Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 2: Các mô hình Rational Rose XDE

Rational Systems Developer (Nhà phát triển các hệ thống Rational) cung cấp một môi trường dựa trên Eclipse dễ sử dụng để mô hình hóa và thiết kế hệ thống của bạn. Hãy tìm hiểu cách di chuyển thành công các mô hình Rational Rose XDE hiện có của bạn sang Rational Systems Developer. Hướng dẫn này sử dụng mô hình XDE mẫu được cung cấp với Rational Systems Developer để cho bạn thấy cách di chuyển các mô hình UML hiện có của bạn được tạo ra trong Rational Rose XDE vào môi trường Rational Systems Developer dựa trên Eclipse mới.

Katrina Williams, Chuyên gia hỗ trợ kênh Rational, IBM

Katrina là một Chuyên gia hỗ trợ kênh cho nhãn hiệu Rational của IBM. Katrina đã dành hơn 10 năm phát triển phần mềm cho các trình mô phỏng của Quân đội và Hải quân Mỹ khi lần đầu tiên làm việc với tư cách là một nhà phát triển phần mềm và sau đó thiết kế và hỗ trợ các môi trường phát triển phần mềm như là một nhà quản trị Hệ thống /nhà quản trị Công cụ Case cho IBM và Lockheed Martin. Katrina có kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm nhãn hiệu Rational như là một khách hàng (trong khi làm việc cho IBM và Lockheed Martin) và như là một Kỹ sư hỗ trợ khách hàng khi làm việc cho Rational Software. Bây giờ Katrina hỗ trợ tổ chức bán hàng Rational của IBM khi cung cấp các tài liệu đào tạo, các cuộc trình diễn và các tài liệu trình bày cho các sản phẩm thiết kế và xây dựng.18 12 2009

Trước khi bắt đầu

Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này sử dụng mô hình IBM® Rational® Rose XDE mẫu được cung cấp với IBM® Rational® Systems Developer cùng với một số bài học đã biết từ những kinh nghiệm di chuyển thực tế để hướng dẫn bạn qua quá trình di chuyển các mô hình UML của bạn từ Rational Rose XDE sang Rational Systems Developer. Các tiện ích nhập khẩu mô hình được cung cấp với Rational Systems Developer để tự động hoá nhiều quá trình di chuyển. Lời khuyên được đưa ra trong hướng dẫn này sẽ giúp đảm bảo rằng những nỗ lực di chuyển của bạn sẽ thành công.

Hướng dẫn này là bài thứ hai trong một loạt bài gồm hai phần trình bày sự di chuyển của các mô hình UML hiện có vào trong Rational Systems Developer. Hướng dẫn đầu tiên cụ thể tập trung vào việc di chuyển các mô hình IBM Rational Rose UML hiện có và bất kỳ mã liên quan nào. Hướng dẫn thứ hai trong loạt bài này tập trung vào sự di chuyển của các mô hình IBM Rational Rose UML hiện có.

Các điều kiện cần trước

Giả định trước rằng bạn đã quen với Rational Rose XDE và Eclipse và/ hoặc Rational Systems Developer. Cũng giả định rằng bạn có kiến thức làm việc với UML.

Yêu cầu hệ thống

Để hoàn thành hướng dẫn này, bạn đã cài đặt:

 • Rational Systems Developer v6.0.1.1

Lưu ý: Hướng dẫn này có thể được áp dụng bằng cách sử dụng Rational Systems Developer đang chạy trên bất kỳ nền tảng hỗ trợ nào.


Một mô hình mới

Rational Systems Developer sử dụng một mô hình khác với Rational Rose XDE (XDE). Khi sử dụng các khái niệm về đồng bộ, trong XDE các tệp mô hình và mã nguồn được duy trì trong một trạng thái đồng bộ bằng cách khởi tạo một hoạt động đồng bộ. Kết quả là một mô hình cập nhật từ mã nguồn sửa đổi, hoặc mã nguồn được cập nhật từ một mô hình sửa đổi. Các phần tử mô hình và mã nguồn khác biệt và tách riêng và được liên kết lỏng cho các mục đích đồng bộ hóa. Đối với các kỹ sư và kiến trúc sư phần mềm có công việc chủ yếu theo mã, sự đồng bộ hóa đôi khi không bằng lý tưởng vì nó tạo ra những trở ngại cho họ, những người có một chút kinh nghiệm mô hình hóa bằng Unified Modeling Language (UML-Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất).

Rational Systems Developer hoạt động hơi khác một chút. Lúc đầu, mô hình hóa diễn ra như nó thực hiện trong XDE, ở đó người dùng xác định các mô hình theo một mức độ chi tiết sao cho mức thiết kế các mã có thể hoàn toàn được tạo trong một trạng thái có thể biên dịch được. Và cũng như trước, các nhà phát triển sau đó tiến vào và thêm nhiều chi tiết thực hiện. Nhưng tại thời điểm này, khi các sự thay đổi mã đi xa khỏi các chi tiết thực hiện, thì các công cụ đồng bộ hóa quy ước có xu hướng làm suy yếu hiệu quả của chúng. Tính chất nhóm của việc phải đồng bộ ngược các thay đổi mức trở lại trong các mô hình rõ ràng có thể trở nên khó hiểu hơn, do đó ảnh hưởng đến việc xác nhận hiệu lực của nhiều mô hình được sử dụng để tạo ra các mã ở vị trí đầu tiên.

Đây là nơi mà Rational Systems Developer chọn một cách tiếp cận mới. Sau việc lặp lại mô hình hóa công việc đã được bắt đầu ở mức tạo mã, các đặc tính trực quan của UML của Rational Systems Developer đóng góp vào, ngay khi hoàn trả việc thiết kế mã hiện tại vào biểu mẫu UML. Và khi những thay đổi xảy ra có ảnh hưởng đến việc thiết kế, các khung nhìn UML ngay lập tức được cập nhật -- không cần thiết có sự đồng bộ ngược theo nhóm nào.

Điều quan trọng là giữ cho mô hình này thay đổi phù hợp khi chuẩn bị di chuyển các mô hình XDE của bạn. Chúng ta sẽ xem cách điều này tác động đến việc di chuyển khi chúng ta đi qua hướng dẫn này.


Chuẩn bị vùng làm việc của bạn

Thiết lập dự án mẫu

Trước khi bạn có thể nhập mô hình XDE mà bạn sắp sử dụng trong hướng dẫn này, bạn phải tạo dự án mẫu. Dự án mẫu sẽ được tự động tạo ra cho bạn khi bạn nhấn vào liên kết Create the sample project (Tạo dự án mẫu) trên trang mẫu XDE model import (Nhập khẩu mô hình XDE). Thực hiện các bước sau để khởi chạy Rational Systems Developer bằng cách sử dụng một vùng làm việc mới và tạo ra dự án mẫu có chứa mô hình XDE:

 1. Khởi chạy Rational Systems Developer.
 2. Tại dấu nhắc cho một vùng làm việc, hãy nhập một vị trí lựa chọn của bạn cho một vùng làm việc mới được tạo ra.
 3. Đóng Welcome window (Cửa sổ Chào mừng) nếu nó xuất hiện.
 4. Khởi chạy Samples Gallery (phòng trưng bày mẫu) bằng cách sử dụng Help -> Samples Gallery.
 5. Mở rộng Technology Samples -> XDE Model Import (Các mẫu công nghệ -> Nhập khẩu mẫu XDE).
 6. Nhấn vào XDE Model (Mô hình XDE) để đưa ra mẫu nhập khẩu mô hình XDE.
 7. Nhấn vào liên kết Create the sample project trên trang mẫu nhập khẩu mô hình XDE.
 8. Nhấn vào Finish (Kết thúc) trong hộp thoại Save XDE Model (Lưu mô hình XDE) vừa xuất hiện, chấp nhận tên dự án mặc định là SampleXDEModel.
 9. Tại dấu nhắc để chuyển sang phối cảnh Tài nguyên, nhấn vào Yes.
Hình 1. Tạo dự án mô hình XDE mẫu
Dự án mẫu

Một mô hình mẫu được thêm vào vùng làm việc của bạn và xuất hiện trong khung nhìn Navigator (Trình chuyển hướng). Mô hình này không thể được mở theo định dạng hiện tại của nó trong Rational Systems Developer. Nhưng bây giờ bạn có thể nhập nó vào Rational Systems Developer bằng cách sử dụng trình nhập khẩu mô hình XDE.

Cài đặt trình nhập khẩu mô hình XDE

Trình nhập khẩu mô hình XDE cho Rational System Developer là một Optional Feature (Tính năng tùy chọn) phải được cài đặt bằng cách sử dụng Rational Product Updater (Trình cập nhật sản phẩm Rational). Để biết thêm thông tin và các lệnh để cài đặt tính năng tùy chọn này, hãy tham khảo IBM Rational Rose Model Import Feature - Installation and update instructions (Tính năng nhập khẩu mô hình IBM Rational Rose – Các lệnh cài đặt và cập nhật).

Nếu tính năng nhập khẩu mô hình XDE chưa được cài đặt trong bàn làm việc Rational Systems Developer của bạn, hãy thực hiện các bước sau để cài đặt nó [Lưu ý: Bạn phải có một kết nối Internet trực tiếp để thực hiện các bước này.]:

 1. Nhấn vào Help -> Software Updates -> IBM Rational Systems Developer Product Updater để chạy công cụ Rational Systems Developer Product Updater (Trình cập nhật sản phẩm Rational Systems Developer).
 2. Trong công cụ Rational Systems Developer Product Updater, chọn thẻ Optional Features.
 3. Đánh dấu chọn vào hộp có nhãn IBM Rational XDE Model Import và nhấn vào nút Install Features (Cài đặt các tính năng) để cài đặt tính năng này.
 4. Khi việc cài đặt tính năng này hoàn tất, bạn có thể được hướng dẫn để restart the workbench (khởi động lại bàn làm việc).
Hình 2. Cài đặt tính năng trình nhập khẩu mô hình XDE
Trình nhập khẩu mô hình XDE

Nhập khẩu mô hình XDE

Một khi bạn đã thiết lập dự án mẫu có chứa mô hình XDE mà chúng ta sẽ sử dụng cho hướng dẫn này và bạn đã cài đặt tính năng của XDE Model Importer, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu nhập khẩu mô hình XDE mẫu. Bởi vì mô hình mẫu XDE là một mô hình rất đơn giản, nên việc nhập khẩu cũng sẽ rất đơn giản.

Có các thông tin bổ sung có sẵn cho bạn qua phần Online Help (Trợ giúp trực tuyến) có tiêu đề Installing and migrating (Cài đặt và di chuyển) mà bạn chắc sẽ muốn xem lại trước và trong lúc cố gắng di chuyển mô hình riêng của bạn. Tuy nhiên, hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn một ý tưởng về các bước có liên quan và một số trong những điều bạn cần phải lên kế hoạch trong lúc cố gắng di chuyển mô hình riêng của bạn.

Xác định nguồn nhập khẩu

Hộp thoại đầu tiên xuất hiện đưa ra cho bạn cơ hội để nhận biết các mô hình XDE mà bạn muốn nhập khẩu. Có một vài điểm bạn sẽ muốn xem xét khi lựa chọn các mô hình nhập khẩu:

 • Quá trình nhập khẩu là một chiều. Một khi bạn nhập một mô hình vào Rational Systems Developer, bạn không thể đưa mô hình nhập khẩu này quay trở lại vào XDE.
 • Trước khi bạn nhập một mô hình XDE, hãy chắc chắn rằng bạn có mô hình hoàn chỉnh (gồm tất cả các đơn vị con- subunits) và rằng tất cả các tài liệu tham khảo là hợp lệ.
 • Ý tưởng tốt là chạy xác nhận hợp lệ mô hình XDE và sửa chữa một số lỗi hiển nhiên trong mô hình mã nguồn trước khi nhập khẩu vào Rational Systems Developer.
 • Các mô hình XDE được tạo hay được mở với Rational XDE Phiên bản ngày 12.06.2003 hoặc mới hơn có thể được nhập khẩu vào Rational Systems Developer. Các mô hình được tạo ra khi sử dụng phiên bản XDE cũ phải được nâng cấp trước khi nhập khẩu. Một cách để xác định số phiên bản của mô hình XDE của bạn trước khi nhập khẩu là tìm kiếm phần tử tên là RSM: METAMODEL trong tệp mdx bằng cách sử dụng một trình soạn thảo văn bản. Nếu thuộc tính của phiên bản bắt đầu với "7.1", bạn có thể nhập các mô hình. Nếu không, bạn sẽ cần phải nâng cấp mô hình XDE này trước khi nhập khẩu vào Rational Systems Developer.

Thực hiện các bước sau đây để bắt đầu nhập khẩu của các mô hình DigiCam_Setup.mdx XDE:

 1. Nhấn vào File > Import. Cửa sổ Import (Nhập khẩu) sẽ mở ra.
 2. Chọn Rational XDE Model, và sau đó nhấn Next.
 3. Trên trang Specify XDE Models to Import (Chỉ định các mô hình XDE để nhập khẩu) của trình thủ thuật Rational XDE Model Import, nhấn nút Browse (Duyệt). Cửa sổ Đích đến mặc định cho các mô hình được nhập khẩu sẽ mở ra.
 4. Chọn dự án hiện có SampleXDEModel và sau đó nhấn OK.
 5. Nhấn vào nút Add. Cửa sổ XDE Models to import (các mô hình XDE để nhập khẩu) mở ra.
 6. Chuyển hướng đến và lựa chọn mô hình XDE DigiCam setup.mdx đặt trong vùng làm việc và sau đó nhấn Open. (Mở). Các mô hình XDE mà bạn chỉ định cũng như bất kỳ mô hình được tham chiếu xuất hiện trong danh sách các mô hình được chọn. Nếu mô hình bạn đã chọn có chứa lược sử người dùng xác định, thì bạn cần phải chỉ định một dự án cho các lược sử; các mô hình và các lược sử không thể nằm trong cùng một dự án.
 7. Nhấn Next để tiến tới trang Confirm and resolve models (Xác nhận và giải quyết các mô hình).
Hình 3. Nhập khẩu một mô hình Rose XDE
Nhập khẩu mô hình XDE

Xác nhận và giải quyết các mô hình

Hộp thoại tiếp theo xuất hiện cung cấp cho bạn một cơ hội để thay đổi hành động nhập khẩu đối với các mô hình cụ thể. Nếu một mô hình mà bạn đã chọn để nhập khẩu có chứa một tham chiếu đến mô hình khác, cả hai mô hình sẽ xuất hiện trong bảng các mô hình được chọn và cả hai sẽ đi qua quá trình nhập khẩu. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng các tùy chọn được cung cấp trong hộp thoại này để kiểm soát những gì xảy ra. Ví dụ, nếu current state (trạng thái hiện tại) hiển thị một mô hình tham chiếu là Not yet imported (Chưa được nhập khẩu), bạn có thể chọn tùy chọn Don't import (Không nhập khẩu). Điều này sẽ dẫn đến mô hình được tham chiếu không được nhập khẩu và tất cả các tài liệu tham khảo đến nó đang được gỡ bỏ khỏi các mô hình UML 2.0 khác đang được nhập khẩu.

Để xác định các hành động cho trạng thái hiện tại của một mô hình:

 1. Chọn một mô hình từ Selected models và các mô hình mà chúng tham khảo bảng.
 2. Nếu trang Confirm and Resolve Models phát hiện có một mô hình được tham chiếu, nhưng bị mất, hãy chọn hành động Locate Missing XDE Model (Định vị mô hình XDE đang mất). Bạn có thể sử dụng hành động này để duyệt đến và định vị mô hình mà nó không phải là ở vị trí như mong đợi. Một khi bạn xác định vị trí mô hình XDE không có mặt, trạng thái của mô hình thay đổi tới Not yet imported (Chưa được nhập khẩu) và hành động của mô hình thay đổi tới import.
 3. Optional: Chọn một hành động khác trên trình đơn Action, khi cần thiết.
 4. Optional: Nhấn vào nút Browse để chuyển hướng đến một dự án hiện tại hoặc để tạo ra một dự án mới được sử dụng như một điểm đến cho mô hình này.
 5. Nhấn vào nút Next.

Vì mô hình XDE mẫu của chúng ta không tham khảo các mô hình khác, chúng ta có thể chỉ cần nhấn Next để tiếp tục.

Hình 4. Xác nhận và giải quyết các mô hình
Xác nhận và giải quyết các mô hình

Các tùy chọn nhập khẩu XDE

Hộp thoại XDE Import Options (Các tùy chọn nhập khẩu XDE) đưa ra cho bạn với một cơ hội để kiểm soát hình dáng và các màu sắc dòng, hình dáng và các bản mẫu hình dáng và các bản mẫu ngăn và các giá trị cài đặt khả năng hiển thị của Rational XDE nhập khẩu vào các sản phẩm mô hình hóa UML Rational mới.

Bạn cũng có thể sử dụng trang này để xác định ánh xạ của các mối quan hệ lớp liên kết vào nhập khẩu. Trong XDE, một lớp liên kết được biểu diễn bởi ba phần tử: một mối quan hệ liên kết, một lớp và một mối quan hệ associatedClass (từ sự liên kết đến lớp). Tùy chọn ảnh xạ lớp liên kết kiểm soát xem liệu lớp XDE sẽ được giữ lại như là một lớp UML 2.0 thêm vào đang được kết hợp vào một UML 2.0 không. AssociationClass, biểu diễn ba phần tử mô hình XDE để tạo nên lớp liên kết trong XDE.

Tùy chọn mặc định, Retain XDE class only if needed, (Giữ lại lớp XDE chỉ khi cần), nhập khẩu mối quan hệ liên kết, lớp và AssociatedClass trong XDE thành một lớp liên kết UML 2.0 miễn là sự liên kết và lớp ở trong cùng mô hình XDE.

Tùy chọn Always retain XDE class (Luôn luôn giữ lại lớp XDE) nhập khẩu một lớp XDE như là một lớp UML 2.0 riêng dù là các nội dung của nó được sao chép vào lớp liên kết UML 2.0 vừa mới được tạo ra, lớp này kết hợp mối quan hệ liên kết, lớp và AssociatedClass trong XDE.

Để xác định các tùy chọn nhập khẩu XDE:

 1. Chọn một trong các tùy chọn sau cho mỗi nhóm giá trị thiết lập:
  • All (Tất cả): Nhập khẩu tất cả các giá trị mặc định và thiết lập tùy chỉnh XDE.
  • Only modified defaults (Chỉ các giá trị mặc định thay đổi): Nhập khẩu các giá trị cài đặt mô hình XDE khác với các các giá trị cài đặt XDE mặc định.
  • None (Không): Tất cả các giá trị cài đặt XDE bị ghi đè và các giá trị mặc định của Rational Systems Developer mới được sử dụng.
 2. Xác định cách bạn muốn ánh xạ các lớp liên kết trong XDE tới UML 2.0 và chỉ định tuỳ chọn thích hợp.
 3. Nhấn vào nút Next để tiến đến trang Verification (Xác nhận).
Hình 5. Các tùy chọn nhập khẩu XDE
Các tùy chọn nhập khẩu

Xác nhận

Để xác nhận danh sách lựa chọn nhập khẩu mô hình:

 1. Xem qua các bảng mô hình và bảng lựa chọn hiện trạng và xác nhận rằng các tệp được chỉ định là chính xác.
 2. Optional (Tùy chọn): Nhấn vào nút Back nếu bạn muốn tạo thay đổi tới bất kỳ các mô hình hoặc các hiện trạng được liệt kê.
 3. Nhấn vào Finish. Cửa sổ chuyển đổi các mô hình XDE mở ra và hiển thị một thanh tiến trình để hiển thị trạng thái nhập khẩu.
Hình 6. Xác nhận
Xác nhận

Xem xét các kết quả

Bây giờ trò vui bắt đầu! Hãy xem những gì đã được XDE Model Importer tạo ra cho chúng ta.

Để bắt đầu, hãy mở vụ gói Use Cases bên trong mô hình DigiCam setup (Thiết lập DigiCam). Nhấn đúp vào sơ đồ Use cases để mở nó và thấy rằng nó trông giống như những gì bạn đã quen thuộc với trong XDE.

Có rất ít sự khác biệt giữa các sơ đồ Use Case khi sử dụng UML 1.4 (nó là những gì đã dựa vào XDE) và UML 2.0 (nó được sử dụng trong Rational Systems Developer). Vì vậy, phần lớn, các sơ đồ sẽ di chuyển và trông giống nhau. Tuy nhiên, có các thay đổi đáng kể trong lĩnh vực các sơ đồ trình tự, các sơ đồ trạng thái, các sơ đồ hành động và các sơ đồ cộng tác mà bạn sẽ muốn nhận biết. Nếu bạn đã sử dụng bất kỳ các sơ đồ này trong Rose, bạn sẽ muốn nghiên cứu đề tài Online Help Installing and migrating -> Importing Rational Rose models -> UML 1.4 and 2.0 notation mapping để tự làm quen với các sự khác biệt và chuẩn bị kiểm tra chặt chẽ và có lẽ "thay đổi" các sơ đồ được tạo ra trong Rational Systems Developer trong lúc di chuyển.

Hình 7. Xem xét các trường hợp sử dụng mới
Các trường hợp sử dụng

Quá trình nhập khẩu mô hình XDE cũng tạo ra một bản báo cáo có thể được sử dụng để hiểu các sự khác biệt bất kỳ giữa mô hình XDE ban đầu và mô hình Rational Systems Developer đã được tạo ra trong quá trình nhập khẩu.

Bản báo cáo được hiển thị trong khung nhìn XDE Import Report (Báo cáo nhập khẩu XDE) vào cuối của quá trình nhập khẩu. Báo cáo này bao gồm ba ô sau đây:

 • Index (Chỉ mục): Hiển thị các mô hình và các phần tử bao gồm của chúng, trong đó có liên quan đến các sự cố và các sự cố toàn cục mà không được liên kết với một mô hình hoặc phần tử cụ thể.
 • Table of Contents (Mục lục): Hiển thị các liên kết điều hướng cho mục được chọn trong ô Index.
 • Content (Nội dung): Liệt kê các thông tin về sự cố, bao gồm loại sự cố, một thông báo để mô tả các vấn đề để tập trung vào và hành động được đề xuất để tập trung vào vấn đề đó. Ngoài ra, nếu có một phần tử UML 2.0 có liên kết, ô Content (Nội dung) cung cấp một liên kết tới phần tử trong khung nhìn Model Explorer.

Để xem lại báo cáo:

 1. Mở rộng các loại trong ô Index.
 2. Chọn phần tử mô hình đầu tiên.
 3. Trong ô Table of Contents (Mục lục), nhấn vào liên kết để hiển thị các thông tin về sự cố. Nếu có nhiều sự cố liên quan đến các phần tử mô hình được chọn, ô Table of Contents có thể hiển thị nhiều liên kết. Ô Content (Nội dung) hiển thị thông tin về sự cố.
 4. Đọc kỹ các thông tin sự cố. Nhiều sự cố có thể giống nhau, nhưng chúng là duy nhất. Ví dụ, các tài liệu tham khảo mô hình chưa được giải quyết xuất hiện ở mức mô hình và mỗi cá thể sơ đồ của tài liệu tham khảo cũng có một sự cố tương ứng.
 5. Xem lại tất cả các thông tin về mọi sự cố, bao gồm bất kỳ các sự cố toàn cục nào, để hiểu các vấn đề nhập khẩu tiềm năng.
 6. Sau khi xem lại thông tin về sự cố, xác định liệu bạn cần thực hiện bất kỳ hành động nào trong mô hình nhập khẩu không. Nếu có một số lượng đáng kể các sự cố chưa được giải quyết, hãy xem xét sửa đổi mô hình XDE và xuất nhập khẩu mô hình một lần nữa.
Hình 8. Báo cáo nhập khẩu XDE
Báo cáo nhập khẩu
Hình 9. Các sự cố
Các sự cố

Tóm tắt

Hướng dẫn này dẫn bạn qua quá trình di chuyển một Mô hình UML từ Rational Rose XDE sang Rational Systems Developer. Trong khi trình thủ thuật XDE Model Import khá dễ sử dụng và cung cấp cho bạn một vài sự lựa chọn để xem xét trong khi nhập khẩu mô hình của bạn, những gì bạn làm trước khi nhập khẩu mô hình thậm chí có thể còn quan trọng hơn. Những lời khuyên này sau đây sẽ làm cho những nỗ lực di chuyển của bạn trôi chảy và thành công:

 • Mở rộng mô hình trong XDE và nạp tất cả các đơn vị con (subunits) liên quan để xác nhận rằng tất cả chúng đều có sẵn trên máy ở đó việc nhập khẩu sẽ được thực hiện. Ý tưởng tốt là xác nhận hợp lệ Mô hình XDE và sửa chữa một số lỗi hiển nhiên trong mô hình nguồn. Nếu không, tất cả những vấn đề đó mà bạn đã bỏ qua trong XDE cũng sẽ được di chuyển.
 • Khi kế hoạch di chuyển của một mô hình XDE có chứa các đơn vị con, điều quan trọng là phải nghĩ về cách bạn muốn phân vùng mô hình kết quả Rational Systems Developer do Rational Systems Developer không hỗ trợ các đơn vị con. Bạn có thể muốn chấm dứt mô hình được nhập khẩu vào một số mô hình. Đừng cảm thấy bị ép buộc bởi cách tổ chức trước đây của các đơn vị con, do các đơn vị con trước cũng có thể phân chia quá nhỏ (hoặc nó có thể phù hợp). Bạn nên chắc chắn dự tính thời gian để viết tài liệu cấu trúc mô hình mới và mô tả cách sử dụng dự tính của nó sau khi di chuyển.
 • Khi bạn nhập một mô hình lớn, hoặc khi bạn nhập một tập lớn các mô hình, bạn có thể gặp phải một lỗi ngoài dải bộ nhớ trong quá trình nhập khẩu mô hình XDE. Bạn có thể mất một số bước để giảm các khả năng gặp phải lỗi bộ nhớ này của bạn. Để tìm hiểu xem bạn có thể làm được những gì, hãy tham khảo các chủ đề Online Help Installing and migrating -> Importing Rational XDE models -> Migrating XDE models -> Preparing for Rational XDE model migration -> Preventing an out-of-memory error during XDE import,
 • Khi di chuyển một mô hình XDE sang Rational Systems Developer, hãy di chuyển chỉ các bộ phận của mô hình XDE đang ở mức trừu tượng cao hơn (ví dụ, kiến trúc và nội dung thiết kế mức cao). Không nên di chuyển các mô hình mã. Sau khi nhập mã vào Rational Systems Developer, UML Visualization sẽ được dùng để tạo ra các sơ đồ lớp, v.v.. từ mã thực tế trong Rational Systems Developer.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

 • Xây dựng dự án phát triển tiếp theo của bạn với phần mềm dùng thử IBM, có sẵn để tải về trực tiếp từ developerWorks.

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=457894
ArticleTitle=Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 2: Các mô hình Rational Rose XDE
publish-date=12182009