Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 1: IBM Data Studio: Bắt đầu với dịch vụ Web dữ liệu

Phát triển dịch vụ Web dữ liệu đầu tiên của bạn với IBM Data Studio

Giải pháp Data Studio của IBM® bao gồm nhiều đặc tính mới, trong số các đặc tính đó là việc hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Dịch vụ Web dữ liệu là bộ cung cấp dịch vụ Web thuộc thế hệ kế tiếp cho các máy chủ cơ sở dữ liệu của IBM. Dịch vụ Web dữ liệu cung cấp một giao diện dịch vụ Web đầy đủ, hỗ trợ cho REST- style (liên kết HTTP GET/POST) cũng như SOAP trên nền HTTP và sinh ra WSDL tự động. Dịch vụ Web dữ liệu hỗ trợ các họ cơ sở dữ liệu DB2®, máy chủ Informix® Dynamic Server (IDS) của IBM và nhiều máy chủ dịch vụ Web đại chúng, ví dụ Apache Tomcat v5.5, WebSphere® Application Server V6.1 và Community Edition V1.1.1 của IBM

Trước khi bạn bắt đầu

Hãy tìm hiểu bạn sẽ học được gì và làm thế nào để học được nhiều nhất từ hướng dẫn này.

Về hướng dẫn này

Hướng dẫn này từng bước một cung cấp các chỉ dẫn để tạo ra dịch vụ Web dữ liệu đầu tiên của bạn bằng cách sử dụng IBM Data Studio.

Mục tiêu

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách:

 • Tạo một kết nối tới cơ sở dữ liệu
 • Tạo một dự án phát triển dữ liệu
 • Tạo một kịch bản lệnh SQL
 • Tạo một dịch vụ Web
 • Bổ xung các tập lệnh SQL
 • Thêm các thủ tục lưu vào dịch vụ Web
 • Thêm một máy chủ Web
 • Triển khai một dịch vụ Web
 • Kiểm thử dịch vụ Web

Một số yêu cầu

Hướng dẫn này giả thiết rằng sản phẩm sau đã được cài đặt:

 • Cơ sở dữ liệu DB2 9.5 của IBM cho các hệ điều hành Linux, Unix và Windows. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng bất kỳ cơ sở dữ liệu DB2 nào có hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu. Ngoài ra, bạn cần cài đặt sẵn cơ sở dữ liệu mẫu SAMPLE của DB2. Nếu bạn chưa cài đặt cơ sở dữ liệu SAMPLE, xin tham khảo trung tâm Thông tin DB2 để có các chỉ dẫn cài đặt.
 • Data Studio của IBM phiên bản V1.1. Trong khi cài đặt, cần phải bảo đảm chắc chắn rằng thành phần phát triển dịch vụ Web dữ liệu đã được đánh dấu chọn.
 • Máy chủ ứng dụng WebSphere Application Server Community Edition, V1.1 (WebSphere ASCE). Đây là máy chủ dịch vụ Web miễn phí của IBM. Ảnh cài đặt cho WebSphere ASCE có thể được gói kèm trong bộ cài đặt Data Studio IBM. Nếu không có, xin tham khảo trang WebSphere Application Server Community Edition để có thêm thông tin hay để tải ảnh cài đặt WebSphere ASCE.

Tạo kết nối tới cơ sở dữ liệu

Để tạo một dịch vụ Web, việc đầu tiên cần làm là tạo một kết nối tới cơ sở dữ liệu của bạn.

 1. Từ cửa sổ Database Explorer trong Data Studio IBM, bạn mở rộng nút Connections. Nếu bạn thấy hiện đang có một kết nối tới cơ sở dữ liệu SAMPLE thì chuyển sang mục Create a data development project.
 2. Chọn nút Connections, nhấp chuột phải và chọn New Connection… Động tác này khởi động thủ thuật tạo kết nối mới.
 3. Hoàn tất thủ thuật tạo kết nối mới bằng việc điền các thông tin được yêu cầu. Trong đa số trường hợp, bạn sẽ chỉ cần thay đổi giá trị tại các mục Host, User IDPassword.
  Hình 1. Các tham số kết nối
  Các tham số kết nối
 4. Bạn có thể kiểm tra kết nối bằng cách nhấp nút Test Connection.
 5. Nhấp nút Finish. Cửa sổ thủ thuật tạo kết nối mới đóng lại và đường kết nối với cơ sở dữ liệu SAMPLE mà bạn vừa mới tạo ra xuất hiện trong cửa sổ khảo sát cơ sở dữ liệu.
  Hình 2. Kết nối mới tới cơ sở dữ liệu SAMPLE
  Kết nối mới tới cơ sở dữ liệu SAMPLE

Tạo một dự án phát triển dữ liệut

Bây giờ sau khi đã tạo được một kết nối tới cơ sở dữ liệu SAMPLE, bạn cần tạo ra một dự án phát triển dữ liệu. Các dự án phát triển dữ liệu được sử dụng để phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu. Kiểu dự án này được kết hợp với một kết nối đơn trong cửa sổ khảo sát cơ sở dữ liệu. Bạn có thể sử dụng các dự án phát triển dữ liệu để phát triển những tài nguyên sau đây:

 • Phát triển, kiểm thử và triển khai các thủ tục lưu SQL và Java™ và các hàm do người dùng định nghĩa.
 • Nếu máy chủ đích hỗ trợ XML, bạn có thể phát triển các tệp XML và các công cụ tiền chế cho các ứng dụng XML.
 • Phát triển và kiểm thử các truy vấn SQL.
 • Phát triển và triển khai các dịch vụ Web truy nhập dữ liệu bằng cách sử dụng các kịch bản lệnh SQL hay các thủ tục lưu.

Hãy theo các bước sau để tạo một dự án phát triển dữ liệu:

 1. Từ thanh thực đơn của Data Studio, di chuyển tới File > New > Data Development Project. Động tác này sẽ khởi động thủ thuật tạo dự án phát triển dữ liệu mới.
 2. Đổi trường Project name thành Demo.
  Hình 3. Dự án phát triển dữ liệu
  Dự án phát triển dữ liệu
 3. NhấpNext.
 4. Chọn kết nối tới SAMPLE hiện có.
  Hình 4. Chọn kết nối
  Chọn kết nối
 5. NhấpFinish. Một dự án phát triển dữ liệu mới có tên "Demo" hiện ra trên cửa sổ Data Project Explorer .
 6. Chọn kết nối tới SAMPLE hiện có.
  Hình 5. Dự án dữ liệu mới “Demo”
  Dự án dữ liệu mới “Demo”

Tạo một kịch bản lệnh SQL hay một thủ tục lưu

Dịch vụ Web bao gồm các kịch bản lệnh SQL và các thủ tục lưu mà bạn muốn phô bày như các dịch vụ Web. Để tạo một kịch bản lệnh SQL, hãy theo các bước sau :

 1. Từ cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu, chọn nút SQL Scripts, nhấp chuột phải và chọn New > SQL or XQuery Script. Động tác này khởi động thủ thuật tạo kịch bản lệnh SQL hoặc XQuery mới.
 2. Thay đổi trường Name thành getAllEmp.
  Hình 6. Tên và công cụ
  Tên và công cụ
 3. Bạn có hai tùy chọn bộ biên tập khác nhau. Bộ biên tập SQL cung cấp một vùng văn bản cảm ngữ cảnh để nhập câu lệnh SQL. Bộ dựng SQL cung cấp một phương thức tương tác để xây dựng câu lệnh SQL. Trong ví dụ này, hãy sử dụng bộ biên tập SQL tuỳ chọn mặc định.
 4. Nhấn Finish. Thủ thuật đóng lại và một phiếu mới có tên "getAllEmp.sql" xuất hiện. Nó chứa một vùng văn bản cảm ngữ cảnh để bạn nhập câu lệnh SQL.
 5. Tại vùng văn bản trong phiếu getAllEmp.sql, hãy nhập câu lệnh SQL sau đây:

  select * from employee
  Hình 7. getAllEmp.sql
  getAllEmp.sql
 6. Cuối cùng, ghi lưu câu lệnh SQL bằng cách chọn File > Save hay nhấn tổ hợp CTRL+S. Kịch bản lệnh getAllEmp.sql bây giờ xuất hiện trong cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu dưới nút SQL Scripts.
  Hình 8. Kịch bản lệnh SQL: getAllEmp.sql
  Kịch bản lệnh SQL: getAllEmp.sql

Việc tạo ra các thủ tục lưu được thực hiện cũng bằng cách này. Từ cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu, bạn chọn nút Stored Procedures, nhấp chuột phải và chọnNew > Stored Procedure. Cửa sổ New Stored Procedure xuất hiện và hướng dẫn bạn suốt quá trình tạo ra một thủ tục lưu. Tuy nhiên, đối với ví dụ này, thủ tục lưu đã có trong cơ sở dữ liệu SAMPLE database — vì thế bạn không cần tạo ra một thủ tục lưu mới.


Tạo một dịch vụ Web SQL

Bây giờ khi đã có một kịch bản lệnh SQL, bạn có thể tạo ra một dịch vụ Web.

 1. Từ cửa sổ Data Project Explorer, chọn nút Web Services, nhấp chuột phải và chọn New Web Service.... Động tác này khởi động thủ thuật tạo dịch vụ Web mới.
 2. Thay đổi trường Name thành MyWebService.
  Hình 9. Định nghĩa một dịch vụ Web mới
  Định nghĩa một dịch vụ Web mới
 3. Nhấp nút Finish. Dịch vụ Web "MyWebService” mà bạn vừa mới tạo ra được liệt kê dưới nút Web Services trong cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu.
  Hình 10. MyWebService mới tại cửa sổ Data Project Explorer
  MyWebService mới tại cửa sổ Data Project Explorer

Thêm một kịch bản lệnh SQL vào dịch vụ Web

Để thêm một kịch bản lệnh SQL vào dịch vụ Web, hãy theo các bước sau:

 1. Từ cửa sổ Data Project Explorer, chọn kịch bản lệnh SQL. Trong ví dụ này, bạn chọn getAllEmp.sql.
 2. Kéo và thả tệp getAllEmp.sql vào cửa sổ MyWebService.
 3. Bây giờ dịch vụ Web MyWebService của bạn có một phép toán có tên là "getAllEmp."
  Hình 11. Phép toán mới: getAllEmp
  Phép toán mới: getAllEmp

Thêm một thủ tục lưu vào dịch vụ Web

Việc thêm một thủ tục lưu vào dịch vụ Web cũng được làm cùng cách như thêm kịch bản lệnh SQL. Nếu nút các thủ tục lưu trong cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu có một hoặc nhiều thủ tục lưu, bạn có thể đơn giản lựa chọn các thủ tục lưu và kéo-thả chúng lên các dịch vụ Web mong muốn. Tuy nhiên, trong ví dụ này bạn sẽ sử dụng một thủ tục lưu đã triển khai trên cơ sở dữ liệu SAMLE, nhưng thủ tục này không tồn tại trong cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu. Để thêm một thủ tục lưu đã triển khai vào dịch vụ Web, hãy theo các bước sau :

 1. Từ cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu, nhấn SAMPLE > SAMPLE > Schemas > {schema id} > Stored Procedures. Trong ví dụ này, {schema id} là DB2ADMIN — schema ID của bạn có thể khác. Bạn sẽ phải nhìn thấy một thủ tục lưu có tên "BONUS_INCREASE." Nếu bạn không tìm thấy thủ tục lưu này thì có lẽ bạn đã tạo ra cơ sở dữ liệu SAMPLE sử dụng một schema ID khác.
  Hình 12. Cửa sổ khảo sát cơ sở dữ liệu: Thủ tục lưu BONUS_INCREASE
  Database Explorer: BONUS_INCREASE stored procedure
 2. Kéo-thả tệp BONUS_INCREASE vàoMyWebService vào trong nhánh dịch vụ Web tại cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu.
 3. Bây giờ dịch vụ Web MyWebService của bạn có phép toán mang tên "BONUS_INCREASE."
  Hình 13. Phép toán mới : BONUS_INCREASE
  Phép toán mới: BONUS_INCREASE

Thêm một cá thể máy chủ Web

Một cá thể của máy chủ Web đơn giản là một định nghĩa cho máy chủ Web hiện có. Nếu đây là dịch vụ Web đầu tiên của bạn, thì nhiều khả năng là bạn không có bất kỳ một cá thể máy chủ Web nào đã được định nghĩa trong không gian làm việc tại Data Studio IBM. Để thêm một cá thể máy chủ Web vào không gian làm việc của mình, hãy theo các bước sau :

 1. Từ thanh thực đơn của IBM Data Studio, di chuyển tới Window > Show View > Other... > Server,và chọn nút Servers.
  Hình 14. Cửa sổ Show view
  Cửa sổ Show view
 2. Nhấp OK. Bây giờ phiếu Servers xuất hiện trong không gian làm việc của bạn.
  Hình 15. Phiếu Servers
  Phiếu Servers
 3. Từ phiếu Servers, nhấp chuột phải trong vùng trắng và chọn New > Server. Thủ thuật máy chủ mới xuất hiện.
 4. Trên trang Define a New Server, chọn máy chủ Web hỗ trợ dịch vụ Web dữ liệu bạn muốn. Tại ví dụ này, chọn WebSphere Application Server Community Edition V1.1.
  Hình 16. Xác định máy chủ mới
  Xác định máy chủ mới
 5. Nhấp Next.
 6. Trên trang Runtime, hãy định rõ thư mục nơi máy chủ Web của bạn được cài đặt. Trong ví dụ này, máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition V1.1 được cài đặt tại thư mục C:\wasce\.
  Hình 17. Trang runtime mới của New WebSphere Community Edition Server V1.1
  New WebSphere Community Edition Server V1.1 runtime
 7. Nhấp Next.

  Ghi chú: Điều quan trọng ở đây là bạn nhấp nút Next xuyên suốt các trang thủ thuật máy chủ mới còn lại. Nếu không làm thế, có thể dẫn đến kết quả là cá thể mới của máy chủ Web của bạn không hợp lệ.
 8. Trên trang Server có danh sách nhiều cổng kết nối, mã ID và mật khẩu của người quản trị. Trong ví dụ này, hãy chấp nhận các mặc định.
  Hình 18. Máy chủ WebSphere Community Edition Server V1.1 mới
  New WebSphere Community Edition Server V1.1 Server
 9. Nhấp Next.
 10. Từ trang Add and Remove Projects, nhấp Next.
 11. Cuối cùng, trên trang Select Tasks, nhấp Finish để tạo một cá thể máy chủ Web. Trên phiếu Servers bây giờ sẽ liệt kê cá thể máy chủ Web mới.
  Hình 19. Cá thể máy chủ WebSphere Application Server Community Edition V1.1 mới
  New WebSphere Application Server Community Edition V1.1 server instance
 12. Kiểm tra xem cá thể máy chủ Web của bạn đã hoạt động chưa bằng cách khởi động nó. Để làm điều đó, bạn chọn cá thể máy chủ Web vừa thiết lập, nhấp chuột phải và chọn Start. Máy chủ Web khởi động và hiển thị trạng thái là “Started”.
  Hình 20. Cá thể máy chủ WebSphere Application Server Community Edition V1.1 đã được khởi động
  New WebSphere Application Server Community Edition V1.1 Server instance started

Triển khai dịch vụ Web

Bây giờ khi đã có dịch vụ Web MyWebService, với hai phép toán BONUS_INCREASE và getAllEmp và một máy chủ Web, bạn sẵn sàng để triển khai MyWebService tại máy chủ Web WebSphere ASCE V1.1. Để triển khai dịch vụ Web, bạn theo các bước sau :

 1. Từ cửa sổ khảo sát dự án dữ liệu, hãy chọn dịch vụ Web để triển khai. Trong ví dụ này, bạn chọn MyWebService. Nhấp chuột phải và chọn Build and Deploy.... Thủ thuật triển khai dịch vụ Web xuất hiện.
  Hình 21. Triển khai dịch vụ Web
  Triển khai dịch vụ Web
 2. Chọn kiểu máy chủ Web và một cá thể đã định nghĩa. Trong ví dụ này, bạn muốn triển khai dịch vụ tại máy chủ Web WebSphere Application Server Community Edition V1.1.
 3. Để chọn cá thể máy chủ Web là WebSphere ASCE V1.1 hãy nhấn nút tròn Server trong khung Web Server. Động tác này chỉ định rằng việc triển khai (dịch vụ Web) sẽ được thực hiện tại máy chủ Web đã chọn. Vì trước đó bạn đã định nghĩa cá thể máy chủ Web của mình, nên cá thể máy chủ Web này sẽ xuất hiện trong hộp thả xuống (drop-down box) của trường Server.
  Hình 22. Chọn máy chủ Web
  Chọn máy chủ Web
 4. Tiếp theo bạn chọn các nghi thức truyền thông điệp sẽ dùng trong dịch vụ Web của mình — hoặc là Web-access (REST-style), Web service (SOAP), hoặc cả hai REST-style và SOAP. Trong ví dụ này ta chọn cả hai.
  Hình 23. Chọn nghi thức truyền thông điệp
  Chọn nghi thức truyền thông điệp
 5. Mục các tham số được dùng để chỉ rõ những thuộc tính bổ sung cho Dịch vụ Web. Nói chung, bạn có thể bỏ qua mục này. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng một gốc văn cảnh đặc biệt hay một máy SOAP khác, bạn có thể sử dụng nhóm này để điều chỉnh các giá trị tương ứng.
  Hình 24. Các tham số
  Các tham số
 6. Trong khi triển khai bạn có các tùy chọn bổ sung sau :
  • Đánh dấu hộp chọn cạnh trường Register database connection với máy chủ Web để chỉ thị cho dịch vụ Web dữ liệu cần phải tự động đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu đã chọn với máy chủ Web. Trong ví dụ này, hãy đánh dấu hộp chọn này. Nếu bạn bỏ không chọn tùy chọn này, bạn phải khởi tạo thủ công vùng chứa (pool) cơ sở dữ liệu trong máy chủ Web cũng như điền giá trị cho các thuộc tính bổ sung xuất hiện trong nhóm Parameters.
   Hình 25. Đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu
   Đăng ký kết nối cơ sở dữ liệu
  • Data Studio của IBM bao gồm một bộ khảo sát dịch vụ Web cắm sẵn. Nó cho phép bạn xem và kiểm tra các dịch vụ Web. Khi triển khai các dịch vụ Web dữ liệu bạn có thể đánh dấu hộp chọn Launch Web Services Explorer after deployment. Sau khi hoàn tất triển khai, bộ khảo sát các dịch vụ Web tự động khởi động.
   Hình 26. Khởi động bộ khảo sát dịch vụ Web
   Khởi động bộ khảo sát dịch vụ Web
 7. Nhấp Finish. Quá trình triển khai dịch vụ Web bắt đầu. Sau khi hoàn thành, cờ báo (*) "dirt" của MyWebService được bật lên và MyWebService liệt kê cá thể máy chủ Web được triển khai trong nhãn nút của mình.
  Hình 27 . Dịch vụ Web đã triển khai
  Dịch vụ Web đã triển khai
 8. Vì hộp chọn khởi chạy bộ khảo sát dịch vụ Web sau khi triển khai được đánh dấu, nên cửa sổ khảo sát dịch vụ Web xuất hiện.
  Hình 28. Cửa sổ khảo sát dịch vụ Web
  Cửa sổ khảo sát dịch vụ Web

Sử dụng bộ khảo sát dịch vụ Web để kiểm tra các dịch vụ Web đã được triển khai

Sử dụng bộ khảo sát các dịch vụ Web, bạn có thể kiểm tra các dịch vụ Web đã được triển khai. Hãy nhớ rằng, khi triển khai dịch vụ Web, bạn có lựa chọn đánh dấu hộp chọn Launch Web Services Explorer after deployment để khởi động bộ khảo sát dịch vụ Web sau khi triển khai. Ngoài ra bạn có thể chọn một dịch vụ Web, nhấp chuột phải và chọn Launch Web Services Explorer. Cả hai cách đều làm xuất hiện phiếu Web Services Explorer.

Hình 29. Bộ khảo sát dịch vụ Web
Bộ khảo sát dịch vụ Web

Trong vùng Bindings của cửa số bộ khảo sát các dịch vụ Web sẽ hiển thị các liên kết của các dịch vụ Web. Vì khi triển khai bạn đã chọn các nghi thức truyền thông điệp cho truy cập Web (REST-style) và cho dịch vụ Web (SOAP), nên các liên kết đó sẽ được liệt kê: REST-style gồm có các kiểu HTTP GET và HTTP POST, SOAP gồm có kiểu SOAP. Để kiểm tra kiểu liên kết của dịch vụ Web, hãy theo các bước sau :

 1. Nhấp chuột vào liên kết MyWebServiceSOAP. Màn hình các chi tiết liên kết WSDL sẽ được hiển thị.
  Hình 30. Màn hình các chi tiết liên kết WSDL
  Màn hình các chi tiết liên kết WSDL
 2. Trong vùng Operations, sẽ nhìn thấy hai phép toán của dịch vụ Web của bạn là — BONUS_INCREASE, biểu thị thủ tục lưu và getAllEmp, biểu thị kịch bản lệnh SQL. Nhấp chuột vào BONUS_INCREASE.
 3. Từ màn hình triệu gọi phép toán WSDL, bạn sẽ thấy rằng phép toán BONUS_INCREASE có hai tham số nhập: : P_BONUSFACTOR và P_BONUSMAXSUMFORDEPT. Hãy gán giá trị 1.1 cho tham số P_BONUSFACTOR và gán giá trị 1000 cho tham số P_BONUSMAXSUMFORDEPT.
  Hình 31. Màn hình triệu gọi phép toán WSDL
  Màn hình triệu gọi phép toán WSDL
 4. NhấnGo.
 5. Vùng Status hiển thị các kết quả của việc thực hiện phép toán. Bằng cách nhấp đúp chuột trên thanh tiêu đề Status, bạn có thể mở rộng vùng này.
  Hình 32. Vùng Status trong bộ khảo sát các dịch vụ Web
  Vùng Status trong bộ khảo sát các dịch vụ Web
  Nhấp đúp chuột trên thanh tiêu đề Status lần nữa để trả lại ô Status về kích thước bình thường của nó. Một cách làm khác là nhấp chuột lên siêu liên kết Source để xem các phong bì yêu cầu dịch vụ (SOAP request) và trả lời (SOAP response).

Kiểm tra dịch vụ Web bằng cách sử dụng bộ duyệt Web

Trong tệp WSDL của dịch vụ Web chứa nhiều chi tiết, trong đó nhiều điểm triệu gọi dịch vụ Web. Bạn có thể truy nhập nội dung của tệp WSDL bằng cách truy nhập URL sau đây từ bất kỳ bộ duyệt Web nào. Trong ví dụ này, vì bạn đã triển khai tới máy chủ Web cục bộ, hãy mở URL http://localhost:8080/DemoMyWebService/wsdl.

Ở gần đáy của tệp WSDL có phần tử <wsdl:service name=”MyWebService”>. Mục này định nghĩa nhiều địa chỉ HTTP và các điểm triệu gọi cho dịch vụ Web của bạn.

Hình 33. Tệp WSDL của MyWebService
Tệp WSDL của MyWebService

Trong phần tử <http:address location=… ở trên, bạn có thể thấy nhiều điểm triệu gọi. Đối với liên kết SOAP, khuôn dạng http://{host}:{port}/{project name}{Web service name}/services/{Web service name}. Đối với REST GET và POST, khuôn dạng URL là http://{host}:{port}/{project name}{Web service name}/rest/{Web service name}. Trong ví dụ này, thì các giá trị tương ứng là host=localhost, port=8080, project name=Demo and Web service name=MyWebService.

Để thực hiện phép toán BONUS_INCREASE theo phương thức REST-style, bạn nhập vào ô địa chỉ trên trình duyệt: http://localhost:8080/DemoMyWebService/rest/MyWebService/ BONUS_INCREASE?P_BONUSFACTOR=1.1&P_BONUSMAXSUMFORDEPT=1000, ở đây P_BONUSFACTOR=1.1 là giá trị cho tham số đầu vào thứ nhất và P_BONUSMAXSUMFORDEPT=1000 là giá trị cho tham số đầu vào thứ hai.

Kết quả thực hiện phép toán BONUS_INCREASE được hiển thị trên trình duyệt Web.

Hình 34. REST-style của MyWebService
REST-style của MyWebService

Kết luận

Với công cụ Data Studio của IBM rất dễ dàng nâng cao các kịch bản lệnh SQL và các thủ tục lưu hiện có cũng như tạo ra các kịch bản lệnh và các thủ tục lưu mới, rỗi phô bày chúng trên một dịch vụ Web dữ liệu. Chỉ đơn giản bằng động tác kéo-thả bạn có thể thêm số lượng tùy ý các kịch bản lệnh SQL hay các thủ tục lưu vào dịch vụ Web dữ liệu. Khi đã sẵn sàng để triển khai, chỉ với một lần nhấp chuột bạn có thể triển khai các phép toán đó tới một máy chủ Web và trình bày chúng như các dịch vụ Web.

Các bài tới sẽ bàn luận về việc áp dụng XSLT vào các thông điệp của cả đầu vào lẫn đầu ra, về an ninh, về hỗ trợ cho các máy chủ Web khác, về việc viết những ứng dụng phía khách sử dụng dịch vụ Web, và về các chủ đề Web 2.0 khác.

Tài nguyên

Học tập

 • developerWorks Data Studio: Lấy các tài liệu cần thiết để nâng cao kỹ năng của bạn với Data Studio của IBM.
 • developerWorks Information Management: Học thêm về cơ sở dữ liệu DB2. Tìm các tài liệu kỹ thuật, các bài báo “Làm thế nào . . .”, tài liệu học tập, điểm tải xuống, thông tin sản phẩm và các tài liệu khác.
 • Vào trang cửa hàng sách công nghệ để xem sách về các đề tài trên và về các đề tài kỹ thuật khác.
 • Theo dõi sát các sự kiện kỹ thuật và phát tin trên Web của developerWorks .

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạn



Lần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=383254
ArticleTitle=Dịch vụ Web dữ liệu của IBM Data Studio, Phần 1: IBM Data Studio: Bắt đầu với dịch vụ Web dữ liệu
publish-date=05202009