Phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java nhanh hơn với máy chủ nhẹ miễn phí này

IBM® WebSphere® Application Server Community Edition (Ấn bản cộng đồng Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM) là một máy chủ nhẹ, miễn phí mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java trong Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational). Nếu bạn sử dụng máy chủ ấn bản cộng đồng và bộ chuyển đổi của nó, cuối cùng bạn có thể di trú các ứng dụng của bạn đến một WebSphere Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) trong một môi trường sản xuất để tận dụng tính sẵn sàng cao và các tính năng mạnh mẽ sau này. Bài này tập trung vào cách sử dụng WebSphere Application Server Community Edition 3.0 với Rational Application Developer 8.0.3.

IBM Rational Application Developer 8.0.3 cho phần mềm WebSphere dựa vào IDE (môi trường phát triển tích hợp Eclipse). Nó mở rộng các chức năng của Eclipse với các công cụ phát triển hỗ trợ trực quan và sự hỗ trợ của IBM WebSphere. Nó là một nền tảng để xây dựng các ứng dụng Java SE (Java Platform, Standard Edition – Ấn bản chuẩn, Nền tảng Java) và Java EE 6 (Java Platform, Enterprise Edition 6 - Ấn bản doanh nghiệp, Nền tảng Java 6). Ngoài những chức năng này, Rational Application Developer cung cấp các công cụ phát triển cho các công nghệ, như OSGi, SCA (Service Component Architecture - Kiến trúc thành phần dịch vụ), Web 2.0 và XML. Rational Application Developer tích hợp với ba kiểu bộ chuyển đổi WebSphere Application Server để bạn có thể triển khai các ứng dụng web với WebSphere Application Server và WebSphere Portal Server (Máy chủ cổng thông tin WebSphere). Ngoài việc phát triển ứng dụng, bạn có thể tích hợp môi trường phát triển của bạn với Rational Team Concert (Phối hợp nhóm Rational) và Rational ClearCase® để cho phép một loạt các hoạt động quản lý thay đổi, làm tăng cả sự cộng tác lẫn tính hiệu quả nhóm.

IBM WebSphere Application Server Community Edition là một máy chủ ứng dụng nhẹ, dựa vào Apache Geronimo. Máy chủ ấn bản cộng đồng bao gồm nhiều phần sửa chữa lỗi và được IBM hỗ trợ. Nó là một máy chủ ứng dụng tương thích Java EE 6 có dung lượng 80-100MB và bạn có thể tải về và sử dụng nó miễn phí. Nó cũng hỗ trợ mô hình lập trình ứng dụng OSGi và có một giao diện điều khiển quản trị đơn giản để quản lý tài sản Java.

IBM WebSphere Application Server đưa ra các cải tiến đáng kể về hiệu năng, tiện lợi, an toàn để giảm thiểu rủi ro, tổng chi phí sở hữu (TCO) và thời gian thu được lợi ích. Nó cũng hỗ trợ phát triển và triển khai các ứng dụng tương thích Java EE 6 cũng như OSGi, Web 2.0 và các mô hình chương trình ứng dụng di động. Hơn nữa, nó cung cấp phân cụm tầng web và chuyển đổi dự phòng qua không quá năm cá thể máy chủ ứng dụng và một loạt các lựa chọn thay thế định giá, gồm cả định giá dựa trên ổ cắm.

Trong bài này

Bài này cho bạn thấy cách sử dụng bộ chuyển đổi của máy chủ ấn bản cộng đồng trong Rational Application Developer và gỡ lỗi nhanh các ứng dụng Java. Khi xem xét tỉ mỉ việc phát triển một ứng dụng web, chúng tôi sử dụng IDE của Rational Application Developer với trình cắm thêm WebSphere Application Server Community Edition cho Eclipse (còn gọi là WEP), để phát triển, triển khai và chạy ứng dụng.

Các điều kiện tiên quyết

Để thực hiện các nhiệm vụ trong bài này, bạn phải có các ứng dụng sau đây đã cài đặt:

 • Phiên bản 8.0.3 hoặc cao hơn của IBM Rational Application Developer
 • IBM WebSphere Application Server Community Edition 3.0: Để nhận được máy chủ này, xem phần Tài nguyên ở cuối bài này.
 • Trình cắm thêm Eclipse của phiên bản 3.0 của máy chủ ấn bản cộng đồng (WEP): Để làm việc với máy chủ ấn bản cộng đồng trong Rational Application Developer, bạn phải cài đặt trình cắm thêm Eclipse của ấn bản cộng đồng (WEP). Trình cắm thêm này là bộ chuyển đổi để giúp phát triển ứng dụng web dễ dàng trong IDE với máy chủ ấn bản cộng đồng. Để có một liên kết đến trình cắm thêm này, xem phần Tài nguyên ở cuối bài này. Hãy trích xuất trình cắm thêm vào thư mục IDE (nơi bạn đã cài đặt Rational Application Developer) và khởi động lại IDE.

Hoặc bạn có thể cài đặt WEP trực tiếp từ internet:

 1. Khởi động Rational Application Developer.
 2. Chuyển đến Help > Software Updates.
 3. Chọn thẻ Available Software (Phần mềm có sẵn) và nhấn vào Add Site (Thêm trang). Nhập địa chỉ URL sau:http://public.dhe.ibm.com/software/websphere/wasce/updates/
 4. Khởi động lại Rational Application Developer.

Thiết lập môi trường máy chủ ấn bản cộng đồng

Để tạo một cá thể máy chủ ấn bản cộng đồng trong Rational Application Developer:

 1. Khởi chạy Rational Application Developer và chuyển đến Window > Open Perspective > Other. Chọn Java EE như trong Hình 1 và nhấn OK.
Hình 1. Phối cảnh Java EE
Chọn Phối cảnh Java EE trong Rational Application Developer
 1. Tìm thẻ Servers ở dưới cùng màn hình (xem Hình 2). Trong thẻ này, nhấn chuột phải vào một ô trống và chọn New > Server. Thêm một máy chủ mới vào thẻ này. Nếu bạn không thấy thẻ Servers, chuyển đến Window > Show View rồi chọn khung nhìn Servers.
Hình 2. Tạo một môi trường máy chủ
Thêm một máy chủ
 1. Chọn IBM WASCE v3.0 Server và nhấn Next.
Hình 3. Chọn máy chủ ấn bản cộng đồng phiên bản v3.0
Chọn máy chủ từ danh sách
 1. Nhấn Browse và chỉ rõ JRE và vị trí nơi bạn đã cài đặt máy chủ ấn bản cộng đồng (xem Hình 4), rồi nhấn Next.
Figure 4. Edit the server runtime environment
Xác định môi trường thời gian chạy
 1. Thiết lập ID của quản trị viên (mặc định là system) và mật khẩu (mặc định là manager) cho máy chủ ấn bản cộng đồng (Hình 5). Nhấn Next.
Hình 5. Tên người dùng và mật khẩu mặc định cho máy chủ
Nhập tên và mật khẩu người dùng
 1. Trong cửa sổ Add and Remove Projects (Thêm và Hủy bỏ các dự án), nhấn Finish. Máy chủ ấn bản cộng đồng được cấu hình để làm việc trong Eclipse.

Máy chủ của bạn cần nhìn thấy trong thẻ Servers (Hình 6). Để khởi động và dừng máy chủ của bạn, sử dụng các nút thích hợp. Sau khi bạn khởi động máy chủ, các giá trị trong cột State (Trạng thái) chuyển sang Started (Đã chạy).

Hình 6. Trạng thái của máy chủ ấn bản cộng đồng
Trạng thái máy chủ CE 3.0 server

Điều chỉnh các đối số của trình cắm thêm máy chủ ấn bản cộng đồng trên Eclipse

Có một số cách để điều chỉnh môi trường máy chủ và cải thiện hiệu năng khi phát triển hay gỡ lỗi các ứng dụng trên máy chủ. Hãy sử dụng các đối số chương trình sau bằng cách chỉnh sửa các đặc tính cấu hình khởi chạy của máy chủ.

Bạn có thể gặp phải một số ngoại lệ thiếu bộ nhớ trong quá trình phát triển ứng dụng và gỡ lỗi. Bạn có thể mở rộng việc tạo các đối tượng cố định trong JVM bằng cách xác định một đối số PermGen cho IDE.

Hình 7. Cấu hình một đối số PermGen
Cấu hình các đối số VM cho máy chủ CE

Tất cả các gói đã cài đặt vào máy chủ được lưu trữ trong thư mục /var/cache, gói được gán một ID. Bạn có thể sử dụng đối số –clean để xóa bộ nhớ sẵn gói để khởi động máy chủ lần tới hoặc đánh dấu chọn hộp kiểm Clean OSGi bundle cache (Xóa bộ nhớ sẵn gói OSGi) trên trang Overview (Tổng quan). Tính năng này đặc biệt có ích khi bạn phát triển các gói OSGi và thường xuyên thay đổi mã.

Hình 8. Xóa bộ nhớ sẵn OSGi
Xóa bộ nhớ sẵn OSGi

Để lấy thông tin gỡ lỗi từ bản ghi nhật ký máy chủ, bạn có thể sử dụng đối số –veryverbose để tạo ra thông tin này cho ứng dụng hoặc chọn DEBUG trên thẻ Console Output (Đầu ra giao diện điều khiển) của trang Overview.

Hình 9. Đầu ra giao diện điều khiển của việc thiết lập WEP
Chọn chế độ Gỡ lỗi của thông tin bản ghi nhật ký máy chủ

Khi làm việc trên một mô-đun web, có khả năng là bạn chỉ cập nhật một số tệp tài nguyên. Để tránh triển khai lại toàn bộ các ứng dụng web, bạn có thể chọn xuất bản những tệp đã sửa đổi đó bằng cách chỉ rõ các mô hình cụ thể với tính năng Copy modified files instead of re-deploying web module (Sao chép các tệp đã sửa đổi thay vì triển khai lại tính năng mô-đun web). Ví dụ, mẫu các tệp đã bao gồm có nghĩa là các tệp có các tiền tố đó sẽ chỉ được sao chép vào máy chủ và làm mới khi gọi ra. Bạn có thể làm như vậy với các gói OSGi đã sửa đổi bằng cách đánh dấu chọn hộp kiểm Copy modified OSGi bundle (Sao chép gói OSGi đã sửa đổi).

Hình 10. Chỉ xuất bản các tệp đã sửa đổi
Chỉ xuất bản các tệp đã sửa đổi

Phát triển và gỡ lỗi một ứng dụng web đơn giản

Chúng tôi sẽ sử dụng một ứng dụng web HelloWorld đơn giản để giải thích cách phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng trên máy chủ ấn bản cộng đồng.

 1. Chọn IBM WASCE v3.0 server từ khung nhìn Servers và khởi động máy chủ trong chế độ gỡ lỗi (debug).
Hình 11. Khởi động máy chủ trong chế độ gỡ lỗi
Kgở động máy chủ trong chế độ gỡ lỗi
 1. Tạo một dự án web động HelloWorld và chọn IBM WASCE v3.0 làm thời gian chạy đích của nó.
Hình 12. Tạo một dự án web
Tạo một dự án web động
 1. Mở tệp Geronimo-web.xml (Trình soạn thảo Kế hoạch triển khai Geronimo). Phần tử <context-root> biểu thị mục nhập để truy cập các ứng dụng web.
Hình 13. Chỉ rõ phần tử <context-root>
Xác định kế hoạch triển khai cho ứng dụng
 1. Tạo một đoạn mã sau của tệp index.jsp và đặt một điểm ngắt trong tệp.
Hình 14. Hoàn thành đoạn mã
Mã của tệp index.jsp
 1. Chọn dự án và chọn Debug on server (Gỡ lỗi trên máy chủ).
Hình 15. Khung nhìn Debug on server
Chọn trình đơn Debug on Server
 1. Chọn IBM WASCE v3.0 server làm máy chủ đích và nhấn Finish.
Hình 16. Chọn máy chủ ấn bản cộng đồng
Chọn ấn bản cộng đồng làm máy chủ
 1. Trên bàn phím, nhấn F5 hoặc F6 để gỡ lỗi ứng dụng.
Hình 17. Gỡ lỗi ứng dụng
Phối cảnh gỡ lỗi

Triển khai ứng dụng vào máy chủ ấn bản cộng đồng

Máy chủ ấn bản cộng đồng có một giao diện điều khiển để quản trị máy chủ và quản lý tài nguyên. Chúng tôi sẽ sử dụng Deployer portlet để triển khai HelloWorld.war trên máy chủ.

 1. Khởi động máy chủ ấn bản cộng đồng và chuyển đến http://localhost:8080. Đăng nhập vào giao diện điều khiển quản trị với ID mặc định là system và mật khẩu mặc định là manager.
 2. Nhấn Deployer trên ô chuyển hướng.
Hình 18. Deployer portlet
Sử dụng Deployer portlet từ giao diện điều khiển admin
 1. Duyệt ứng dụng HelloWorld.war và sau đó nhấn Install (Cài đặt). Tệp kế hoạch triển khai có trong tệp WAR, vì vậy chúng tôi bỏ trống trường khác.
Hình 19. Một triển khai đã hoàn thành
Đã triển khai thành công ứng dụng web.
 1. Sau khi cài đặt thành công ứng dụng, chọn Web Apps(WAR).
Hình 20. Truy cập ứng dụng web
Xem lại trạng thái của ứng dụng web đã triển khai
 1. Trong cột URL, nhấn vào /HelloWorld để truy cập vào ứng dụng mới được triển khai.
Hình 21. HelloWorld
Truy cập ứng dụng web

Di trú ứng dụng vào WebSphere Application Server

Cả hai WebSphere Application Server 8.0 và máy chủ ấn bản cộng đồng phiên bản 3.0 đều hỗ trợ đặc tả Java EE. Vì vậy, bạn có thể liên tục di trú các ứng dụng Java EE 6 mà bạn phát triển trên máy chủ ấn bản cộng đồng tới WebSphere Application Server.

Lời cảm ơn

Cảm ơn Elson Yue, Xiao Yi và Han Hong Fang về ý kiến của họ và xem xét kỹ bài này.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=824636
ArticleTitle=Phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java nhanh hơn với máy chủ nhẹ miễn phí này
publish-date=07092012