Skip to main content

Learn about > lap trinh java

Search results

1-12 of 12 results

Search result title:

Java programming with JNI

Search result description:Mar 26, 2002 ... This tutorial describes and demonstrates the basic and most commonly used
techniques of the Java Native Interface -- calling C or C++ code ...

Search result title:

Practically Groovy: Metaprogramming with closures ...

Search result description:Jun 23, 2009 ... Enter into the world of metaprogramming, Groovy-style. The ability to add new
methods to classes dynamically at run time -- even Java classes, ...

Search result title:

Java bytecode:

Search result description:Jul 1, 2001 ... This article gives you an understanding of Java bytecode that will enable you to
be a better programmer. Like a C or C++ compiler translates ...

Search result title:

XML Integration from Data to Documents and Everything in ... - IBM

Search result description:CDIS, LAB, ADaM +++ ..... XQuery for Java API that evaluates XQuery
expressions in ..... chúng đang chạy và chúng được viết ra bằng ngôn ngữ lập
trình nào.

Search result title:

SOA programming model for implementing Web services, Part 1 ...

Search result description:Jun 14, 2005 ... You can use Web Services Description Language (WSDL), Java, or other
languages to describe interfaces. This implementation style can have ...

Search result title:

Advanced Facelets programming

Search result description:May 9, 2006 ... He is coauthor of the popular book Java Tools for Extreme Programming, about
applying extreme programming to J2EE development, and ...

Search result title:

developerWorks Cell/B.E. resource center and multicore ...

Search result description:Apr 12, 2011 ... The Cell/B.E. resource center and the multicore acceleration zone on
developerWorks are no longer available.

Search result title:

IBM developerWorks : Lotus Domino Designer documentation ...

Search result description:Domino Objects for LotusScript/COM/OLE, Part 2, English, PDF. Domino Objects
for Java/Corba, Part 1, English, PDF. Domino Objects for Java/Corba, Part 2 ...

Search result title:

L p trình hàm

Search result description:CHƯƠNG I. NGUYÊN LÝ LẬP TRÌNH HÀM ......................................................... 1. I.1
... Ðịnh nghĩa một ngôn ngữ lập trình ........................................................... 2. I.1.3.

Search result title:

Modeling SOA: Part 5. Service implementation

Search result description:Oct 30, 2007 ... He is co-author of "Enterprise Java Programming with IBM WebSphere". His
current focus is on finding ways to integrate tools to better support ...

Search result title:

Thân mời đăng ký làm thành viên trang IBM My DeveloperWorks ...

Search result description:25 Tháng Năm 2010 ... Bạn có thể lập 1 trang riêng cho mình trên website này, là nơi truy xuất các ...
giao các công việc cần làm, truy xuất tiến trình và ghi thêm các lời bình luận. ...
java. journal. linux. lotus. management. mobile. my_developerworks.

Search result title:

Giới thiệu về cloud computing.pdf

Search result description:Đây chính là nguyên nhân thứ 2 hấp dẫn mình, java ... nguyên cho hệ thống dễ
dàng mà không làm ảnh hưởng gì tới quá trình chạy ứng dụng cả). Ví dụ, chẳng.


1-12 of 12 results