôn mẫu báo cáo mà bạn vừa thêm vào và sau đó nhấn Create Report.

Rational Team Concert sử dụng tệp thiết kế báo cáo của bạn làm một khuôn mẫu cho một hoặc nhiều báo cáo. Sau đây, bạn sẽ thấy cách bạn có thể tạo nhiều báo cáo từ một khuôn mẫu báo cáo duy nhất bằng cách xác định các tham số khác nhau trong mỗi báo cáo.

 1. Trong cửa sổ Select a Folder (Chọn một thư mục), chỉ rõ nơi lưu trữ báo cáo và nhấn OK. Nói chung, hãy đặt các báo cáo mà bạn có ý định chia sẻ trong thư mục Shared Reports (Các báo cáo được chia sẻ) và đặt các báo cáo không chia sẻ trong thư mục My Reports (Các báo cáo của tôi). Bạn có thể tạo các thư mục và tổ chức các báo cáo trong khung nhìn Team Artifacts.
 2. Mở máy khách Web Rational Team Concert với thẻ Reports. Báo cáo mới của bạn sẽ xuất hiện ở phía bên trái của trang.
 3. Nhấn vào báo cáo để tải nó.
Hình 19. Báo cáo đã hoàn thành trên máy khách Web
Lập danh sách báo cáo trên thẻ Reports

Các bước này có vẻ như khá nhiều việc chỉ để có một bảng đơn giản với định dạng sơ khai ban đầu, nhưng trong bài tiếp theo của loạt bài này, bạn sẽ thấy các báo cáo cung cấp nhiều tính linh hoạt hơn như thế nào. Các báo cáo cho phép bạn sử dụng logic tinh tế hơn nhiều trên dữ liệu từ Rational Team Concert, ví dụ như việc tham khảo chéo dữ liệu từ các lĩnh vực khác nhau của kho lưu trữ và thay đổi báo cáo với các tham số mà người dùng chỉ rõ trong thời gian chạy.


Lời cảm ơn

Tác giả biết ơn các nhà phát triển Rational Team Concert James Moody và Rafik Jaouani vì đóng góp của họ cho bài viết này và vì thông tin rất có ích mà họ cung cấp trên jazz.net và các diễn đàn jazz.net.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=785159
ArticleTitle=Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 1: Các báo cáo cơ bản
publish-date=01122012